hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR

hlavní město PRAHA

Koncepce účinnější péče o památkový fond v hl. m. Praze (2000)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor památkové péče MHMP
Datum schválení
10.10.2000
Doba platnosti
2000 - průběžně
Popis dokumentu
Uchovat a rehabilitovat urbanistické, architektonické, kulturněhistorické a umělecké hodnoty Prahy a aktivně předcházet jejich narušování a eliminaci při současném koncepčním chápání města jako živé vývojové struktury je základním strategickým cílem památkové péče v hlavním městě. show
Implementace
Pro praktický a strategicky koncentrovaný výkon památkové péče zajišťující naplnění strategického cíle ochrany urbanistických, architektonických, kulturněhistorických a estetických hodnot hlavního města je účelné obecné teoretické, metodologické a metodické teze rozvést do jasných, srozumitelných show
Výchozí legislativa
Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči i obecné odborné zásady a metodiky oboru památkové péče představují základní odborný ideový rámec, který je třeba aplikovat na konkrétní předmět ochrany složitě strukturované město Prahu.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Vzato na vědomí usnesením Rady Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 1172 dne 10.10.2000
BMP
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne neuvedeno neuvedeno
TISK
i