hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR

hlavní město PRAHA

Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v hl. m. Praze (2008)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Magistrát hlavního města Prahy
Datum schválení
2.12.2008
Doba platnosti
2008 - průběžně
Popis dokumentu
Základním principem pro tvorbu koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny je zachování a obnova biologické rozmanitosti a ekologické stability krajiny jako základ trvale udržitelného hospodaření v krajině a předpoklad udržení ekologicky vyváženého stavu při respektování měnících se podmínek show
Implementace
Návrhová část formuluje dlouhodobé a střednědobé cíle v oblasti ochrany přírody a krajiny, které bude hlavní město Praha v samostatné působnosti podporovat a prosazovat. Cíle jsou pak rozpracovány do podrobnosti úkolu a opatření. show
Výchozí legislativa
Kraje ve své územní působnosti a ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí zajišťují zpracování prognózy, koncepce a strategie ochrany přírody krajiny ve smyslu ustanovení §77a odst. 1 zákona č. 114/92 Sb., v platném znění. Návrh cílů a principů koncepce vychází z cílů a principů Státního programu ochrany přírody a krajiny, dokumentu schváleného usnesením vlády č. 415 ze dne 17. června 1998.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením Rady HMP číslo 1767 ze dne 2. 12. 2008
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Částečně každé 2 roky neuvedeno
TISK
i