KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKRAJ LIBERECKÝStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

KRAJ LIBERECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝStrategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027
B2 Sport pro každého viz dokument »
D2 Zodpovědná péče o zdraví viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝStrategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+ (2021)
Kvalitní život pro jednotlivce: podpora zdraví sociálně vyloučených osob v kraji v souvislosti se sportem a zdravým životním stylem viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝZdravotní politika LK 2018 - akční plán 2019-2020 [akt. 2019]
1.1 Zdravý start do života a zdraví mladých viz dokument »
1.2 Zdravé stárnutí viz dokument »
2.1 Podpora pohybové aktivity populace viz dokument »
2.2 Zlepšení výživy a stravovacích návyků populace viz dokument »
3.1 Duševní zdraví viz dokument »
4.1 Úrazy viz dokument »
4.2 Návykové látky viz dokument »
5.2 Pracovní prostředí viz dokument »
6.1 Zvládání infekčních onemocnění viz dokument »
7.1 Kardiovaskulární choroby viz dokument »
7.2 Nádorová onemocnění viz dokument »
7.3 Diabetes mellitus viz dokument »
7.4 Orální zdraví viz dokument »
8.1 Zdraví, důležité hledisko v činnosti všech rezortů viz dokument »
9.1 Monitoring zdravotního stavu a determinant zdraví viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝZásady řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu 2015-2020
NAVÁZÁNÍ INTENZIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCE MEZI POSKYTOVATELI LŮŽKOVÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE V LIBERECKÉM KRAJI VČETNĚ VYŠŠÍ MÍRY KOORDINACE SE ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBOU LIBERECKÉHO KRAJE viz dokument »
ZAJIŠTĚNÍ TRANSPARENTNÍHO A EFEKTIVNÍHO HOSPODAŘENÍ NEMOCNIC S MAJETKOVOU ÚČASTÍ LIBERECKÉHO KRAJE viz dokument »
EFEKTIVNÍ A KOORDINOVANÉ VYJEDNÁVÁNÍ SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI viz dokument »
UDRŽENÍ VE VEŘEJNÉM VLASTNICTVÍ PÁTEŘNÍ SÍŤ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V RÁMCI LŮŽKOVÉ PÉČE viz dokument »
ZVYŠOVÁNÍ A MONITOROVÁNÍ KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE viz dokument »
PODPORA PŘI ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍCH ZDROJŮ, ZEJMÉNA NA INVESTICE viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝRozvoj psychiatrické péče v Libereckém kraji 2016-2022
Tvorba standardů a metodik viz dokument »
Rozvoj sítě psychiatrické péče viz dokument »
Humanizace psychiatrické péče viz dokument »
Destigmatizace a komunikace viz dokument »
Vzdělávání a výzkum viz dokument »
Legislativní změny viz dokument »
Udržitelné financování viz dokument »
Meziresortní spolupráce viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝKoncepce zdravotních služeb v lůžkových zařízeních Libereckého kraje (2016)
Navázání intenzivnější spolupráce mezi poskytovateli lůžkové zdravotní péče v Libereckém kraji včetně vyšší míry koordinace se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje viz dokument »
Zajištění transparentního a efektivního hospodaření nemocnic viz dokument »
Efektivní a koordinované vyjednávání všech poskytovatelů lůžkové péče na území kraje se zdravotními pojišťovnami viz dokument »
Udržení ve veřejném vlastnictví páteřní síť poskytovatelů zdravotních služeb v rámci lůžkové péče viz dokument »
Zvyšování a monitorování kvality zdravotní péče viz dokument »
Podpora při zajištění finančních zdrojů, zejména na investice viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝPlán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2019-2021 [akt. 2020]
1.1 Dostupnost sportu pro děti a mládež viz dokument »
1.2 Podpora kvalifikace vedení dětí a mládeže ve sportu viz dokument »
2.1 Nekomerční sportovní akce pro širokou veřejnost viz dokument »
2.2 Akce propagující sport viz dokument »
3.1 Pořádání národních a mezinárodních sportovních akcí viz dokument »
4.1 Podpora přírodní sportovní infrastruktury viz dokument »
4.2 Podpora objektů sportovní infrastruktury viz dokument »
4.3 Podpora mobility viz dokument »
