Prostějov
Znak Prostějov

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaProstějovStrategické dokumentyStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Prostějov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak ProstějovStrategický plán Prostějov 2022-2035
3.1 ZDRAVÁ, AKTIVNÍ A UDRŽITELNÁ MOBILITA viz dokument »
4.1 Veřejná infrastruktura a oživení centra města viz dokument »

Koncepce

Znak ProstějovPlán odpadového hospodářství Statutárního města Prostějov 2017-2023
2.3 Zvyšování informovanosti o obecním systému pro nakládání s komunálními odpady. viz dokument »
Znak ProstějovSmart Prostějov - manuál chytrého města (2018)
1.1 implementace a provázanost dokumentu Smart Prostějov se všemi strategickými s oborovými dokumenty města viz dokument »
1.2 příprava a formulace zásad pro tvorbu nového strategického plánu viz dokument »
1.4 formulace výstupů do územně plánovací dokumentace a podkladů – aktuálně příprava zprávy o uplatňování ÚP, a následné změny, resp. příprava zadání regulačního plánu viz dokument »
1.5 implementace řešení Smart Prostějov do nově pořizovaných ÚS a propojení s ÚAP – resp. jejich širší a komplexnější využití viz dokument »
1.6 prezentace a propagace nově zpracovávaných a aktualizovaných strategických materiálů veřejnosti a vedení města viz dokument »
1.7 průběžná kontrola stanovených cílů – zažití základních pracovních postupů viz dokument »
1.8 externí zpracování vs. uvnitř úřadu viz dokument »
2.1 získávání zkušeností a častější využití nákladově výnosových analýz viz dokument »
2.3 spolupráce a větší zapojení veřejnosti formou vhodných aplikací a on-line formulářů viz dokument »
2.4 systém spolupráce s odbornou veřejností viz dokument »
4.2 spolupráce s akademickou sférou viz dokument »
6.1 využití fotogrammetrie, skenování a využití bezpilotních leteckých systémů pro potřeby města. viz dokument »
6.2 využití pocitových map při tvorbě nového regulačního plánu, projektů regenerací případně studií problémových lokalit viz dokument »
6.3 využití geoanalýz pro potřeby územního plánování viz dokument »
8.4 fond parkování viz dokument »
9.1 dotační možnosti viz dokument »
11.7 dispečink, dálkový sběr dat – operativa viz dokument »
11.8 využití sloupu VO jako přístupových bodů wi-fi viz dokument »
11.11 FVE na VO + signalizační systémy + hybridní model viz dokument »
11.12 vhodné veřejné osvětlení viz dokument »
12.5 zajištění bezpečnosti a funkce VO při vzniku blackoutu viz dokument »
14.1 Smart Prostějov - téma viz dokument »
14.2 E-Government viz dokument »
14.3 poskytování otevřených dat veřejnosti – open data viz dokument »
14.4 širší využití a technické zdokonalení systému ohlašování závad a požadavků občanů viz dokument »
Znak ProstějovÚzemní energetická koncepce Prostějov (2013)
1.2 maximální možná stabilizace ceny tepla z CZT viz dokument »
1.4 zvážit zavedení Programu snižování energetické náročnosti, objekty občanské vybavenosti v majetku města zařadit do tohoto programu viz dokument »
1.9 zachovat současné soustavy CZT a velikost trhu novým připojováním postupně zvětšovat (nebo alespoň bránit poklesu prodeje), připojovat všechna nová odběratelská místa, která se nacházejí v blízkosti stávajícího CZT (nové bytové domy, obchodní centra, případně převzetí průmyslových výrobců a přivedení vlastní dodávky tepla jako nejtypičtější potenciální zákazníci pro CZT soustavu viz dokument »
1.10 odpovědnou a kvalifikovanou informovaností všech dotčených subjektů vytvářet přirozené podmínky omezující snahy o odpojování odběratelů tepla od systémů CZT, blokových a domovních zdrojů tepla viz dokument »
1.15 provést analýzu a zmapování subjektů kritické infrastruktury a připravit model pro řízení krizových ostrovních provozů viz dokument »
1.16 ve spolupráci s provozovatelem špičkového zdroje a provozovatelem distribuční soustavy elektrické energie zmapovat možnost uplatnění zdroje v systému krizové energetiky viz dokument »
1.17 zmapovat možnost vybudování řídicích systémů a propojení zajišťující ostrovní napájení elektřinou viz dokument »
1.18 zmapovat schopnost distribuční soustavy, v případě rozpadu přenosové sítě, pracovat střednědobě v ostrovních provozech a zajistit minimální úroveň dodávek elektřiny nezbytnou pro obyvatelstvo a kritickou infrastrukturu viz dokument »
Znak ProstějovMístní program pro zlepšení kvality ovzduší Prostějov (2006)
1.3 Informovat obyvatelstvo Prostějova přiměřeným způsobem o kvalitě ovzduší. viz dokument »
1.4 Podat ucelený přehled o problematice kvality ovzduší v Prostějově. viz dokument »
TISK
i