Tábor
Znak Tábor

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaTáborStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Tábor

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak TáborStrategický plán rozvoje města Tábor 2021-2032
2.1 Postupné zlepšení kvality ovzduší a snížení hlukové zátěže viz dokument »
2.2 Ekologicky stabilní městská a příměstská krajina viz dokument »
2.3 Ochrana přírody a krajinného rázu viz dokument »

Koncepce

Znak TáborTábor - chytré město s tváří (2018)
1.5 Životní prostředí viz dokument »
Znak TáborPlán odpadového hospodářství města Tábor 2017-2022
6.1 Podporovat technologie využívání kalů z čistíren komunálních odpadních vod viz dokument »
8.1 Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
12.2 Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů využít komplexní informační podporu o problematice, včetně zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do školních projektů, výzkumných programů a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související s ochranou a tvorbou životního prostředí viz dokument »
12.5 Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o dostupných dobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, systémy environmentálního řízení, environmentálního značení, čistší produkce) s cílem jejich postupného rozšiřování viz dokument »
12.6 Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů viz dokument »
Znak TáborKoncepce údržby veřejné zeleně ve městě Tábor (2016)
1.1 Dosáhnout standardů kvality údržby zeleně na plochách města Tábor, které budou srovnatelné s jinými městy a s obecně platnými zásadami údržby ploch tohoto typu... viz dokument »
1.2 Navrhnout reprezentativní plochy zeleně v Táboře viz dokument »
1.3 Údržbu reprezentativních ploch zajistit s minimálními náklady, tj. využívat možností výběrového řízení viz dokument »
1.4 Zlepšit kvalitu údržby sídlištní zeleně s cílem postupně zajistit během vegetačního období celkem až 6 seči (v současné době je prováděno na části ploch 5 sečí, na zbytku ploch 4 seče) viz dokument »
1.5 V příměstských částech podle možností zajistit alespoň 4 seče za vegetační období (v současné době jsou prováděny 2 seče a další seče pak z prostředků výborů příměstských částí tam, kde jsou zřízeny) viz dokument »
1.6 Na základě zpracovaného generelu a plánu údržby nastolit odpovídající péči o zeleň, zejména dřeviny ve městě - stanovit systém pravidelného ošetřování a kontrol dřevin viz dokument »
Znak TáborPlán rozvoje sportu města Tábora (2018)
1.6 Údržba veřejných ploch určených ke sportovním aktivitám - jedná se o otevřené, případně ohrazené zpevněné a upravené plochy s lajnováním, streetballovými koši, stoly na ping-pong a pod. viz dokument »
Znak TáborKoncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty / EVVO v Táboře (2007)
1.1 Podpora rozvoje EVVO na Táborsku v oblasti působnosti jednotlivých měst a obcí zvýšením informovanosti občanů o stavu ŽP viz dokument »
2.1 Podpora rozvoje NNO na Táborsku prostřednictvím spolupráce s NNO a koordinace jejich činnosti viz dokument »
3.1 Podpora rozvoje EVVO na Táborsku ve školách a školských zařízeních zavedením EVVO do výuky a zájmových kroužků při školách viz dokument »
4.1 Zajištění přístupu veřejnosti k informacím o ŽP a následně zkvalitnění její účasti na rozhodovacích procesech v této oblasti viz dokument »
TISK
i