Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaLitoměřiceStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Litoměřice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak LitoměřiceStrategický plán rozvoje města Litoměřice (2012)
A.III Zajistit podmínky pro revitalizaci nevyužívaných ploch a objektů (brownfield) viz dokument »
D.I Zajistit úsporu energií, energetický management, snižování emisí a podporovat obnovitelné zdroje energií viz dokument »
D.II Zajistit realizaci geotermálního projektu a souvisejících aktivit viz dokument »

Koncepce

Znak LitoměřiceÚzemní energetická koncepce města Litoměřice (2008)
2.1 Opatření 1 – Ekologizace výtopny Kocanda viz dokument »
4.1 Opatření 2 – Úspory energie viz dokument »
4.2 Opatření 3 – Obnovitelné zdroje energie - OZE viz dokument »
4.3 Opatření 4 – Využití geotermální energie viz dokument »
3.3 Opatření 5 - Plynofikace výtopny Kocanda viz dokument »
Znak LitoměřiceAkční plán udržitelné energetiky a adaptace města Litoměřice na klimatickou změnu (SECAP) do roku 2030 (2018)
1.1 Obecní budovy viz dokument »
1.2 Veřejné osvětlení viz dokument »
1.3 Obytné budovy – opatření v bytovém a domovním fondu viz dokument »
1.4 Opatření v terciérním sektoru (mimo majetek města) viz dokument »
1.5 Náhrada zdrojů tepla viz dokument »
1.6 Opatření v nové výstavbě viz dokument »
2.1 Základní rámec pro návrh adaptačních opatření viz dokument »
3.1 Prohloubení energetického managementu viz dokument »
3.4 Podpora solárních systémů viz dokument »
3.7 Příklad pro ostatní - projekt EPC a projekt EPC na soustavě VO viz dokument »
3.8 Fond úspor energie viz dokument »
4.2 Financování adaptačních opatření viz dokument »
Znak LitoměřicePlán odpadového hospodářství Sdružení obcí pro nakládání s odpady (SONO) Litoměřice 2017
1.1 Vytvoření bazaru - místa s použitým zbožím v části sběrového dvora ul. Nerudova viz dokument »
1.2 Podpora obecních kompostérů viz dokument »
2.1 Vybudovat nový sběrný dvůr odpadů viz dokument »
2.2 Rozšíření podzemních košů na směsný komunální odpad viz dokument »
3.1 SONO - Zvýšení separace papíru, skla, plastů, kovů viz dokument »
3.2 Rozšíření podzemních separačních míst (plast, papír a sklo) viz dokument »
4.1 SONO - Vybudování sběrného místa eko-skladu na vytříděné nebezpečné odpady viz dokument »
4.2 SONO - Pokračovat ve využívání stávajících zavedených systémů nakládání s nebezpečnými odpady v členských obcích SONO viz dokument »
5.1 SONO - Udržet využití stavebního a demoličního odpadu minimálně na 70% hmotnosti viz dokument »
6.1 SONO - Zvýšení množství zpětně odebraných výrobků viz dokument »
7.1 SONO - Zvýšit množství separovaných recyklovatelných odpadů (plast, papír, sklo a kov) viz dokument »
8.1 SONO - Vybudování zařízení pro mechanicko-biologickytepelnou úpravu (MBTÚ) směsného komunálního odpadu viz dokument »
9.1 Vybudování obecní kompostárny v areálu skládky Třeboutice viz dokument »
Znak LitoměřiceEnergetický plán města Litoměřice 2014-2030
1.1 Do roku 2030 snížit spotřebu energie na provoz budov o 20% v porovnání s rokem 2012 viz dokument »
2.1 Do roku 2030 zvýšit vlastní produkci energie a posílit energetickou nezávislost viz dokument »
3.1 Zvýšení informovanosti obyvatel města o úsporách energie a OZE viz dokument »

Jiný typ dokumentu

Znak LitoměřiceProgram regenerace městské památkové rezervace Litoměřice 2019-2023
1.6 Udržování infrastruktury s ohledem na rozvojové potřeby města v souvislosti s požadavky na životní prostředí při zajištění udržitelného rozvoje viz dokument »
TISK
i