Praha 20
Znak Praha 20

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaPraha 20 › Komunitní plány - 10P  

Praha 20

Vysvětlivka: Níže naleznete přehled největších priorit veřejnosti, tzv. „10P“.... +
tisk
i

"10P" - Praha 20 - Největší priority definované 19.10.2021 (Očima lidí)

Rozbalit všechna +
  2021 2022
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Řešit přetíženost ulice Náchodská [2.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zpracování studie proveditelnosti stavby severovýchodní tangenty (Náchodská-R10 vedoucí Bílým vrchem) [2.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Dokončení zpracování "Návrhu zklidnění Náchodské ulice v Horních Počernicích a jeho projednání [2.1.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zpracování"Studie proveditelnosti propojení ulic U Tabulky-ocelkova [2.1.3]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Řešení křižovatky Náchodská x Bystrá (SSZ nebo kruhový objezd) [2.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zajištění zpracování dokumentace k UR na vyřešení mimoúrovňového křížení ulice Bystrá s železniční tratí (podjezd) společností SUDOP [2.2.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Bazén/koupaliště [4.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Oslovit asociaci bazénářů a saun ČR a konzultovat možnosti realizace takového zařízení v MČ Praha 20 [4.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
vyhledat vhodný pozemek k umístění [4.1.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
D11,úsek 510 do tubusu [2.3]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zajistit zpracování studie proveditelnosti umístění D11, úsek 510 do tubusu [2.3.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zlepšení prostupnosti pro bezmotorovou dopravu (cyklisté, pěší ...) [2.4]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Přeznačit cyklostezky č. 441, 50, 258 [2.4.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Do konce roku 2018 vyřídit platné ÚR na Severovýchodní cyklomagistrálu vedoucí podél železniční trati [2.4.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Do konce roku 2018 vyřídit platné ÚR na cyklostezku č. 440 vedoucí ulicí Ve Žlíbku [2.4.3]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zadat zhotovení studie proveditelnosti vedení cyklostezky ulicí Božanovská [2.4.4]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zlepšovat vybavenost pro bezmotorovou dopravu zejména v místech koncentrovaného pohybu osob-cyklostezky, úřady, školy, železniční nádraží, volnočasové zařízení, nákupní střediska (cyklostojany, informační a volnočasové vybavení) [2.4.5]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zachování odděleného charakteru cyklostezky HP-Klánovice [2.5]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Jednat s ŘSD, aby v dokumentaci na MKU Beranka (zpracování PUDIS a.s.) akceptovalo požadavky na oddělenou cyklostezku, významnou součást systému Pražského kola [2.5.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zajistit zpracování ověřovací studie jako podkladu pro schválení změny územního plánu [2.6]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Kampaň za podporu bezmotorové dopravy [2.7]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Vybudovat lesoparky (pro relaxaci přírodní charakter) oblast Robotnice, Sychrov, Beranka, Harcovská [4.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zpracování Studie realizovatelnosti lesoparku v okolí Bilogických rybníků, Koupaliště a jižně od D11 směrem Klánovice [4.2.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Rozšířit zóny k rekreaci a oddychu [4.3]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
iniciovat jednání s MHMP a soukr.vlastníky o výkupu pozemků [4.3.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
zařadit záměr "Biologické rybníky" do investičních akcí na období 2017-18 po majetkoprávním vypořádání (uloženo RMČ č.69/5/0464/16 [4.3.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
vypsat architektonickou soutěž na záměr Biologické rybníky po majetkoprávním vypořádání (uloženo RMČ č.69/5/0464/16 [4.3.3]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Revitalizace Nolčova parku [2.8]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
zajistit zpracování realizační PD revitalizace Nolčova parku dle představené studie na VF [2.8.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
výběr dodavatele [2.8.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
realizace revitalizace za finanční podpory MHMP [2.8.3]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Změna územního plánu v oblasti Robotnice ze zastavitelného území na lesopark [1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Připravit návrh na podnět na změnu územního plánu [1.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zajistit pořádek a bezpečnost v okolí restaurace u Bobra ul.Ratibořická [3.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Iniciovat jednání s majiteli nemovitosti v okolí restaurace u Bobra ohledně úpravy zeleně na těchto pozemcích [3.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Rozšíření DPS [3.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Jednat s vlastníky o vypořádání vlastnictví k pozemku a budovám na p.č.5/1 a 5/2 potřebným pro rozšíření stávající DPS [3.2.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zajistit podepsání rezervační smlouvy [3.2.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Řešit přeplněné nádoby na tříděný odpad [2.9]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Jednat s MHMP o častějším vývozu nebo umístění více nádob [2.9.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Přidat do mobilní aplikace MČ možnost hlášení přeplněných nádob [2.9.