KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKRAJ LIBERECKÝStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

KRAJ LIBERECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝStrategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027
A1 Pružně reagující pracovní trh viz dokument »
C2 Chytré sítě viz dokument »
D3 Vstřícné a dostupné služby v sociální oblasti viz dokument »
D4 Bezpečné místo pro život viz dokument »
E2 Města pro život viz dokument »
E3 Sebevědomý venkov viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝStrategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+ (2021)
Bezpečná komunita: podpora dobrého sousedství, občanského soužití a komunitního života v kraji viz dokument »
Bezpečné a kvalitní prostředí pro rodinu: zajištění podmínek pro fungování rodin, volný čas dětí a mládeže a kulturní vyžití sociálně vyloučených osob v kraji viz dokument »
Zabezpečení asistence při zajištění bydlení a prevence ztráty bydlení (sociální
práce a sociální služby)
viz dokument »
Koordinace aktérů v oblasti sociálního bydlení viz dokument »
Podpora rozšiřování a dostupnosti bytového fondu viz dokument »
Zajištění adekvátní dostupnosti dluhového poradenství na území celého kraje viz dokument »
Koordinace a spolupráce s dalšími aktéry viz dokument »
Prevence zadlužení viz dokument »
Děti sociálně vyloučené/sociálním vyloučením ohrožené s rizikem „drop-outu“ ze vzdělávání chodí do mateřské školy či mají jinou systematickou podporu ve výchově a vzdělávání nejpozději od 3 let věku viz dokument »
Děti/žáci s rizikem „drop-outu“ ze vzdělávání mají individuální podporu, která jim pomůže adekvátně absolvovat základní školu a získat základní stupeň vzdělání viz dokument »
Děti/žáci s rizikem „drop-outu“ ze vzdělávání jsou adekvátně podpořeni při výběru střední školy a přípravě na přijímací řízení tak, aby byla eliminována jejich případně obtížná uplatnitelnost na trhu práce viz dokument »
Liberecký kraj ve spolupráci s Paktem zaměstnanosti LK a Krajskou pobočkou Úřadu práce v Liberci společnými kroky napomáhají maximalizaci využití potenciálu osob obtížně uplatnitelných na volném trhu práce viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝKoncepce rozvoje kulturních příspěvkových organizací Libereckého kraje 2021-2027
4.2.3 ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2021-2023
1 Zvýšení dostupnosti ambulantních a terénních služeb pro seniory se sníženou soběstačností, osoby se ZP a další osoby vyžadujících podporu viz dokument »
2 Humanizace a transformace pobytových služeb sociální péče a zvýšení dostupnosti sociálních služeb pro osoby, které nemohou žít samostatně v běžné komunitě z důvodu jejich zdravotního a duševního stavu (osoby s neurodegenerativními poruchami, s chronickým duševním onemocněním, poruchami autistického spektra a s kombinovanými vadami) viz dokument »
3 Podpora integrace osob se zdravotním postižením do běžného života přirozenými formami umožňujícími běžný život v komunitě viz dokument »
5 Optimalizace nabídky služeb sociální prevence pro rodiny s dětmi, mládež do 26 let včetně nastavení systémové podpory rodin s dětmi viz dokument »
6 Optimalizace a využitelnost sítě služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, chudobou a nezaměstnaností viz dokument »
7 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců, prevence vzniku a řešení stávajících vyloučených lokalit viz dokument »
8 Prevence vzniku škod a snižování rizik spojených s užíváním návykových látek a s patologickým hráčstvím prostřednictvím dostupné a komplexní sítě protidrogových služeb viz dokument »
9 Podpora rozvoje systému síťování a plánování sociálních služeb, včetně vyšší míry zapojení obcí a meziresortní spolupráce viz dokument »
10 Udržitelný systém financování Základní sítě sociálních služeb, včetně vyšší míry zapojení obcí do spolufinancování sociálních služeb viz dokument »
11 Podpora poskytovatelů prostřednictvím vzdělávání personálu, metodického vedení, sledování a kontroly efektivity služeb Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2021 – 2023 viz dokument »
12 Dostatečná informovanost o sociálních službách dle sociálních jevů, osvěta veřejnosti viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝChytřejší kraj pro Liberecký kraj (2019)
1.3 Zkrácení doby pro dostupnost sociálních služeb viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝPlán protidrogové politiky Libereckého kraje 2019-2022
1.1 Funkční koordinace specifické primární prevence ve školství viz dokument »
1.2 Dostupné aktivity specifické primární prevence ve školství viz dokument »
1.3 Vzdělaní pracovníci škol a školských zařízení v oblasti specifické primární prevence ve školství viz dokument »
1.4 Informovaní rodiče v oblasti primární prevence viz dokument »
1.5 Podpora a rozvoj programů pro veřejnost a specifické skupiny viz dokument »
1.6 Informační podpora pracovníků pracujících s klienty se závislostí viz dokument »
2.1 Dostupná, kvalitní a provázaná síť služeb léčby a následné péče pro uživatele návykových látek a problémové hráče viz dokument »
2.2 Prostupná a provázaná síť zdravotní a sociální péče pro uživatele návykových látek a patologické hráče viz dokument »
2.3 Dostupná péče pro uživatele návykových látek ve vězení viz dokument »
