hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkahlavní město PRAHAStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

hlavní město PRAHA

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak hlavní město PRAHAStrategický plán hl. m. Prahy [akt. 2016]
1.4 Zdravé město viz dokument »

Strategický dokument

Znak hlavní město PRAHAKlimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030
4.A Nově vysázet 1,5 milionu stromů (nad rámec náhrady za pokácené stromy);4.B Snížit podíl pitné vody na zalévání veřejné zeleně o 28 %;4.C Zvýšit adaptabilitu na dopady změny klimatu u veřejných budov ve správě města a MČ o 5 %;4.D Zajistit rozšiřování plochy území změněné z nepropustných ploch na modrozelenou infrastrukturu o 7 metrů čtverečních na 1 tisích obyvatel za rok viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAStrategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy (2014)
E Úloha environmentální viz dokument »
Zdravé prostředí, kvalita klimatu viz dokument »
Kvalitní údržba a úklid jsou stěžejním předpokladem kvality veřejných prostranství. viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAKoncepce péče o zeleň v hl. m. Praze (2010)
Podporovat doplňování stávajících neúplných stromořadí v souladu s vhodnou stávající druhovou skladbou, nepřipustit likvidaci starých stromořadí bez jejich postupné obnovy a náhrady viz dokument »
Ve vhodných místech odborně vytipovat a navrhnout soustavu nových stromořadí ze stromů odpovídajících šířce uličního prostoru. Není-li z prostorového či funkčního hlediska možno provést výsadbu vzelených pásech, pak podporovat výsadbu stromů ve zpevněném a pro vodu propustném povrchu viz dokument »
V omezené míře lze na těchto plochách uplatnit i mobilní zeleň, avšak za předpokladu jejího kvalitního založení a následné péče viz dokument »
Realizovat rehabilitaci veřejných prostorů v souladu s respektováním provozních a sociálních potřeb, ekologických a kulturně-historických kritérií (např. vytipovat vhodné plochy menšího rozsahu pro zřízení mikroparků, podporovat zvýšení kvality ploch ve vnitroblocích městské zástavby např. zachováním kvalitní a perspektivní vzrostlé zeleně a její obnovy apod.) viz dokument »
Ze strany vedení města podporovat racionální umístění (přemístění) podzemních sítí, popřípadě ve shodě se správci sítí umožnit umístění nových výsadeb i tam, kde to je právě rozptýlenými sítěmi v současnédobě znemožněno a především pamatovat na tuto omezující okolnost i při nové zástavbě. Toto je v kompetenci Útvaru rozvoje hlavního města Prahy. Při výsadbě stromořadí nad inženýrskými sítěmi instalovat ochranné bariéry, které zabrání vniknutí kořenového systému mezi inženýrské sítě a umožní jejich výměnu bez poškození kořenů. viz dokument »
Doplňování interakčních prvků ÚSES, zejména biokoridorů podél vodotečí viz dokument »
Ve zdejších rozvojových plochách je vhodné zakládat plochy zeleně s rekreační a oddechovou funkcí a novou identitou (s využitím stávajících lesních okrajů, starých sadů a zahrad se založením a doplněním extenzivních porostů přírodní krajinné zeleně) pro možnost využití tzv. měkkou formou rekreace, která přílišnezatěžuje přírodu a krajinu a nevyvolává enormní nároky na infrastrukturu (jde zejména o pěší turistiku, jogging, nordicwalking, tratě pro běh na lyžích apod.) viz dokument »
MHMP poskytne garanci a odborný „servis“ nejen sám sobě, ale v jednotlivých případech i MČ, které by mohly mít problémodborně a odpovědně vyhodnotit důležitou problematiku ekonomiky údržby zeleně (a další finanční zatěžování rozpočtů). Taktoby mohly být nově navržené plochy zeleně průběžně začleňovány v patřičném předstihu do systému městské zeleně. viz dokument »
Odborně je nutno z hlediska koncepce zeleně v nových aglomeracích pohlížet rovněž na rušení stávající zeleně ve smyslu stávajícíplatné legislativy (kácení dřevin rostoucích mimo les dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), včetně stanovení náhrady za likvidovanou zeleň – úkol pro dotčené orgány státní správy viz dokument »
Pro začlenění zamýšlených a nově realizovaných ploch zeleně ve městě se doporučuje požadovat po investorech stavebna nově navržené plochy zeleně již ve stádiu projektové přípravy zpracovat plán péče včetně vyčíslení finanční nákladovosti údržby vznikajících ploch a především předjednat budoucího správce a vlastníka zeleně. viz dokument »
V novém UPn hlavního města Prahy by se nadále mělo pokračovat ve vytipovávání a vymezování území pro nové rozvojové plochy s krajinnou a lesní zelení. Je nutné, aby krajinná a lesní zeleň celopražského významu (I. kategorie) v rozvojových plochách zůstala ve vlastnictví hlavního města Prahy viz dokument »
Udržet vysoký standard péče o chráněné území viz dokument »
