KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKRAJ JIHOMORAVSKÝStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+
1.2 Rozvoj vzdělávání překonávající bariéry a nerovnosti viz dokument »
2.2 Dostupné sociální služby viz dokument »
2.3 Realizace podmínek pro důstojné stárnutí viz dokument »
2.4 Soudržná společnost bez sociálního vyloučení viz dokument »
6.9 Zajištění vysokého standardu bezpečnosti obyvatelstva a majetku viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKoncepce rodinné politiky pro všechny generace 2020-2030
SC 1 Vytvořit a rozvinout materiálně-technické podmínky, dostupnou a bezpečnou infrastrukturu (age friendly) a veřejný prostor pro rodiny ve všech životních fázích, který bude bezpečný, prostupný a inkluzivní. viz dokument »
SC 3 Podpořit autonomii rodin založených na stabilních, celoživotních a mezigeneračních vztazích včetně neformální péče. viz dokument »
SC 4 Podpořit včasnou a zodpovědnou přípravu na stáří a současně zvyšovat kvalitu života ve stáří podporou participace seniorů ve zdravém životním stylu za účelem prodloužení délky života stráveném ve zdraví. viz dokument »
SC 6 Rozvinout prorodinné klima v kraji prostřednictvím informovanosti, osvěty a propagace. viz dokument »
SC 7 Zabezpečit průřezovou rodinnou politiku kraje, iniciovat a podporovat rodinnou politiku obcí a spolupráci aktérů rodinné politiky (mj. odborných subjektů) včetně participace rodin. viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie Jihomoravského kraje pro oblast rizikového chování, závislostí a závislostního chování 2020-2028
1.1 Snížit nárůst rizikového chování u dětí a mládeže viz dokument »
1.2 Profesně systematicky vzdělávat kontaktní osoby zabývající se prevencí,
včetně poskytovatelů služeb v oblasti prevence
viz dokument »
1.3 Zabezpečit odpovídající finanční zdroje a podporovat financování
preventivních programů
viz dokument »
2.1 Zajistit v dostatečné kapacitě a kvalitě základní léčebnou péči jedincům
a rodinám, kteří se dostanou do problému drogové závislosti, či řeší problémy s ní spojené. Kvalita a rozsah této minimální léčebné péče přitom musí
odpovídat současnému stavu odborných znalostí a poznatků v oblasti léčby
drogových závislostí a současně musí vycházet z reálných potřeb klientů.
Cílem efektivní léčby je měnit způsoby rizikového chování a vztah k návykovým
látkám, motivovat k méně rizikovému chování a směřovat k hodnotnějšímu
životu za úplné abstinence.
viz dokument »
3.1 Snižovat potenciální rizika související se závislostním chováním
a s užíváním všech typů legálních i nelegálních návykových látek
viz dokument »
3.2 Snižovat ekonomické, zdravotní a sociální dopady užívání návykových
látek na jedince a společnost
viz dokument »
5.1 Zajistit a zkvalitnit informační a vzdělávací systém v oblasti prevence
rizikového chování u dětí a mládeže a v oblasti léčby, resocializace a Harm
reduction
viz dokument »
5.2 Spolupodílet se na zajištění profesního systematického vzdělávání kontaktních osob zabývajících se prevencí, včetně poskytovatelů služeb v oblasti prevence viz dokument »
5.3 Zajistit poskytování komplexních, objektivních a vyvážených informací o užívání návykových látek a jeho dopadech, včetně realizovaných opatřeních pro veřejnost viz dokument »
5.4 Spolupodílet se na zajištění dostupnosti studia k výkonu specializovaných činností pedagogů na pozici školních metodiků prevence viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2025
2.1 Age management viz dokument »
2.2 Aktivní a pozitivní stárnutí viz dokument »
2.3 Rozvoj občanské společnosti viz dokument »
2.4 Sociální začleňování viz dokument »
2.5 Integrace cizinců viz dokument »

Strategický prováděcí dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKrátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2022-2023
2.4 Sociální začleňování viz dokument »
2.5 Integrace cizinců viz dokument »
TISK
i