Praha 12
Znak Praha 12

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaPraha 12Rozvojové záměryStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Praha 12

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Praha 12Strategický plán rozvoje MČ Praha 12 2020-2026
3.1 Vzdělávání viz dokument »
Znak Praha 12Akční plán Strategického plánu rozvoje MČ Praha 12 2020-2026 (2020)
3.1 Vzdělávání viz dokument »

Koncepce

Znak Praha 12Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 12 (2016)
1.1 Rozvoj čtenářské gramotnosti a pregramotnosti viz dokument »
1.2 Rozvoj matematické gramotnosti a pregramotnosti viz dokument »
1.3 Rozvoj jazykové gramotnosti a pregramotnosti viz dokument »
1.4 Rozvoj digitální gramotnosti a pregramotnosti viz dokument »
1.5 Propojování předmětů a témat na různých stupních viz dokument »
2.1 Rozvoj polytechnického vzdělávání viz dokument »
2.2 Rozvoj kariérového poradenství viz dokument »
2.3 Rozvoj environmentální výchovy a vzdělávání viz dokument »
3.1 Výstavba nových mateřských a základních škol viz dokument »
3.2 Navyšování kapacit stávajících mateřských a základních škol viz dokument »
3.3 Výstavba, rekonstrukce a modernizace odborných učeben mateřských a základních škol a doplňování sportovní infrastruktury v návaznosti na posílení výuky tělesné výchovy a sportu a podpory aktivit vedoucích ke zdravému životnímu stylu dětí ve školách viz dokument »
3.4 Zvýšení kvality života na školách viz dokument »
3.5 Zlepšování technického stavu objektů škol viz dokument »
4.1 Individualizace ve vzdělávání viz dokument »
4.2 Podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem viz dokument »
5.1 Zavedení systému sdílení viz dokument »
5.2 Propojení škola – žáci – rodiče viz dokument »
5.3 Užší začlenění školy v komunitě viz dokument »
5.4 Podpůrná opatření pro rozvoj škol viz dokument »
Znak Praha 12Koncepce rozvoje základních a mateřských škol v městské části Praha 12 (2009)
1.1 Sledovat veškeré legislativní změny ve školství viz dokument »
1.2 Spolupracovat s Českou školní inspekcí při vyhodnocování jednotlivých inspekčních zpráv viz dokument »
1.3 Zachovat funkci nezávislého interního auditora podřízeného přímo řediteli škol (finanční prostředky v neinvestičním příspěvku základních a mateřských škol) viz dokument »
1.4 Analyzovat školní vzdělávací programy v základních a mateřských školách jednou za dva roky viz dokument »
1.5 Podporovat preventivní programy v základních a mateřských školách (rozpočet městské části, jiné alternativní zdroje) viz dokument »
1.6 Analyzovat preventivní programy jednou za dva roky v základních a mateřských školách (prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality) viz dokument »
1.7 Analyzovat volnočasové aktivity jednou za dva roky viz dokument »
1.8 Podporovat vzdělávání pedagogických pracovníků v městské části (rozpočet městské části, jiné alternativní zdroje) viz dokument »
1.9 Podporovat zahraniční spolupráci (cesty do zahraničí) viz dokument »
1.10 Každoročně plánovat a vyhodnocovat kombinovaný způsob oprav viz dokument »
1.11 Pokračovat v plánování větších investic a dalších investičních výhledů do školských budov viz dokument »
1.12 Dále pokračovat v rekonstrukci školních jídelen viz dokument »
1.13 Sledovat možnost čerpání finančních prostředků z jiných alternativních zdrojů (školní budovy, hřiště) viz dokument »
1.14 Pravidelně sledovat odborem školství, kultury a vzdělávání čerpání finančních normativů, plnění spotřebních košů, pestrost jídelních lístků viz dokument »
1.15 Pokračovat ve vyhodnocování kapacity základních a mateřských škol a plně využít kapacity volné viz dokument »
1.16 Sledovat doplňkovou činnost v základních a mateřských školách (pokles finančních prostředků v doplňkové činnosti škol) viz dokument »
1.17 Sledovat uzavřené nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou, a to vzhledem ke kapacitě škol viz dokument »
1.18 Od roku 2010 vyhodnocovat výpovědi velkých smluv na dobu neurčitou, a to vzhledem ke kapacitě škol viz dokument »
1.19 Vyhodnocovat všechny nové menší pronájmy nebytových prostor v základních či mateřských školách, a to vzhledem k jejich kapacitě viz dokument »
1.20 Neuzavírat velké smluvní vztahy v nebytových prostorech základních a mateřských škol, a to vzhledem k jejich kapacitě viz dokument »
1.21 Pokračovat ve sledování příjmů a nákladů jednotlivých škol (případné zvyšování nákladů v kapitole školství – příprava rozpočtu) viz dokument »
1.22 Sledovat, zda ubytovny pro pedagogické pracovníky plně pokrývají požadovanou kapacitu viz dokument »
1.23 Důsledně dbát na vymahatelnost smluv v ubytovacích prostorech (školnických bytech, přístřeších ve školských objektech, bytovém ubytování ve školském objektu Angelovova) viz dokument »
TISK
i