KRAJ ÚSTECKÝ
Znak KRAJ ÚSTECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKRAJ ÚSTECKÝRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

KRAJ ÚSTECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝAktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (2010)
1.4 Snižovat nezaměstnanost s cílem dosáhnout v období 2010 – 2020 rovnovážného stavu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce viz dokument »
2.1 Aktivní účast kraje v diskusích a rozhodování o územních limitech těžby viz dokument »
2.2 Zlepšit stav měst a obcí viz dokument »
3.2 Snížit výskyt rizikového chování v populaci a snížit kriminalitu na území Ústeckého kraje viz dokument »
3.3 Zajištění rovných příležitostí pro občany kraje při vstupu do vzdělávání a na trh práce viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
J.1 Zvýšit sociální status obyvatel a eliminovat sociální nestabilitu viz dokument »
R.3 Zvýšit sounáležitost obyvatel s územím a sladit zájmy jednotlivých aktérů v území viz dokument »
S.2 Zvýšit sociální vitalitu a stabilitu území viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝProgram rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020
2.1 Eliminace a prevence sociálního vyloučení viz dokument »
2.3 Sociální a zdravotnické služby viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030
3.4 Zlepšení dostupnosti organizací pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022-2024
1 Zajištění realizace kvalitních programů specifické primární prevence v Ústeckém kraji viz dokument »
2 Efektivnější koordinace a spolupráce v oblasti primární prevence v Ústeckém kraji viz dokument »
1 Zajištění dostupných a kvalitních nízkoprahových programů pro osoby závislé a ohrožené závislostí v Ústeckém kraji se stabilní finanční podporou viz dokument »
2 Zvýšení podílu odpovědnosti obcí na protidrogové politice viz dokument »
3 Zvýšení informovanosti veřejnosti o významu nízkoprahových služeb viz dokument »
1 Zajištění kvalitních a dostupných programů léčby a resocializace závislých osob a osob ohrožených závislostí v Ústeckém kraji se stabilní finanční podporou viz dokument »
2 Zajištění provázanosti programů léčby a resocializace závislých osob a osob ohrožených závislostí se zdravotní péčí viz dokument »
1 Zajištění dostupné a kvalitní péče o osoby závislé a závislostí ohrožené v Ústeckém kraji ve všech oblastech prevence závislostí a udržení potřebné finanční podpory viz dokument »
2 Podpora a rozvoj systému koordinace na místní i krajské úrovni viz dokument »
3 Zvýšení informovanost veřejnosti o protidrogové politice v kraji a o síti protidrogových služeb viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje 2017-2021
1 Informace o systému prevence dostupné veřejnosti, podpora k aktivnímu přístupu viz dokument »
2 Spolupráce všech partnerů jako základní pilíř pro kvalitní prevenci viz dokument »
3 Analýza – znalost prostředí je základem pro plánování prevence viz dokument »
4 Realizace programů a aktivit všech typů a úrovní prevence viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝÚstecký krajský plán vyrovnání příležitostí 2021-2025
1.1 Nediskriminující prostředí pro osoby se zdravotním postižením viz dokument »
1.2 V rámci krajské samosprávy dodržovat princip rovnosti a nediskriminace lidí se zdravotním postižením. viz dokument »
2.1 Vyšší počet bezbariérových veřejných budov a komunikací viz dokument »
2.2 Prevence proti vzniku bariérových budov viz dokument »
2.3 Veřejná doprava přístupná pro všechny skupiny lidí se zdravotním postižením. viz dokument »
2.4 Vyšší počet bezbariérových dopravních staveb viz dokument »
3.1 Přístupné dokumenty veřejné správy. viz dokument »
3.2 Přístupné webové stránky a elektronické služby institucí veřejné správy. viz dokument »
3.3 Lepší komunikace veřejné správy s lidmi se zdravotním postižením viz dokument »
3.4 Zaměstnanci veřejné správy vzdělaní v tématech týkajících se zdravotního postižení. viz dokument »
4.1 Zajištění informovanosti osob se zdravotním postižením o mimořádných událostech a krizových situacích. viz dokument »
5.1 Vyšší podíl péče o osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí. viz dokument »
6.1 Zajistit osobám se zdravotním postižením takovou asistenci, aby mohly uplatnit svá práva ve všech oblastech života. viz dokument »
7.1 Podpora neformálních pečujících viz dokument »
7.2 Podpora vzniku služeb pro specifické cílové skupiny jako například osoby s poruchou autistického spektra, kombinované diagnózy aj. viz dokument »
7.3 Podpora volnočasových aktivit a aktivit navazujících na sociální služby pro odlehčení
pečujících členů rodiny
viz dokument »
8.1 Kvalitní práce školských poradenských zařízení, včetně zkrácení dodržování zákonné
lhůty na provedení vyšetření.
