Prostějov
Znak Prostějov

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaProstějovStrategické dokumentyStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Prostějov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak ProstějovStrategický plán Prostějov 2022-2035
2.1 Odolné město a ekologicky stabilní krajina viz dokument »

Koncepce

Znak ProstějovStrategie rozvoje zeleně Prostějov 2015-2025
1.1 odborné zpracování koncepce údržby a rozvoje zeleně ve městě na základě odborné spolupráce zahradních architektů, zahradníků a odboru životního prostředí viz dokument »
1.2 soustavné mapování a inventarizace dřevin viz dokument »
1.3 koncepční plánování nových výsadeb s respektem ke stávající kompozici viz dokument »
1.4 zajištění prostorové a estetické kvality vysazovaných stromů výběrem vhodných kultivarů viz dokument »
1.5 rozvojová péče o nově vysazené stromy včetně provádění výchovného řezu viz dokument »
1.6 zachování a zvýšení kvality stávajících ploch veřejné zeleně a jejich případné rozšíření, viz dokument »
1.7 nezmenšování plochy zeleně (kromě vjezdů k nemovitostem a veřejného zájmu u silnic) viz dokument »
1.8 doplnění chybějících stromů v alejích a stromořadích viz dokument »
1.9 obnova dřevin v ulicích a ve vnitroblocích viz dokument »
1.10 dokončení, ucelení, případně tvorba výsadeb na plochách sídlištní zeleně viz dokument »
1.11 pravidelná obnova trávníkových ploch viz dokument »
1.12 odborná péče o městské parky a jejich obnova viz dokument »
1.13 pravidelná údržba stromů odborně provedeným řezem viz dokument »
1.14 nepovolování kácení zdravých dřevin ze soukromých zájmů viz dokument »
1.15 důsledné ukládání náhradních výsadeb (optimální poměr 1:3) viz dokument »
1.16 tvorba zeleného pásu dřevin v ulicích, kde je to z hlediska prostorového uspořádání možné viz dokument »
1.17 vysazování autochtonních dřevin převážně do přírodě blízkých částí města (sady, polní cesty atd.),v podmínkách extrémně zatížených lokalit ve městě lze použít dřeviny, které jsou pro tyto podmínky vyšlechtěny viz dokument »
1.18 vysazování keřů na kmínku v místech inženýrských sítí viz dokument »
1.19 vysazování rychle rostoucích dřevin do ulic viz dokument »
1.20 nevysazovat jehličnaté dřeviny a křížence rychlerostoucích dřevin pěstované pro rychlý nárůst dřeva do ulic viz dokument »
1.21 vedení přehledu ploch určených k provedení náhradních výsadeb správcem ploch zeleně viz dokument »
1.22 náležitá ochrana stávajících dřevin během stavebních prací viz dokument »
1.23 zajištění průběžné i následné odborné kontroly viz dokument »
Znak ProstějovSmart Prostějov - manuál chytrého města (2018)
3.1 návrh a možná realizace zelené střechy resp. vertikální zahrady v rámci vybrané investiční akce, rekonstrukce nebo např. interiérové aplikace. viz dokument »
3.2 veřejný fond zeleně - možnost finanční podpory realizace zelených střech, fasád a vzniku veřejné zeleně viz dokument »
3.4 systémové řešení rozvoje a obnovy městské a krajinné zeleně, stanovení priorit viz dokument »
3.5 komunitní zahrady viz dokument »
3.6 ochrana stávajících kvalitních zahrádkářských osad viz dokument »
3.7 rozvoj zeleně v krajině (polní cesty a interakční prvky) a zejména v průmyslové zóně (ochranná a izolační zeleň) viz dokument »
5.1 analýza vhodnosti existující druhové skladby zeleně viz dokument »
5.2 inteligentní a udržitelné zavlažování viz dokument »
5.3 využití dešťových vod viz dokument »
5.4 prověření možností energetického využití rekuperace odpadních vod viz dokument »
5.5 monitoring srážkových vod viz dokument »
5.6 volba vhodných povrchů pro vsakování vod viz dokument »
5.7 monitoring stavu ovzduší a širší využití dat viz dokument »
13.1 komplexní zapracování výše uvedených opatření do rámce konceptu Smart Prostějov viz dokument »
Znak ProstějovÚzemní energetická koncepce Prostějov (2013)
1.7 cílevědomě snižovat emisní zátěž ze zdrojů spalujících tuhá, kapalná i plynná paliva viz dokument »
Znak ProstějovMístní program pro zlepšení kvality ovzduší Prostějov (2006)
1.1 Snížení imisních koncentrací znečišťujících látek (zejména suspendovaných částic frakce PM10) pod úroveň imisních limitů. viz dokument »
1.2 Zamezit zvyšování vypouštěného množství emisí (zejména tuhých znečišťujících látek) ze zdrojů na území města Prostějova a najít potenciál ke snížení stávajícího množství. viz dokument »
1.3 Informovat obyvatelstvo Prostějova přiměřeným způsobem o kvalitě ovzduší. viz dokument »
1.4 Podat ucelený přehled o problematice kvality ovzduší v Prostějově. viz dokument »
TISK
i