3.1 Dostupná a provázaná síť služeb pro uživatele návykových látek, která je v souladu s poptávkou po těchto službách viz dokument »
3.2 Navazující síť služeb zaměřených na sociální začleňování osob závislých na návykových látkách viz dokument »
4.1 Efektivně využívané legislativní a institucionální nástroje regulace dostupnosti drog viz dokument »
4.2 Sdílení informací subjektů participujících na protidrogové politice viz dokument »
5.2 Finančně a odborně zajištěná síť adiktologických a souvisejících služeb v LK viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝKrajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2024
1.1 Zvýšení dostupnosti ambulantních a terénních služeb pro seniory se sníženou soběstačností, osoby se zdravotním postižením (ZP) a další osoby vyžadující podporu viz dokument »
1.2 Podpora integrace osob se zdravotním postižením do běžného života přirozenými formami umožňujícími běžný život v komunitě – terénní a ambulantní služby (včetně seniorů se zdravotním postižením) viz dokument »
1.3 Podpora zvýšení dostupnosti pobytových sociálních služeb pro osoby, které nemohou žít samostatně v běžné komunitě z důvodu jejich zdravotního a duševního stavu (osoby s neurodegenerativním onemocněním (demence), osoby s chronickým duševním onemocněním s problémovým chováním, osoby s poruchami autistického spektra a s kombinovanými vadami) viz dokument »
1.4 Podpora realizace projektu Euroklíč na území Libereckého kraje viz dokument »
1.5 SENIORSKÁ OBÁLKA pro Liberecký kraj viz dokument »
2.1 Doplňování informačního systému s cílem zvýšení informovanosti mezi osobami zdravotně postiženými – jednotlivci i organizacemi, aktivní komunikace a propagace témat týkajících se problematiky OZP směrem k veřejnosti viz dokument »
3.1 Provádět metodickou činnost a poradenství vůči obecním stavebním úřadům ve sféře obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a zpřístupňování staveb pro osoby se zdravotním postižením viz dokument »
3.2 Zvyšování informovanosti o přístupnosti budov, které využívají v rámci své činnosti organizace zřizované Libereckým krajem viz dokument »
4.2 Zveřejnění seznamu ŠPZ (školské poradenské zařízení) Libereckého kraje s konkrétním zaměřením viz dokument »
4.3 Legislativní změny ve vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, dostupný poradenský systém viz dokument »
4.4 Dotační program v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje č. 4.7: „Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními“ viz dokument »
5.2 Podpora péče ve vlastním sociálním prostředí viz dokument »
5.3 Vzájemná informovanost aktérů zdravotně-sociálního pomezí viz dokument »
5.4 Informovanost o specifických potřebách osob se zdravotním postižením viz dokument »
5.5 Zvyšování informovanosti o problematice zdravotního postižení, poruchách autistického spektra (PAS), Centrech duševního zdraví (CDZ) viz dokument »
5.6 Dotační programy v rámci Dotačního fondu LK zaměřené na podporu osob
se zdravotním postižením:
Program 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany
Program 9.2 – Podpora preventivních a léčebných projektů
Program 9.3 - Podpora osob se zdravotním postižením
viz dokument »
6.1 Odstraňování bariér v objektech s expozičním nebo výstavním provozem, zvyšování informovanosti o bezbariérových přístupech kulturních a turistických objektů, podpora bezbariérové turistiky viz dokument »
6.2 Zlepšení služeb pro osoby se zdravotním handicapem v objektech s expozičním nebo výstavním provozem viz dokument »
6.3 Zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností, podpora vytváření pracovních míst v organizacích zřizovaných Libereckým krajem viz dokument »
6.4 Edukační programy, podpora projektů pro osoby se zdravotním postižením a seniory v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝStrategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2019-2023
1.1 Vytvoření sítě aktérů v oblasti rodiny viz dokument »
1.2 Podpora organizací poskytující služby pro rodiny s dětmi viz dokument »
1.3 Podpora zavádění rozšířených forem rodinných slev viz dokument »
2.1 Metodická podpora při slaďování rodinného a pracovního života viz dokument »
2.2 Podpora dalšího rozvoje prorodinných opatření v příspěvkových organizacích kraje viz dokument »
3.3 Podpora a rozvoj bezbariérových přístupů u kulturních zařízení viz dokument »
3.6 Podpora specifické primární prevence viz dokument »
4.1 Zajištění nezávislých externích analýz k RP v LK viz dokument »
4.2 Zajištění místa koordinátora rodinné politiky v organizační struktuře KÚ LK viz dokument »
4.3 Zavádění opatření na podporu rodinné politiky na úrovni kraje a obcí viz dokument »
4.4 Vytvoření dotačního programu na podporu prorodinných aktivit viz dokument »
4.5 Propojování a koordinace aktivit zaměřených na rodiny s dětmi viz dokument »
4.6 Spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR viz dokument »
5.1 Tvorba propagačních a informačních materiálů k rodinné politice viz dokument »
5.2 Informační činnost (směrem k veřejnosti, k obcím, médiím, odborníkům a zaměstnavatelům) viz dokument »

Strategický prováděcí dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝAkční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje (2021)
E.1 Přizpůsobení stavu, kapacity a dostupnosti zdravotnických zařízení a zařízení poskytujících sociální služby dopadům změny klimatu viz dokument »
TISK
i