hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

hlavní město PRAHA

Akční plán protidrogové politiky hl. m. Prahy na rok 2019 s výhledem 2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí MHMP
Datum schválení
19.9.2019
Doba platnosti
2019 - 2020
Popis dokumentu
Akční plán navazuje na koncepčně-strategické materiály protidrogové politiky (Protidrogová politika HMP na období 2014 až 2020 a Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027), konkretizuje aktivity a cíle v kratších časových úsecích, hodnotí dosažení show
Implementace
Akční plán je strukturován do intervenčních oblastí se zahrnutím čtyř pilířů protidrogové politiky a tří oblastí implementačních činností pražské protidrogové politiky: Intervenční oblasti: - Primární prevence užívání návykových látek a návykového chování show
APPP HMP 2019-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Protidrogová strategie EU (2013-2020), Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 schválená usnesením vlády č. 329 ze dne 13. května 2019, Protidrogová politika hl. m. Prahy na období 2014-2020.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva HMP č. 9/102 ze dne 19. 9. 2019
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 2 roky, při tvorbě nového akčního plánu neuvedeno
TISK
i