hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR

hlavní město PRAHA

Strategie podpory alternativních pohonů v hl. m. Praze do roku 2030

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor dopravy MHMP
Datum schválení
5.10.2020
Doba platnosti
2020 - 2030
Popis dokumentu
Strategie identifikuje podmínky a cíle města pro snížení vlivu dopravních prostředků na životní prostředí a zdraví obyvatel v Praze. Zároveň navrhuje opatření pro splnění těchto cílů. Prioritou Strategie je přitom řešit příčiny, které generují jakýkoliv stupeň tzv. zbytné dopravy. show
Implementace
Konkrétní výstupy Strategie jsou soustředěny do návrhů 12 oblastí podpory. Dvě z těchto oblastí (3.2 Vodíkové plnící stanice a 4.3 Finanční pobídky) jsou pak ponechány v působnosti národní úrovni. show
Výchozí legislativa
Potřebu vypracovat Strategii podpory alternativních pohonů určuje jedno z navržených opatření Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, který byl schválen ZHMP v květnu 2019. Mimo to konečná Strategie vychází z těchto dokumentů:
- Bílá kniha Evropské komise - Plán jednotného evropského dopravního prostoru
- Národní akční plán čisté mobility
- Strategický plán hl. m. Prahy
- Program zlepšování kvality ovzduší
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2121 ze dne 5. 10. 2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Dokument obsahuje 4 přílohy:
- EMISE - Aktualizace emisní a imisní analýzy a skleníkových plynů na území hl. m. Prahy
- Workshop Strategie ze dne 23. 10. 2018
- Workshop Strategie ze dne 2. 10. 2019
- Zásady zřizování dobíjecí infrastruktury
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ano neuvedeno neuvedeno
TISK
i