hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR

hlavní město PRAHA

Akční plán snižování hluku aglomerace Praha (2019)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Institut plánováni a rozvoje hl. m. Prahy
Datum schválení
2.12.2019
Doba platnosti
2019 - průběžně
Popis dokumentu
Akční plán snižování hluku aglomerace Praha 2019 byl vytvořen na základě aktuální Strategické hlukové mapy aglomerace Praha zaměřené na komplexní působení hluku ze silniční, tramvajové, železniční a letecké dopravy, včetně průmyslových zdrojů hluku. Akční plán především řeší problém tzv. show
Implementace
Akční plán přímo navrhuje pro konkrétní opatření na snižování hlukové zátěže. Samotnou implementací těchto opatření byli na základě AP pověřeni Radou HMP Dopravní podnik HMP a Technická správa komunikací HMP. show
Výchozí legislativa
Akční plán byl zpracován na základě následujících dokumentů, směrnic a nařízení:
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí
- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
- Strategická hluková mapa aglomerace Praha 2017
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady HMP č. 2653 ze dne 02.12.2019
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Dokument neobsahuje úzce definovaný cíl, za ten je obecně považováno snížení počtu obyvatel, kteří žijí nebo pracují v místech s nadlimitním hlukem, na minimum. Diagram struktury oblastí a cílů proto obsahuje pouze navržená opatření rozdělená podle časového harmonogramu (období 2013-2018, období 2019-2024 a období po roce 2024) a tematické oblasti. Všechna navržená opatření jsou popsána v přílohách 2, 3 a 4.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ano neuvedeno neuvedeno
TISK
i