hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

hlavní město PRAHA

Plán regionální péče pro oblast duševního zdraví v Praze 2020-2030

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Datum schválení
2.5.2022
Doba platnosti
2020 - 2030
Popis dokumentu
Záměrem tohoto dokumentu je popsat principy a základní prvky nově strukturované regionální sítě péče o duševní zdraví v Hlavním městě Praze tak, jak je plánována v rámci implementace Strategie Reformy psychiatrie v ČR. show
Implementace
Akční plány
Výchozí legislativa
Tento dokument byl zpracován v rámci projektu „Deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné“, reg. číslo: CZ 03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006213, který je realizován Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
projednán Krajskou koordinační skupinou Reformy péče o duševní zdraví pro Prahu, schválený Výkonným výborem Reformy PDZ při MZ ČR v dubnu 2021, odsouhlasený usnesením Rady hl. m. Prahy číslo 985/2022 ze dne 2. 5. 2022
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano neuvedeno neuvedeno
TISK
i