Jihlava
Znak Jihlava

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaJihlavaStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Jihlava

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak JihlavaStrategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 - Akční plán 2019
2.2 Zvýšení povědomí občanů města o zdravém životním stylu a významu prevence viz dokument »
4.5 Rozvoj sportovní infrastruktury viz dokument »
Znak JihlavaStrategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 [akt. 2018]
B.2 Zvýšení povědomí občanů města o zdravém životním stylu a významu prevence viz dokument »
D.5 Rozvoj sportovní infrastruktury viz dokument »

Koncepce

Znak JihlavaAdaptační strategie statutárního města Jihlava na změnu klimatu (2022)
B.2 Město ochrání seniory, děti a sociálně zranitelné skupiny před zdravotními dopady změny klimatu přizpůsobením zařízení pro jejich pobyt viz dokument »
B.5 Město se bude trvale a aktivně účastnit zdravotně-preventivních činností souvisejících s chorobami, jejichž incidence se zvyšuje s postupující změnou klimatu nebo jejichž riziko stoupá v důsledku mitigačních opatření viz dokument »
C.4 Město pečuje o lesy ve svém majetku s využitím postupů přírodě blízkého lesního hospodaření pro zvýšení jejich resilience s ohledem na mimoprodukční funkce, zejména rekreační, půdoochranné, vodozádržné funkce a ochranu biodiverzity viz dokument »
Znak JihlavaPlán rozvoje sportu v Jihlavě 2018-2025
1.1 Efektivní provoz sportovních zařízení viz dokument »
1.2 Vyvážená prostorová distribuce sportovních zařízení viz dokument »
1.3 Koncepční rozvoj a opravy sportovních zařízení viz dokument »
1.4 Sportovní akce, programy a iniciativy viz dokument »
2.1 Efektivní informovanost obyvatel viz dokument »
2.2 Propagace sportu viz dokument »
2.3 Využití sportu jako nástroje cestovního ruchu viz dokument »
2.4 Podpora reprezentace města viz dokument »
3.1 Finanční podpora sportovních spolků viz dokument »
3.2 Podpora rozvoje dobrovolnictví ve sportu viz dokument »
3.3 Spolupráce s odborníky viz dokument »
3.4 Spolupráce škol a sportovního hnutí viz dokument »
Znak JihlavaKoncepce podpory sportovních a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy (2017)
1.1 Volnočasové aktivity mládeže viz dokument »
1.2 Sportovní a pohybové aktivity mládeže viz dokument »
1.3 Sportovní a pohybové aktivity pro nejširší vrstvu obyvatel viz dokument »
1.4 Servisní centrum sportu v Jihlavě viz dokument »
3.1 Obchodní organizace s majetkovou účastí statutárního města Jihlavy viz dokument »
3.2 Prioritní podpora spolků a organizací viz dokument »
3.3 Podpora využívání školních sportovních zařízení v majetku statutárního města Jihlavy veřejností viz dokument »
4.1 Provoz sportovních zařízení v majetku statutárního města Jihlavy viz dokument »
4.2 Provoz sportovních zařízení ve vlastnictví sportovních a tělovýchovných spolků viz dokument »
6.1 Propagační forma podpory viz dokument »
6.2 Společenská forma podpory viz dokument »
Znak JihlavaAalborgské závazky Statutárního města Jihlavy (2015)
7.1 Zvyšování povědomí a pořádání akcí o širších faktorech zdraví, z nichž většina leží mimo zdravotnický sektor viz dokument »
7.2 Prosazení plánování vývoje zdraví města, která zajistí našim městům prostředky k budování a udržování strategických partnerství pro zdraví viz dokument »
7.3 Zavedení vyhodnocování vlivů na zdraví jako prostředku k zaměření úsilí všech sektorů na zlepšení zdraví a kvality života viz dokument »

Jiný typ dokumentu

Znak JihlavaAnalýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy (2016)
1.1 Obec s rozšířenou působností Jihlava viz dokument »
1.2 Počet obyvatel a demografický vývoj viz dokument »
1.3 Střední délka života viz dokument »
1.4 Délka života ve zdraví viz dokument »
2.1 Celková úmrtnost viz dokument »
2.2 Úmrtnost podle příčin úmrtí viz dokument »
2.3 Úmrtnost nejmladších dětí viz dokument »
3.1 Infekční onemocnění viz dokument »
3.2 Hospitalizace viz dokument »
3.3 Dispenzarizace viz dokument »
3.4 Reprodukční zdraví viz dokument »
4.1 Incidence zhoubných nádorů viz dokument »
4.2 Incidence vybraných zhoubných nádorů viz dokument »
TISK
i