• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ LIBERECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝKrajská koncepce zemědělství Libereckého kraje (2003)
1. Optimální zatížení zemědělského půdního fondu klasickou produkcí rostlinné a živočišné výroby viz dokument »
2. Optimální zatížení zemědělského půdního fondu plodinami k energetickému využití viz dokument »
3. Zpracovatelský průmysl viz dokument »
4. Školství a zaměstnanost viz dokument »
5. Optimální řešení rozvoje agroturistiky a cestovního ruchu s účastí zemědělské veřejnosti viz dokument »
6. Optimální využití hospodářských budov viz dokument »
7. Optimalizace dotačního systému viz dokument »
8. Optimální dořešení majetkoprávních vztahů k zemědělské půdě a ostatnímu zemědělskému majetku viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝKoncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje [akt. 2014]
2.1 Zvýšit druhovou rozmanitost lesních porostů směrem k přirozené druhové skladbě, zvýšit strukturálnírozrůzněnost lesa a podíl přirozené obnovy druhově a geneticky vhodných porostů a posílitmimoprodukční funkce lesních ekosystémů viz dokument »
2.2 V lesích v majetku státu zvýšit podíl geograficky původních druhů melioračních a zpevňujících dřevin (listnáče a jedle) na nejméně 27% v roce 2020 viz dokument »
2.3 Zvyšovat podíl stromů prošlých přirozených vývojem stárnutí a tlejícího dřeva pro zachování biodiverzity a podpory přirozeného cyklu živin viz dokument »
5.1 Omezení dalšího snižování výměry zemědělské půdy viz dokument »
6.1 Zvýšit rozlohu ekologicky stabilních lučních porostů viz dokument »
TISK
i