5.1 Podpora elitních sportovních subjektů reprezentujících Liberecký kraj viz dokument »
6.1 Podpora České unie sportu a Sokola viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝChytřejší kraj pro Liberecký kraj (2019)
1.2 Zkrácení doby pro dostupnost zdravotnických služeb1 viz dokument »
3.3 Vyšší kvalita zdravotních služeb viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝPlán protidrogové politiky Libereckého kraje 2019-2022
1.1 Funkční koordinace specifické primární prevence ve školství viz dokument »
1.2 Dostupné aktivity specifické primární prevence ve školství viz dokument »
1.3 Vzdělaní pracovníci škol a školských zařízení v oblasti specifické primární prevence ve školství viz dokument »
1.4 Informovaní rodiče v oblasti primární prevence viz dokument »
2.1 Dostupná, kvalitní a provázaná síť služeb léčby a následné péče pro uživatele návykových látek a problémové hráče viz dokument »
2.2 Prostupná a provázaná síť zdravotní a sociální péče pro uživatele návykových látek a patologické hráče viz dokument »
2.3 Dostupná péče pro uživatele návykových látek ve vězení viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝKrajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2024
1.1 Zvýšení dostupnosti ambulantních a terénních služeb pro seniory se sníženou soběstačností, osoby se zdravotním postižením (ZP) a další osoby vyžadující podporu viz dokument »
1.2 Podpora integrace osob se zdravotním postižením do běžného života přirozenými formami umožňujícími běžný život v komunitě – terénní a ambulantní služby (včetně seniorů se zdravotním postižením) viz dokument »
1.3 Podpora zvýšení dostupnosti pobytových sociálních služeb pro osoby, které nemohou žít samostatně v běžné komunitě z důvodu jejich zdravotního a duševního stavu (osoby s neurodegenerativním onemocněním (demence), osoby s chronickým duševním onemocněním s problémovým chováním, osoby s poruchami autistického spektra a s kombinovanými vadami) viz dokument »
1.4 Podpora realizace projektu Euroklíč na území Libereckého kraje viz dokument »
2.1 Doplňování informačního systému s cílem zvýšení informovanosti mezi osobami zdravotně postiženými – jednotlivci i organizacemi, aktivní komunikace a propagace témat týkajících se problematiky OZP směrem k veřejnosti viz dokument »
5.1 Podpora poskytování zdravotní péče na vysoké odborné úrovni, podpora kvalitní a bezpečné zdravotní péče o osoby zdravotně postižené ve spolupráci s NRZP viz dokument »
5.2 Podpora péče ve vlastním sociálním prostředí viz dokument »
5.3 Vzájemná informovanost aktérů zdravotně-sociálního pomezí viz dokument »
5.4 Informovanost o specifických potřebách osob se zdravotním postižením viz dokument »
5.5 Zvyšování informovanosti o problematice zdravotního postižení, poruchách autistického spektra (PAS), Centrech duševního zdraví (CDZ) viz dokument »
5.6 Dotační programy v rámci Dotačního fondu LK zaměřené na podporu osob
se zdravotním postižením:
Program 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany
Program 9.2 – Podpora preventivních a léčebných projektů
Program 9.3 - Podpora osob se zdravotním postižením
viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝStrategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2019-2023
2.5 Rozvoj volnočasových aktivit viz dokument »
3.4 Podpora zdravého životního stylu rodin viz dokument »
3.5 Podpora budování mezigeneračních vztahů viz dokument »
3.6 Podpora specifické primární prevence viz dokument »

Strategický prováděcí dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝAkční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje (2021)
E.1 Přizpůsobení stavu, kapacity a dostupnosti zdravotnických zařízení a zařízení poskytujících sociální služby dopadům změny klimatu viz dokument »
E.3 Sledování dopadu klimatické změny i adaptačních a mitigačních opatření na zranitelné skupiny obyvatel a navržení způsobu jejich ochrany viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝÚzemní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory (2016)
Pěší turistika viz dokument »
Cykloturistika viz dokument »
Hipoturistika viz dokument »
Sjezdové lyžování viz dokument »
Běžecké lyžování viz dokument »
TISK
i