Krnov
Znak Krnov

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaKrnovRozvojové záměryStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Krnov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KrnovAktualizace Strategického plánu města Krnova 2016-2023
2.3 Kvalitní infrastruktura a efektivní nakládání s odpady viz dokument »

Koncepce

Znak KrnovPlán odpadového hospodářství města Krnov 2017-2027
1.1 Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů zajistit komplexní informační podporu o problematice, včetně zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do školních osnov, výzkumných programů a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související s ochranou a tvorbou životního prostředí viz dokument »
1.2 Zajistit účinné zapojení státní správy na všech úrovních do problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu státní správy viz dokument »
1.3 Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o dostupných dobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, systémy environmentálního řízení, environmentálního značení, čistší produkce) s cílem jejich postupného rozšiřování viz dokument »
1.4 Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálních odpadů a jejímu následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů viz dokument »
1.5 Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů viz dokument »
1.6 Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin a vytvořit podmínky pro postupné snižování těchto odpadů na všech úrovních potravinového cyklu (fáze výroby potravin včetně jejich uvádění na trh a konzumace) viz dokument »
1.7 V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce nebezpečných odpadů, stavebních a demoličních odpadů, textilních odpadů a odpadů z výrobkových směrnic s výhledem reálného snižování jejich produkce v následujících letech viz dokument »
2.1 Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou viz dokument »
4.1 Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995 viz dokument »
5.1 Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů2 pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení) viz dokument »
6.1 Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů viz dokument »
6.2 Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů viz dokument »
6.3 Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
6.4 Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady viz dokument »
7.1 Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020 viz dokument »
7.2 Zvýšit celkové využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2020 viz dokument »
7.3 Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020 viz dokument »
7.4 Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020 viz dokument »
7.5 Dosáhnout 55 % celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020 viz dokument »
7.6 Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020 viz dokument »
8.1 Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení viz dokument »
8.2 Zajistit vysokou míru využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití elektroodpadu viz dokument »
9.1 Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů viz dokument »
9.2 Dosahovat vysoké recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů viz dokument »
10.1 Dosahovat vysoké míry využití při zpracování vozidel s ukončenou životností (autovraků). V roce 2015 a dále dosáhnout požadovaných % pro využití, recyklaci a opětovné použití při zpracování vybraných vozidel s ukončenou životností (vybraných autovraků) viz Tabulka č. 8 viz dokument »
11.1 Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik viz dokument »
11.2 Dosahovat vysoké míry využití při zpracování odpadních pneumatik viz dokument »
12.1 Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do konce roku 2025 oprávněným osobám, nebo zařízení, a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do této doby dekontaminovat viz dokument »
12.2 Odstranit odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů v držení oprávněných osob k nakládání s odpady do konce roku 2028 viz dokument »
13.1 Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich účincích na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
13.2 Kontrolovat výskyt perzistentních organických znečišťujících látek zejména u odpadů uvedených v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách, ve znění nařízení Komise (EU) č. 756/2010 viz dokument »
14.1 Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
15.1 Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem přírodních radionuklidů na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
16.1 Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu ve směsném komunálním odpadu, které jsou původem z veřejných stravovacích zařízení (restaurace, občerstvení) a centrálních kuchyní (nemocnice, školy a další obdobná zařízení) viz dokument »
16.2 Správně nakládat s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven a vedlejšími produkty živočišného původu a snižovat tak negativní účinky spojené s nakládáním s nimi na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
17.1 Zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou životností na materiály za účelem náhrady primárních surovin viz dokument »
18.1 Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady viz dokument »
19.1 Omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená viz dokument »
19.2 Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl viz dokument »
Znak KrnovKoncepční řešení Smart City pro město Krnov (2019)
1.11 Udržitelný rozvoj s příznivým dopadem na životní prostředí viz dokument »
1.12 Využívat energeticky úsporná opatření pomocí technologických inovací a energii z obnovitelných zdrojů viz dokument »
TISK
i