Prachatice
Znak Prachatice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Prachatice

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní osa"
1.1 "Strategický cíl"

Strategický plán rozvoje města Prachatice 2015-2022

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Dopravní a technická infrastruktura
1.1 Zlepšit dopravní připojení města na hlavní silniční tahy jako důležitého základního předpokladu rozvoje města
1.2 Zlepšit stávající stav a budovat novou dopravní a technickou infrastrukturu
1.3 Zvýšit ochranu města proti povodním a přívalovým dešťům, mj. zajištěním vsakování srážkové vody do půdního profilu nebo svedením do vodoteče
2. Kulturní dědictví, cestovní ruch a volnočasové aktivity
2.1 Profilovat město Prachatice jako spádové centrum cestovního ruchu, aktivních volnočasových aktivit, relaxace a kongresové turistiky
2.2 Zajistit průběžnou obnovu a údržbu kulturního dědictví při zachování jeho specifických hodnot
2.3 Zlepšit předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu se zaměřením na jeho různé druhy se současným využitím potenciálu kulturního dědictví
2.4 Zlepšit kvalitu vybavenosti v oblasti sportu a dalších volnočasových aktivit
3. Životní prostředí a územní rozvoj
3.1 Zachovat kvalitní přírodní a životní prostředí a zlepšovat ho na základě nových poznatků vědy a výzkumu
3.2 Zachovat funkčně a esteticky vyvážené, ekologicky stabilní a reálně produkční krajiny a jejích hodnot
3.3 Uvážlivě plánovat na úseku územního rozvoje
4. Kvalita života a bydlení
4.1 Zlepšit předpoklady pro plnohodnotně kvalitní život všech věkových skupin obyvatelstva
5. Sociální a zdravotní péče
5.1 Zajistit předpoklady pro dostupné a kvalitní sociální a doprovodné služby, zdravotní péči a účelnou prevenci
6. Podpora podnikání
6.1 Zajistit předpoklady pro rozvoj podnikatelského prostředí
7. Efektivní a komunikující veřejná správa
7.1 Zvýšit efektivitu fungování veřejné správy poskytující dostatek informací o své činnosti a zapojující občany do procesu správy věcí veřejných
8. Školství a lidské zdroje
8.1 Zajistit předpoklady pro kvalitní vzdělanost jako základ konkurenceschopných lidských zdrojů
8.2 Zajistit předpoklady pro spolupráci škol všech úrovní, aby vzdělávání žáků bylo snadnější a příjemnější z hlediska získávání vědomostí
8.3 Zajistit předpoklady pro výchovu mládeže (rodina - škola)
8.4 Umožnit trvalé celoživotní vzdělávání všem
TISK
i