Vycházet ze stávajících zpracovaných a platných plánů péče o tato území. Opatření specifikovaná v plánech péče je třebapromítnout do nákladovosti údržby těchto území pokračovat v zajišťování a umožňování vědeckého výzkumu a inventarizačníchprůzkumů. Na jejich základě bude upřesňována prováděná přímá péče o tato území viz dokument »
Při vyhlašování nových zvláště chráněných území doporučujeme postupovat v souladu se zpracovanou Prognózou, koncepcí a strategií ochrany přírody a krajiny v Praze viz dokument »
Při přípravě nového ÚPn se doporučuje, aby území vyčleněná pro ÚSES byla zohledněna jako veřejně prospěšná opatření viz dokument »
Management ÚSES je třeba koordinovat s plánováním v oblasti vod, lesním plánováním, útlumem zemědělské produkce, s péčío zvláště chráněná území, s péčí o historické parky a zahrady a s rekreačními aktivitami v území viz dokument »
Do strategických plánů a územně plánovacích dokumentací je třeba zahrnout vytváření podmínek pro realizaci ÚSES formou zajištěnínových pozemků viz dokument »
V rámci projektových dokumentací je třeba upřesňovat hranice prvků ÚSES do úrovně plánu ÚSES dle konkrétních podmínek stanoviště viz dokument »
Nelze připustit zmenšování ploch prvků ÚSES pod rozsah vymezený v ÚPn a pod prostorové parametry vyplývající z příslušné Metodiky. Zejména ve vnějším pásmu města je třeba iniciovat změny návrhu vymezení ÚSES ve prospěch rozšíření ploch pro realizaci ÚSES. Na těchto plochách lze vhodně využít institutu náhradních výsadeb dle zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Pro zajištění funkčnosti ÚSES doporučujeme, aby byla v plném rozsahu respektována a realizována opatření, navržená v materiálu Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze z 4/200 viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAPrognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v hl. m. Praze (2008)
O.1 Získat plochy ÚSES a CSZ do majetku města viz dokument »
O.2 Zajištění funkčnosti ÚSES viz dokument »
O.3 Snížit devastaci území přírodních parků a zamezit narušení krajinného rázu viz dokument »
O.3 Zajistit ochranu a management významných krajinných prvků viz dokument »
O.4 Dosáhnout vyššího stupně ochrany přírodovědně hodnotných území a lokalit s bioindikačními druhy viz dokument »
O.5 Zajištění funkčnosti celoměstského systému zeleně viz dokument »
O.6 Podpora zeleně v jednotlivých pásmech sídelního útvaru viz dokument »
V.1 Podporovat přírodě blízké přístupy ve vodním hospodářství a ekologizaci správy vodních toků viz dokument »
V.2 Zajistit revitalizaci a rehabilitaci vodních toků a jejich území viz dokument »
V.3 Ochrana a revitalizace pražských nádrží, biotopů stojatých vod a mokřadů viz dokument »
V.4 Posílení retenční schopnosti krajiny viz dokument »
V.5 Využití aktivit v záplavových územích pro funkce ochrany přírody viz dokument »
U.1 Pohlížet na přírodu CHKO tak, že tvoří nedílnou součást přírody hlavního města Prahy a navíc důležité biokoridory, propojující přírodu Prahy s přírodou Středočeského kraje viz dokument »
U.2 Zapojit plochy přírodních parků do velkoplošného typu ochrany přírody a krajiny, zejména v souvislosti s vytvářením stepních porostů, parkových stepí a lesních porostů s přirozenou skladbou dřevin, a využít je tak k prohlubování pestrosti přírody a krajiny v hlavním městě Praze viz dokument »
U.3 Zachování cenných lokalit neživé i živé přírody v rámci sítě maloplošných zvláště chráněných území a péče o ně viz dokument »
U.4 Pečovat o území NATURA 2000 v hlavním městě Praze, pokrývající evropsky významné lokality živých organismů viz dokument »
E.1 Dlouhodobě zachovat stávající ekosystémovou diverzitu hlavního města Prahy a propagovat Prahu jako město s výjimečnou a výjimečně zachovalou přírodou viz dokument »
D.1 Udržet i do budoucna vysokou biodiverzitu druhů živých organismů v hlavním městě Praze; zvláštní pozornost věnovat pak druhům organismů zvláště chráněných podle zákona č. 114/92 Sb., zaznamenaných v tzv. Červené knize, ohrožených a endemitů viz dokument »
I.1 Potlačování všech typů invazních druhů organismů v hlavním městě Praze viz dokument »
N.1 Šetrné využívání ložisek nerostných surovin jako neobnovitelného zdroje v souladu s principy ochrany přírody a krajiny viz dokument »
IO.1 Informační podpora Koncepce ochrany přírody a krajiny hl. m. Prahy viz dokument »
IO.2 Zvýšení informovanosti a zájmu pražské veřejnosti o přírodě Prahy a její ochraně, rozvoj informačních systémů pro laickou i odbornou veřejnost viz dokument »
IO.3 Podpora šetrného přístupu podnikatelských subjektů k přírodě Prahy viz dokument »
IO.4 Podpora naplňování cílů ochrany přírody v praktickém rozhodování veřejné správy viz dokument »

Strategický prováděcí dokument

Znak hlavní město PRAHAImplementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 2020-2024
1.A Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy viz dokument »
1.F Zlepšování podmínek v oblasti environmentálního vzdělávání, podpoření monitoringu a výzkum dopadů klimatické změny v Praze viz dokument »
TISK
i