Tábor
Znak Tábor

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaTáborStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Tábor

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak TáborStrategický plán rozvoje města Tábor 2021-2032
1.3 Spolehlivá a hospodárná technická infrastruktura viz dokument »

Koncepce

Znak TáborTábor - chytré město s tváří (2018)
1.4 Energetika viz dokument »
1.5 Životní prostředí viz dokument »
Znak TáborPlán odpadového hospodářství města Tábor 2017-2022
1.1 Tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů viz dokument »
1.2 Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50% hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností viz dokument »
1.3 Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou viz dokument »
2.1 Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35% hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995 viz dokument »
3.1 Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů2 pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení) viz dokument »
4.1 Podporovat snižování měrné produkce nebezpečných odpadů při zajištění maximálního třídění nebezpečných složek komunálního odpadu viz dokument »
4.2 Podporovat zvyšování podílu materiálově využitých nebezpečných odpadů viz dokument »
4.3 Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
4.4 Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady viz dokument »
5.1 Podpořit zvýšení celkové recyklace obalů na úroveň 70% do roku 2020 viz dokument »
5.2 Podpořit zvýšení celkového využití odpadů z obalů na úroveň 80% do roku 2020 viz dokument »
5.3 Podpořit zvýšení recyklace plastových obalů na úroveň 50% do roku 2020 viz dokument »
5.4 Podpořit zvýšení recyklace kovových obalů na úroveň 55% do roku 2020 viz dokument »
5.5 Podpořit dosažení 55% celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020 viz dokument »
5.6 Podpořit dosažení 50% recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020 viz dokument »
5.7 Podpořit dosažení vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení viz dokument »
5.8 Ve spolupráci s kolektivními systémy zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů viz dokument »
5.9 Podpořit zvýšení úrovně tříděného sběru odpadních pneumatik viz dokument »
6.1 Podporovat technologie využívání kalů z čistíren komunálních odpadních vod viz dokument »
7.1 Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů viz dokument »
8.1 Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
9.1 Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu ve směsném komunálním odpadu, které jsou původem z veřejných stravovacích zařízení (restaurace, občerstvení) a centrálních kuchyní (nemocnice, školy a další obdobná zařízení) viz dokument »
9.2 Podporovat zpracování kovových odpadů a výrobků s ukončenou životností na materiály za účelem náhrady primárních surovin viz dokument »
10.1 Vytvářet a udržovat přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady na území obce viz dokument »
11.1 Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená viz dokument »
11.2 Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl viz dokument »
12.1 Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů viz dokument »
12.2 Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů využít komplexní informační podporu o problematice, včetně zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do školních projektů, výzkumných programů a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související s ochranou a tvorbou životního prostředí viz dokument »
12.3 Zajistit účinné zapojení státní správy na všech úrovních do problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu státní správy viz dokument »
12.4 Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálních odpadů a jejímu následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů viz dokument »
12.5 Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o dostupných dobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, systémy environmentálního řízení, environmentálního značení, čistší produkce) s cílem jejich postupného rozšiřování viz dokument »
12.6 Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů viz dokument »
TISK
i