hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR

hlavní město PRAHA

Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 2020-2021

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Magistrát hlavního města Prahy
Datum schválení
11.5.2020
Doba platnosti
2020 - 2021
Popis dokumentu
Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců (AP KIC HMP) představuje nástroj pro udržitelnou aktuálnost a systematické naplňování zmíněné pražské koncepce pro období 2018-2021. show
Implementace
AP jasně definuje a konkrétně rozpracovává navrhovaná opatření uvedená v koncepci do jednotlivých dílčích aktivit. Každá dílčí aktivita pak obsahuje popis, cílovou skupinu, garanta/y, spolupracující subjekt/y, termín plnění, finanční náročnost a měřitelné indikátory. show
AP KIC HMP 2020-2021 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Národní koncepce: Koncepce integrace cizinců – Společné soužití
Aktualizovaná Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 2018-2021
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady hlavního města Prahy č. 915 ze dne 11.5.2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1 rok, tj. během tvorby Zprávy o naplňování KIC HMP a jejího Akčního plánu neuvedeno
TISK
i