Prachatice
Znak Prachatice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaPrachaticeRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Prachatice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak PrachaticeStrategický plán rozvoje města Prachatice 2023-2033
2.2 Zodpovědné nakládaní s odpady viz dokument »
2.3 Moderní hospodaření s energiemi viz dokument »

Koncepce

Znak PrachaticePlán odpadového hospodářství města Prachatice 2016-2020
1.1 Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů viz dokument »
1.2 Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti” viz dokument »
1.3 Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství viz dokument »
2.1 Do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů viz dokument »
2.2 Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností viz dokument »
2.3 Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelného komunálního odpadu) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou viz dokument »
2.4 Snižování množství objemných odpadů uložených na skládku viz dokument »
3.1 Snížit maximální množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu vyprodukovaného v roce 1995 viz dokument »
4.1 Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů viz dokument »
5.1 Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů viz dokument »
5.2 Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů viz dokument »
5.3 Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
6.1 Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020 viz dokument »
6.2 Zvýšit celkové využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2020 viz dokument »
6.3 Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020 viz dokument »
6.4 Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020 viz dokument »
6.5 Dosáhnout 55 % celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020 viz dokument »
6.6 Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020 viz dokument »
7.1 Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení viz dokument »
7.2 Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů viz dokument »
7.3 Dosahovat vysoké míry využití při zpracování vozidel s ukončenou životností (autovraků) viz dokument »
7.4 Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik viz dokument »
8.1 Podporovat technologie využívání kalů z čistíren komunálních odpadních vod viz dokument »
9.1 Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů viz dokument »
10.1 Minimalizovat negativní účinky při nakládání s odpady ze zdravotnické a veterinární péče na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
11.1 Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do konce roku 2025 oprávněným osobám, nebo zařízení, a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do této doby dekontaminovat viz dokument »
11.2 Odstranit odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů v držení oprávněných osob k nakládání s odpady do konce roku 2028 viz dokument »
12.1 Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich účincích na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
13.1 Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
14.1 Snižovat množství biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu ve směsném komunálním odpadu, které jsou původem z veřejných stravovacích zařízení (restaurace) a centrálních kuchyní (nemocnice, školy atd.) viz dokument »
14.2 Správně nakládat s biologicky rozložitelným odpadem z kuchyní a stravoven a vedlejšími produkty živočišného původu a snižovat tak negativní účinky spojené s nakládáním s nimi na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
15.1 Zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou životností na materiály za účelem náhrady primárních surovin viz dokument »
16.1 Zlepšení kvality odpadového hospodářství v obci, optimalizace odpadového hospodářství a snížení rizik viz dokument »
16.2 Vytvoření efektivní sítě zařízení k nakládání s odpady na území města viz dokument »
17.1 Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená viz dokument »
17.2 Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl viz dokument »
TISK
i