Prostějov
Znak Prostějov

Web provozuje NSZM ČR

Prostějov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak ProstějovStrategický plán Prostějov 2022-2035
2.2 Udržitelná energetika a efektivní odpadové hospodářství viz dokument »

Koncepce

Znak ProstějovPlán odpadového hospodářství Statutárního města Prostějov 2017-2023
1.1 Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů. viz dokument »
2.1 Udržovat a rozvíjet zavedený tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů. viz dokument »
2.2 Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností. viz dokument »
2.3 Zvyšování informovanosti o obecním systému pro nakládání s komunálními odpady. viz dokument »
3.1 Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou. viz dokument »
3.2 Snížení produkce směsných komunálních odpadů viz dokument »
4.1 Podpora zavedení systému společného nakládání s komunálními a živnostenskými odpady v obcích. viz dokument »
5.1 Zavedení a/nebo rozšíření odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů v obcích. viz dokument »
5.2 Rozvoj infrastruktury k zajištění využití biologicky rozložitelných odpadů. viz dokument »
5.3 Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995. viz dokument »
6.1 Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení). viz dokument »
7.1 Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů. viz dokument »
7.2 Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů. viz dokument »
7.3 Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí. viz dokument »
7.4 Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady. viz dokument »
8.1 Podpora dosažení požadované míry recyklace a využití obalových odpadů. viz dokument »
8.2 Podpora zvyšování úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení. viz dokument »
8.3 Podpora zvyšování úrovně tříděného sběru odpadních baterií akumulátorů. viz dokument »
8.4 Dosahovat vysoké míry využití při zpracování vozidel s ukončenou životností (autovraků). viz dokument »
8.5 Podpora zvýšení úrovně tříděného sběru odpadních pneumatik. viz dokument »
Podpora zlepšení nakládání a minimalizace nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí ve vazbě na specifické skupiny nebezpečných odpadů (odpady a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů; odpady s obsahem perzistentních organických znečišťujících látek; odpady s obsahem azbestu) v intencích celorepublikového cíle. viz dokument »
10.1 Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu ve směsném komunálním odpadu, které jsou původem z veřejných stravovacích zařízení (restaurace, občerstvení) a centrálních kuchyní (nemocnice, školy a další obdobná zařízení). Správně nakládat s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven a vedlejšími produkty živočišného původu a snižovat tak negativní účinky spojené s nakládáním s nimi na lidské zdraví a životní prostředí. viz dokument »
10.2 Zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou životností na materiály za účelem náhrady primárních surovin. viz dokument »
11.1 Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady viz dokument »
12.1 Omezení odkládání odpadů mimo míst k tomu určených. viz dokument »
12.2 Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl. viz dokument »
Znak ProstějovSmart Prostějov - manuál chytrého města (2018)
6.2 využití pocitových map při tvorbě nového regulačního plánu, projektů regenerací případně studií problémových lokalit viz dokument »
10.1 separace odpadu a odměňování občanů za třídění odpadu viz dokument »
10.2 systém svozu odpadů efektivní a pohodlný pro občany viz dokument »
10.3 opatření pro zamezování vzniku černých skládek viz dokument »
10.4 vybudování moderního ZEVO viz dokument »
11.1 větší motivace vedení příspěvkových organizací k realizování EÚO. viz dokument »
11.2 spolupráce ORI s energetikem při rozhodování o realizaci EÚO na budovách v majetku města viz dokument »
11.3 hledání dotačních příležitostí pro možné realizace EÚO viz dokument »
11.4 pravidla energeticky úsporného chování zaměstnanců v budovách MMPv viz dokument »
11.5 využívání nových moderních technologií – venkovní žaluzie k odstínění slunečního záření v nových i ve stávajících objektech viz dokument »
11.6 regulace viz dokument »
11.9 v historických částech města instalovat kabelové šachty a kolektory viz dokument »
11.10 realizace FVE na stávajících objektech města viz dokument »
11.11 FVE na VO + signalizační systémy + hybridní model viz dokument »
Znak ProstějovÚzemní energetická koncepce Prostějov (2013)
1.1 optimální dodávky energií pro stávající odběratele i pro rozvoj území v návaznosti na ÚPD viz dokument »
1.3 snižování energetické náročnosti odběrných zařízení realizací úsporných opatření a postupným zaváděním energetického managementu v objektech občanské vybavenosti v majetku města viz dokument »
1.4 zvážit zavedení Programu snižování energetické náročnosti, objekty občanské vybavenosti v majetku města zařadit do tohoto programu viz dokument »
1.5 zvážit zavedení realizace úsporných opatření formou EPC (Energy Performance Contracting) viz dokument »
1.6 postupné dosažení maximální efektivnosti při výrobě a rozvodu energií (zejména tepelné energie a teplé vody) viz dokument »
1.8 realizovat a maximálně využívat kombinované výroby tepla a elektrické energie modernizací stávajících zdrojů a podporovat budování nových kogeneračních zdrojů viz dokument »
1.11 v případech objektivního odpojení od soustavy CZT nebo v případech náhrady stávajících dosluhujících plynových kotelen zvážit, s ohledem na technické podmínky, v závislosti na využití veškerého vyrobeného tepla a na míře podpory, možnost realizace mikrokogenerace, která zajišťuje díky vysokým výkupním cenám elektřiny zajímavou návratnost investice viz dokument »
1.12 úsilí o zavádění a rozvoj obnovitelných zdrojů energie viz dokument »
1.13 kritérium nízké spotřeby energie tj. zvyšování energetické účinnosti budov zohlednit při zadávání veřejných zakázek – zvážit nastavení přísnějších kritérií oproti požadavkům vyhlášky č. 78/2013 Sb viz dokument »
1.14 v maximální možné míře využívat místní zdroje energie viz dokument »
1.15 provést analýzu a zmapování subjektů kritické infrastruktury a připravit model pro řízení krizových ostrovních provozů viz dokument »
1.16 ve spolupráci s provozovatelem špičkového zdroje a provozovatelem distribuční soustavy elektrické energie zmapovat možnost uplatnění zdroje v systému krizové energetiky viz dokument »
1.17 zmapovat možnost vybudování řídicích systémů a propojení zajišťující ostrovní napájení elektřinou viz dokument »
1.18 zmapovat schopnost distribuční soustavy, v případě rozpadu přenosové sítě, pracovat střednědobě v ostrovních provozech a zajistit minimální úroveň dodávek elektřiny nezbytnou pro obyvatelstvo a kritickou infrastrukturu viz dokument »
TISK
i