Králíky
Znak Králíky

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKrálíkyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Králíky

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Koncepce

Znak ŽamberkMístní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu ORP Žamberk a Králíky (2018)
1.1 Školy budou mít kvalitní dostatečné materiální, personální a technické a prostorové podmínky, aby mohly přijmout a kvalitně vzdělávat všechny děti, včetně dětí s SVP. ŠPZ a ŠPP budou mít personální a prostorové a technické kapacity a nástroje pro péči o děti žáky s SVP viz dokument »
1.2 Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci škol (školní asistent, chůva a jiné) se budou vzdělávat v nových metodách práce s heterogenní skupinou, v oblasti využití kompenzačních pomůcek, využívány budou i formy rozvoje jako sdílení, stáž, supervize, mentoring. Školy se budou scházet mezi sebou navzájem i s dalšími aktéry (neziskové organizace, veřejnost, další obory) za účelem zvýšení spolupráce a sjednocení požadavků na klíčové kompetence dětí a otevření dialogu s rodiči dětí, odborníky a širší veřejností. viz dokument »
1.3 Rozvoj neziskového sektoru a podpora jeho pracovníků za účelem kvalitnějšího propojení a případného doplnění kapacity škol a rozšíření stávající nabídky neformálního a zájmového vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků s SVP, zajištění dostupnosti zájmového a neformálního vzdělávání vč. ZUŠ v kontextu dopravní obslužnosti spádových obcí. viz dokument »
1.4 Podpora výchovy k toleranci k náboženství, multikulturní výchovy a respektu k individuálním odlišnostem. viz dokument »
2.1 Modernizace vybavení škol a školských zařízení vč. ICT a konektivity škol za účelem zkvalitnění výuky napříč gramotnostmi. Zlepšení materiálních podmínek pro rozvoj gramotností (vybavení, pomůcky v dostatečném počtu, organizace exkurzí, …). viz dokument »
2.2 Využití moderních metod rozvoje profesních dovedností pedagogů - supervize, sdílení, stáže. Aplikace nových forem výuky do praxe škol včetně metodické podpory. viz dokument »
2.3 Nastavení prvků spolupráce mezi stupni vzdělávání (MŠ x ZŠ, návaznost ZŠ s 1. stupněm X spádové školy) pro zajištění kontinuity rozvoje dětí a žáků a prevence školního neúspěchu žáků. viz dokument »
2.4 Využití potenciálu škol - propojení neformálního a zájmového vzdělávání - kroužky, kluby, vč. péče o nadané děti a žáky. viz dokument »
3.1 Investice do materiálního vybavení vč. stavebních úprav – dílny, kuchyňky, školní zahrady, počítačové a odborné učbny, laboratoře a jejich využití pro výuku i mimoškolní činnost za účelem zkvalitnění výuky a posílení kompetencí pro praktický život i jako základ pro další profesní rozvoj. viz dokument »
3.2 Popularizace technického a přírodovědného vzdělávání a praktických činností. viz dokument »
3.3 Rozvoj profesních kompetencí pedagogů v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání a praktických činností - DVPP, nastavení spolupráce s firmami v regionu již na úrovni ZŠ, zapojení rodičů příp. prarodičů v MŠ i ZŠ. viz dokument »
4.1 Rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků, systematický rozvoj všech pracovníků působících ve vzdělávání (portfolio učitele, osobnostní výchova). Podpora vedoucích pracovníků škol prostřednictvím právní poradny – možnost konzultací, případně předávání zkušeností s řešením obdobných problémů. Podpora sdílení a předávání zkušeností vedoucích pracovníků. viz dokument »
4.2 Prohlubování kompetencí výchovných poradců v oblasti kariérového poradenství, nastavení spolupráce mezi školami. Prohlubování profesních kompetencí výchovných poradců ZŠ - možnosti využívání nových diagnostických nástrojů pro žáky s SVP a žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání, diagnostika nadání a předpokladů u všech žáků včetně dětí mimořádně nadaných. viz dokument »
4.3 Zapojení nových forem do výuky – fiktivní firmy, návštěva SŠ v rámci výuky Člověk a svět práce. viz dokument »
5.1 Rozšíření spektra znalostí žáků MŠ a ZŠ z oblasti zdravého životního stylu, které povedou žáky k ustáleným návykům, resp. ke zdravému životnímu stylu a pohybu. Podpora vnějších podmínek pro podporu zdravého životního stylu ve školách a zařízeních pro mimoškolní výchovu, podpora spolupráce s místními neziskovými organizacemi (spolky). viz dokument »
5.2 Vytvoření podmínek pro využití venkovních prostor škol jak pro výuku tak pro relaxační a o oddychové aktivity v rámci mimoškolní činnosti, zavedení interaktivních prvků do výuky. viz dokument »
5.3 Podpora školské primární prevence (specifická a nespecifická) – osobnostní rozvoj pedagogů a vzdělávání, spolupráce s neziskovým sektorem. viz dokument »
TISK
i