KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKRAJ LIBERECKÝStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

KRAJ LIBERECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝStrategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027
C2 Chytré sítě viz dokument »
F1 Zdravé životní prostředí viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝKoncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje, aktualizace 2021+
1.5 Revidovaná, postupně stabilizovaná funkční soustava ÚSES reagující na aktuální změnu klimatu viz dokument »
2.1 Obhospodařovaná udržitelná krajina s respektovanými přírodními a přírodě blízkými segmenty viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝChytřejší kraj pro Liberecký kraj (2019)
2.1 Úspora energie a vody na základě inteligentního měření viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝÚzemně energetická koncepce Libereckého kraje (2010) [akt. 2015]
1 Zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti dodávek paliv a energie vyšším využitím obnovitelných a druhotných zdrojů energie viz dokument »
2 Udržitelnost a stabilizace soustav CZT viz dokument »
3 Realizace projektů energetických úspor v objektech v majetku kraje viz dokument »
4 Podpora energetické účinnosti v ostatních veřejných budovách na území kraje viz dokument »
5 Podpora energetické účinnosti a využití OZE v domácnostech viz dokument »
6 Podpora energetické účinnosti a využití OZE v zástavbě na rozvojových
plochách
viz dokument »
7 Snižování škodlivých vlivů energetiky na životní prostředí viz dokument »
8 Zvyšování energetické účinnosti v průmyslu a zemědělství viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝPlán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025
1.1 Zásady pro nakládání s odpady viz dokument »
1.2 Program předcházení vzniku odpadů viz dokument »
2.1 Komunální odpady viz dokument »
2.2 Směsný komunální odpad viz dokument »
2.3 Živnostenské odpady viz dokument »
3.1 Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady viz dokument »
4.1 Stavební a demoliční odpady viz dokument »
5.1 Nebezpečné odpady viz dokument »
6.1 Obaly a obalové odpady viz dokument »
6.2 Odpadní elektrická a elektronická zařízení viz dokument »
6.3 Odpadní baterie a akumulátory viz dokument »
6.4 Vozidla s ukončenou životností viz dokument »
6.5 Odpadní pneumatiky viz dokument »
7.1 Kaly z čistíren komunálních odpadních vod viz dokument »
8.1 Odpadní oleje viz dokument »
9.1 Odpady ze zdravotnické a veterinární péče viz dokument »
10.1 Odpady a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů viz dokument »
10.2 Odpady s obsahem persistentních organických látek viz dokument »
10.3 Odpady s obsahem azbestu viz dokument »
10.4 Odpady s obsahem přírodních radionuklidů viz dokument »
11.1 Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven viz dokument »
11.2 Odpady železných a neželezných kovů viz dokument »
12.1 Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady viz dokument »
13.1 Zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů viz dokument »
14.1 Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝKrajská koncepce zemědělství Libereckého kraje (2003)
2. Optimální zatížení zemědělského půdního fondu plodinami k energetickému využití viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝRegionální surovinová politika Libereckého kraje 2003-2020 [akt. 2011]
2 Opatření pro využívání jednotlivých druhů surovin viz dokument »

Strategický prováděcí dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝAkční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje (2021)
C.3 Ochrana půdy před degradačními faktory, zajištění udržitelnosti zemědělské produkce, zadržování vody a zvyšování obsahu organické hmoty v půdě viz dokument »
D.1 Ochrana klíčových komunikací před povodněmi a svahovými nestabilitami viz dokument »
D.2 Zajištění ochrany zastavěného území před svahovými nestabilitami viz dokument »
F.2 Zpracování komplexního návrhu opatření na zvyšování retence vody, podporu biodiverzity a protierozní ochranu v rámci územních studií krajiny viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝAkční plán koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj (2020)
2.1 Úspora energie a vody na základě inteligentního měření viz dokument »
TISK
i