viz dokument »
8.2 Kvalitní příprava a podpora všech pedagogických profesí
při výuce dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením.
viz dokument »
8.3 Kvalitní vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením s respektem vůči
individuálním potřebám
viz dokument »
9.1 Pokračovat v naplňování databáze bezbariérových zdravotnických zařízení viz dokument »
10.1 Vyšší počet zaměstnaných osob se zdravotním postižením ve veřejném sektoru. viz dokument »
11.1 Pokračovat v organizování pravidelných konferencí pro OZP a seniory na aktuální
téma pod záštitou hejtmana kraje 2 x do roka
viz dokument »
12.1 Lidé se zdravotním postižením se podílejí na správě věcí veřejných viz dokument »
13.1 Vyšší podíl přístupných památek, divadel, muzeí, kin, knihoven a dalších kulturních zařízení, včetně jejich služeb. viz dokument »
13.2 Podporovat tvůrčí a umělecký potenciál osob se zdravotním postižením. viz dokument »
13.3 Podpora zapojení osob se zdravotním postižením do sportovních aktivit. viz dokument »
14.1 Každoroční kontrola plnění opatření viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2020-2024
1 Snižovat nerovnosti a podporovat rovné příležitosti v předškolním vzdělávání viz dokument »
2 Snižovat nerovnosti a podporovat rovné příležitosti v základním vzdělávání viz dokument »
1 Snížit podíl žáků základních škol, kteří předčasně ukončí vzdělávání viz dokument »
2 Snížit podíl žáků středních škol, kteří předčasně ukončí vzdělávání viz dokument »
3 Zvýšení podílu žáků vzdělávajících se v podporovaných oborech středního vzdělání, zejména pak - oborech kategorie dosaženého vzdělání L/0 a M skupiny oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 28 Technická chemie a chemie silikátů a 53 Zdravotnictví - oborech kategorie dosaženého vzdělání H, L/0 a M skupiny oborů 36Stavebnictví, geodézie a
kartografie
viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie prevence závislostí Ústeckého kraje 2020-2023
1 Zajištění realizace kvalitních programů primární prevence v Ústeckém kraji viz dokument »
2 Efektivnější koordinace a spolupráce v oblasti primární prevence v Ústeckém kraji viz dokument »
1 Zajištění dostupných a kvalitních nízkoprahových programů pro osoby závislé a ohrožené závislostí v Ústeckém kraji se stabilní finanční podporou viz dokument »
2 Zvýšení podílu odpovědnosti obcí na protidrogové politice viz dokument »
3 Zvýšení informovanosti veřejnosti o významu nízkoprahových služeb viz dokument »
1 Zajištění dostupných a kvalitních programů léčby a resocializace osob závislých a ohrožených závislostí v Ústeckém kraji se stabilní finanční podporou viz dokument »
2 Zajištění větší provázanosti programů léčby a resocializace závislých osoba zdravotní péče viz dokument »
1 Zajištění dostupné a kvalitní péče o osoby závislé a závislostí ohrožené v Ústeckém kraji ve všech oblastech prevence závislostí a udržení potřebné finanční podpory viz dokument »
2 Podpora a rozvoj systému koordinace na krajské i místní úrovni viz dokument »
3 Zvýšení informovanosti veřejnosti o protidrogové politice v kraji a o síti protidrogových služeb viz dokument »
Znak KRAJ ÚSTECKÝStrategie protidrogové politiky Ústeckého kraje 2015-2018
1.1 Zajištění realizace kvalitních programů primární prevence v Ústeckém kraji viz dokument »
1.2 Efektivnější koordinace a spolupráce v oblasti primární prevence v Ústeckém kraji viz dokument »
2.1 Zajištění dostupných a kvalitních nízkoprahových programů pro osoby závislé viz dokument »
2.2 Zvýšení podílu odpovědnosti obcí na protidrogové politice viz dokument »
2.3 Zvýšení informovanosti veřejnosti o významu nízkoprahových služeb viz dokument »
3.1 Zajištění kvalitních a dostupných programů léčby a resocializace závislých osob a osob ohrožených závislostí v Ústeckém kraji se stabilní finanční podporou viz dokument »
3.2 Zajištění provázanosti programů léčby a resocializace závislých osob a osob ohrožených závislostí se zdravotní péčí viz dokument »
4.1 Zajištění dostupné a kvalitní péče o osoby závislé a závislostí ohrožené v Ústeckém kraji ve všech oblastech protidrogové prevence a udržení potřebné finanční podpory viz dokument »
4.2 Podpora a rozvoj systému koordinace na místní i krajské úrovni viz dokument »
4.3 Motivace obcí k spoluúčasti na financování protidrogové politiky viz dokument »
4.4 Zvýšení informovanosti veřejnosti o protidrogové politice v kraji a o síti protidrogových služeb viz dokument »
TISK
i