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Realizace protihlukového valu u D11 (od ul. Ve Žlíbku - Novopacká) [2.10]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Iniciovat jednání s vlastníky pozemků na kterých by mohl být vybudovaný protihlukový val [2.10.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Prosadit "Rozumný okruh kolem Prahy [2.11]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zimní kluziště a bazén [4.4]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Ve spolupráci s komisí sportu, mládeže a volnočasových aktivit zajistit zpracování studie proveditelnosti výstavby a provozu zimního kluziště a bazénu v MČ Praha 20 [4.4.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Kavárna pro mladé [4.5]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Připravit společný pilotní projekt s žáky ZŠ, SoŠ administrativy pro EU a RC MUM [4.5.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Pokračovat v přípravě realizace výstavby tělocvičny v ulici Jívanská. Zajistit získání územního rozhodnutí [4.2.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Sportovní hala [4.6]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Pokračovat v jednání o umístění projektu víceúčelové sportovní haly od společnosti BENIK SPORT u D11 dle zpracované studie urbanistky [4.6.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Výstavba sportovní haly [4.7]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Iniciovat jednání s MHMP o svěření pozemku č. 4232/5 k.ú. HP [4.7.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Iniciovat jednání IPR - využití území pozemek č. 4232/5 k.ú. HP [4.7.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Dokončení zpracování "Koncepce cyklodopravy v H.P. a její veřejné projednání [4.8.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zrekonstruovat dopravní hřiště u ZŠ Stoliňské + nové hřiště pro náctileté [4.9]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Vytypovat novou plochu pro větší dopravní hřiště [4.9.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zpracovat Studii hřiště pro náctileté na pozemku č.2046 k.ú. Horní Počernice nad ulicí Ledkovská (Na Stráních) + projednání s veřejností [4.9.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Denní stacionář pro seniory [3.3]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
zajistit výkup pozemků pro novou stavbu [3.3.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
zadat zpracování projektové dokumentace dle studie urbanistky [3.3.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zlepšit cyklistickou prostupnost Horních Počernic do okolních MČ a obcí [4.8]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zpracování akčního plánu cyklodopravy v H.P. a její veřejné projednání [4.8.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Dokončení zpracování studie proveditelnosti propojení pro pěší a cyklistickou dopravu v koridoru mezinárodní cyklotrasy EuroVelo 4 a pražských A26+A266, optimálně v úseku MČ Praha 9 - Praha19-Praha Satalice-Praha14-Praha20+projednání závěrů s příslušnými [4.8.3]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zvýšit bezpečnost cyklistické prostupnosti HP [4.10]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
zajistit zpracování cyklomapy HP a umístit ji na infostojany v HP [4.10.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
zajistit přeznačení většiny stávajících cyklostezek [4.10.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
zajistit zahájení prací na PD SV cyklistické magistrály podél železnice [4.10.3]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
zajistit zahájení prací na PD SV cyklistického okruhu při D10 [4.10.4]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
zajistit zahájení prací na PD cyklostezky podél Božanovské úl. [4.10.5]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zajistit v HP instalaci 50 nových cyklostojanů [4.10.6]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
projednat s MHMP, TSK zpracování PD na B+R 296 u želez.nádraží Praha Horní Počernice [4.10.7]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Svépravice - lepší dopravní dostupnost MHD + obchod [2.12]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Byla zavedena nová linka BUS 224 nahrazující BUS 296 v nové trase [2.12.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Vizuální odclonění dálnice D11 [1.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Iniciovat jednání s MHMP o výkupu pozemků a začlenění projektu realizace lesoparku u Biologických rybníků do plánovaných investic [1.2.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Úplné elektronické podání [1.3]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
připravit elektronické žádosti pro různé typy životních situací [1.3.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
upravit webové stránky pro elektronické podání [1.3.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Vybudovat veřejné venkovní sportoviště [4.11]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Vytypování lokalit pro vybudování nových veřejných venkovních sportovišť [4.11.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Vyšší četnost policejních hlídek a důkladnější kontroly [1.4]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Projednat s MP a PČR možnost vyšší četnosti hlídek a důkladnějších kontrol - společné akce [1.4.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Více psychologů a speciálních pedagogů do škol [3.4]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Projednat s řediteli škol [3.4.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0


Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života Praha 20 (2021-2022) - 19.10.2021 Dokument ke stažení [1.1 MB, PDF]

zobrazit všechny dosavadní komunitní plány show

Celostátní přehled veřejných fór
TISK
i