KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKRAJ LIBERECKÝStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

KRAJ LIBERECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝStrategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027
A1 Pružně reagující pracovní trh viz dokument »
A2 Konkurenceschopné podnikání, výzkum, vývoj a inovace viz dokument »
B1 Cestovní ruch jako důležitá součást hospodářství viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝStrategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+ (2021)
Liberecký kraj ve spolupráci s Paktem zaměstnanosti LK a Krajskou pobočkou Úřadu práce v Liberci společnými kroky napomáhají maximalizaci využití potenciálu osob obtížně uplatnitelných na volném trhu práce viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝKoncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021-2030
2.1 Kvalitní služby využívající aktuální metody viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝKoncepce rozvoje kulturních příspěvkových organizací Libereckého kraje 2021-2027
4.2.2 OPERATIVNÍ PODPORA viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝChytřejší kraj pro Liberecký kraj (2019)
3.5 Zlepšit prostředí pro vznik nových nápadů, řešení, mikropodniků, start-upů a malých a středních
firem v oblasti chytrých technologií
viz dokument »
3.6 Kvalitnější sdílení informací o atraktivitách v území pro cestovní ruch viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝStrategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji 2021+
2.1 Bezpečný pohyb cyklisty v intravilánu a extravilánu sídel viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝAktualizace Krajské přílohy k Národní RIS3 za Liberecký kraj 2021-2027
A.1 Zvýšit intenzitu zakládání nových i rozvoje stávajících firem s potenciálem rychlého růstu a mezinárodní konkurenceschopnosti viz dokument »
A.2 Rozvíjet digitální transformaci v kraji ve firemním i veřejném sektoru viz dokument »
B.1 Posílit kvalitu, intenzitu a mezinárodní srovnatelnost výzkumu realizovaného v kraji viz dokument »
B.2 Zvýšit přínosy aktivit výzkumu a vývoje pro firemní sektor i oblasti veřejného zájmu v kraji viz dokument »
C.1 Zvyšovat kvalitu lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace v rámci formálního i neformálního vzdělávání viz dokument »
C.2 Zlepšit dostupnost a kvalitu lidských zdrojů pro mezinárodně srovnatelný výzkum viz dokument »
C.3 Zlepšit schopnosti a kompetence lidských zdrojů v kraji v oblasti digitalizace a průmyslové transformace viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝKrajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2024
6.1 Odstraňování bariér v objektech s expozičním nebo výstavním provozem, zvyšování informovanosti o bezbariérových přístupech kulturních a turistických objektů, podpora bezbariérové turistiky viz dokument »
6.2 Zlepšení služeb pro osoby se zdravotním handicapem v objektech s expozičním nebo výstavním provozem viz dokument »
6.3 Zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností, podpora vytváření pracovních míst v organizacích zřizovaných Libereckým krajem viz dokument »
6.4 Edukační programy, podpora projektů pro osoby se zdravotním postižením a seniory v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝKrajská koncepce zemědělství Libereckého kraje (2003)
4. Školství a zaměstnanost viz dokument »
5. Optimální řešení rozvoje agroturistiky a cestovního ruchu s účastí zemědělské veřejnosti viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝRegionální inovační strategie Libereckého kraje (2009)
A.1 Podpora konkurenceschopných odvětví nebo subjektů v LK viz dokument »
A.2 Podpora vzniku a zajištění provozu VT parků, podnikatelských inkubátorů a center apod. pro firmy s inovačním potenciálem a orientací na progresivní obory viz dokument »
A.3 Podpora rozvoje poradenských a informačních služeb pro inovační podnikání viz dokument »
A.4 Propagace a prezentace inovací v regionu viz dokument »
A.5 Institucionální podpora inovací v LK viz dokument »
B.1 Aktivní podpora systému počátečního vzdělávání pro rozvoj inovací viz dokument »
B.3 Posílení adaptibility a flexibility lidských zdrojů prostřednictvím dalšího vzdělávání viz dokument »
B.4 Odstraňování bariér dynamického trhu práce viz dokument »
C.1 Podpora komunikace a spolupráce viz dokument »
C.2 Podpora VaV infrastruktury viz dokument »
C.3 Podpora inovací a mezioborových aplikací viz dokument »
D.1 Systémy pro podporu inovačního myšlení a inovačních procesů v podnicích viz dokument »
D.2 Nabídka sofistikovaných poradenských služeb pro podporu inovací viz dokument »
D.3 Podpora komunikace mezi podniky, školami a subjekty VaV viz dokument »
E.1 Podpora zajištění inovačních aktivit z veřejných zdrojů viz dokument »
E.2 Podpora využití komerčních zdrojů pro inovace viz dokument »
E.3 Vytvoření a využívání regionálních zdrojů pro financování inovačních aktivit viz dokument »
F.3 Účast v mezinárodních kooperačních sítích viz dokument »
F.4 Prezentace regionu jako prostředí příznivého pro zahraniční investice s vysokou přidanou hodnotou viz dokument »

Strategický prováděcí dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝAkční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021-2023
2.1 – Kvalitní služby využívající aktuální metody viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝÚzemní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory (2016)
Pěší turistika viz dokument »
Cykloturistika viz dokument »
Hipoturistika viz dokument »
Sjezdové lyžování viz dokument »
Běžecké lyžování viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝAkční plán koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj (2020)
3.5 Zlepšit prostředí pro vznik nových nápadů, řešení, mikropodniků, start-upů a malých a středních
firem v oblasti chytrých technologií
viz dokument »
3.6 Kvalitnější sdílení informací o atraktivitách v území pro cestovní ruch viz dokument »
TISK
i