Kopřivnice
Znak Kopřivnice

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaKopřivniceStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Kopřivnice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Koncepce

Znak KopřivniceÚzemní energetická koncepce města Kopřivnice včetně místních částí 2017-2042
1.1 PROVOZOVÁNÍ A ROZVOJ SOUSTAV ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM viz dokument »
1.2 REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR viz dokument »
1.3 VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH A DRUHOTNÝCH ZDROJŮ ENERGIE viz dokument »
1.4 VÝROBA ELEKTŘINY Z KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA viz dokument »
1.5 SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK A SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ viz dokument »
1.6 ROZVOJ ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY viz dokument »
1.7 PROVOZOVÁNÍ OSTROVNÍCH ELEKTRIZAČNÍCH SOUSTAV viz dokument »
1.8 ROZVOJ ELEKTRICKÝCH INTELIGENTNÍCH SÍTÍ viz dokument »
Znak KopřivniceAkční plán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice 2019-2020
1.2 Změna způsobu vytápění domácností viz dokument »
1.3 Snížení spotřeby energie viz dokument »
Znak KopřivnicePlán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice (2017)
1.8 Územní energetika města viz dokument »
1.9 Snižování energetické náročnosti majetku města viz dokument »
1.10 Podpora energeticky odpovědného chování viz dokument »
Znak KopřivniceKoncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 (2018)
6.2 Nemovitý majetek a stavby viz dokument »
Znak KopřivnicePlán odpadového hospodářství města Kopřivnice (2017)
1.1 Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů zajistit komplexní informační podporu o problematice, včetně zavedení předcházení vzniku odpadů do školních osnov, výzkumných programů a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související s ochranou a tvorbou životního prostředí viz dokument »
1.2 Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů viz dokument »
1.3 Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupném snižování produkce odpadů viz dokument »
2.1 Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou viz dokument »
2.2 Do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů viz dokument »
2.3 Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50% hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u materiálu jako papír, plast, kov, sklo pocházejících z domácností a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností viz dokument »
2.4 Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů viz dokument »
2.5 Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) viz dokument »
2.6 Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů viz dokument »
2.7 Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálních odpadů a jejímu následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů viz dokument »
2.8 Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen „BRKO“) ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35% hmotnostních z celkového množství BRKO vyprodukovaných v roce 1995 viz dokument »
2.9 Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu ve směsném komunálním odpadu, které jsou původem z veřejných stravovacích zařízení (restaurace, občerstvení) a centrálních kuchyní (nemocnice, školy a další obdobná zařízení) viz dokument »
2.10 Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená viz dokument »
Znak KopřivniceAdaptační strategie na změnu klimatu pro město Kopřivnice (2017)
4.1 Podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie a energeticky úsporných opatření na území města viz dokument »
4.2 Snižovat environmentální zátěž města a městského úřadu viz dokument »
Znak KopřivniceEnergetický plán města Kopřivnice 2010-2022
1.1 Úspory energie viz dokument »
2.1 Sociálně zdravotní služby, zahrnuje objekty, zařízení a areály spadající pod Středisko sociálních služeb města Kopřivnice viz dokument »
2.2 Byty, zahrnuje bytové domy ve vlastnictví města viz dokument »
2.3 Školství, zahrnuje objekty, zařízení a areály spadající pod p.o. ZŠ Alšova, ZŠ dr. Milady Horákové, ZŠ Emila Zátopka, ZŠ 17. Listopadu, ZŠ Lubina, ZŠ Mniší, Dům dětí a mládeže Kopřivnice, MŠ Kopřivnice viz dokument »
2.4 Kultura, zahrnuje objekty ve vlastnictví města sloužící kulturnímu vyžití obyvatel města viz dokument »
2.5 Komunál, zahrnuje objekty, zařízení a areály ve správě Slumeka s.r.o. viz dokument »
2.6 Ostatní, např. budova MÚ Kopřivnice, budovy města v pronájmu, atd. viz dokument »
3.1 Fotovoltaické elektrárny viz dokument »
3.2 Solární termické systémy viz dokument »
3.3 Biomasa viz dokument »
3.4 Kombinovaná výroba energie viz dokument »
4.3 Zefektivnění činnosti energetického managementu viz dokument »
TISK
i