hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR

hlavní město PRAHA

Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 2020-2024

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor ochrany prostředí MHMP
Datum schválení
7.9.2020
Doba platnosti
2020 - 2024
Popis dokumentu
Implementační plán pro roky 2020-2024 navazuje na Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu, jejímž hlavním cílem je zvyšovat dlouhodobou odolnost Prahy vůči projevům klimatické změny. Zároveň navazuje na, vyhodnocuje a aktualizuje předchozí implementační plán pro roky 2018-2019. show
Implementace
Dokument představuje konkrétní opatření plynoucí z návrhové části Strategie adaptace hl. m. Prahy. Jednotlivá opatření a projekty jsou rozčleněna do pěti tematických skupin podle jejich návaznosti na specifické cíle Strategie adaptace. show
IP SAZK HMP 2020-2024 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Determinující dokumenty:
- Rozhodnutí Rady hl. m. Prahy č. 3213 ze dne 12. prosince 2015 o souhlasu se členstvím v mezinárodní iniciativě Mayors Adapt, čímž Praha přijala závazek vypracovat Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu s termínem do ledna 2018
- Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky
- Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu (2017)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1936 ze dne 7. 9. 2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 2 roky neuvedeno
TISK
i