Jihlava
Znak Jihlava

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaJihlavaStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Jihlava

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak JihlavaStrategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 - Akční plán 2019
3.3 Zachování životního prostředí, modernizace a rozšíření technické infrastruktury viz dokument »

Koncepce

Znak JihlavaAdaptační strategie statutárního města Jihlava na změnu klimatu (2022)
A.1 Vedení města a magistrátu nastaví fungování přípravy projektů a řízení a rozhodování města tak, aby se do přípravy standardně promítala klimatická hlediska viz dokument »
A.3 Vedení města a magistrátu „jde příkladem” při realizaci adaptačních a mitigačních opatření na vlastním majetku viz dokument »
A.6 Město provozuje budovy s nízkou spotřebou energie na vytápění i chlazení bez doprovodných negativních dopadů na kvalitu života, využívá obnovitelné zdroje energie viz dokument »
A.7 Jihlava snižuje příspěvek města ke globální změně klimatu viz dokument »
A.8 Jihlava podporuje cirkulární ekonomiku viz dokument »
B.1 Město na základě systematického sledování dat adaptuje budovy ve vlastnictví města do podoby co nejbližší budovám s téměř nulovou spotřebou energie při stabilním vnitřním mikroklimatu viz dokument »
Znak JihlavaAktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy 2017-2042
1.1 Dlouhodobě udržet na území města co největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem viz dokument »
2.1 Využít na území města ekonomický potenciál energetických úspor viz dokument »
3.1 Rozvíjet možnosti využití OZE a DZE na území města v souladu s ostatními strategickými dokumenty města a především na majetku města viz dokument »
4.1 Zvyšovat množství elektřiny vyráběné na území města v režimu KVET především na majetku města viz dokument »
5.1 Dále snižovat množství emisí škodlivin produkovaných zdroji znečištění na území města viz dokument »
6.1 Zvyšovat dostupnost a spolehlivost zásobování území města elektrickou energií a zemním plynem viz dokument »
7.1 Udržet zásobování elektrickou energií u vybraných (strategicky důležitých) odběrných míst na území města i v případě dlouhodobého výpadku dodávek elektřiny z přenosové/distribuční soustavy viz dokument »
8.1 Napomáhat v zavádění inteligentních sítí na území města viz dokument »
9.1 Zvyšovat podíl vozidel na alternativní paliva a pohony v majetku města a jeho organizací viz dokument »
Znak JihlavaPlán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy 2017-2021
1.1 Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů (dále jen PPVO) zajistit komplexní informační podporu o problematice, včetně zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit souvisejících s ochranou a tvorbou životního prostředí viz dokument »
1.2 Zajistit účinné zapojení veřejné správy na všech úrovních do problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu veřejné správy viz dokument »
1.3 Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o dostupných dobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, systémy environmentálního řízení, environmentálního značení, čistší produkce) s cílem jejich postupného rozšiřování viz dokument »
1.4 Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálních odpadů a jejímu následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů viz dokument »
1.5 Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin a vytvořit podmínky pro postupné snižování těchto odpadů s důrazem na spotřebitelské chování viz dokument »
1.6 Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů viz dokument »
2.1 Zvýšit úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci u odpadů z materiálů papír, plast, sklo a kovy pocházejících z domácností na nejméně 50% viz dokument »
2.2 Zvyšování informovanosti o městském systému pro nakládání s komunálními odpady, o nákladech na provoz tohoto systému, struktuře poplatku z hlediska nákladů a motivačních složkách poplatku viz dokument »
2.3 Významné omezení skládkování směsného komunálního odpadu a jeho využití (zejména energetické) ve vhodných zařízeních viz dokument »
2.4 Snížení produkce směsných komunálních odpadů (SKO) viz dokument »
2.5 Podpora zavedení systému společného nakládání s komunálními a živnostenskými odpady viz dokument »
2.6 Snížení maximálního množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky viz dokument »
2.7 Snižování množství nebezpečných odpadů v SKO viz dokument »
2.8 Podpora zvyšování úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení viz dokument »
2.9 Podpora zvyšování úrovně tříděného sběru přenosných baterií a akumulátorů viz dokument »
2.10 Informování o sběru vybraných vozidel s ukončenou životností (vybraných autovraků) a o možnostech opětovného použití dílů z vybraných vozidel s ukončenou životností na území města viz dokument »
2.11 Podpora zvýšení úrovně tříděného sběru odpadních pneumatik viz dokument »
2.12 Podpora zlepšení nakládání a minimalizace nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí ve vazbě na specifické skupiny nebezpečných odpadů (odpady a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů; odpady s obsahem perzistentních organických znečišťujících látek; odpady s obsahem azbestu) viz dokument »
2.13 Podporovat osvětové kampaně k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven a vedlejšími produkty živočišného původu v souladu s právními předpisy v této oblasti viz dokument »
2.14 Omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená viz dokument »
2.15 Zapojovat na základě smlouvy právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání do obecních systémů nakládání s odpady viz dokument »
2.16 Zvýšení míry přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů u staveb města viz dokument »
2.17 Vytvořit a udržovat síť zařízení pro nakládání s odpady, v případě potřeby stanovit doplnění potřebných zařízení viz dokument »
Znak JihlavaAalborgské závazky Statutárního města Jihlavy (2015)
3.1 Redukce primární spotřeby energie a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů viz dokument »
4.1 Snížení množství odpadu a zvýšení znovuvyužití a recyklace viz dokument »
4.2 Zacházení s odpadem v souladu se standardy nejlepší praxe viz dokument »
TISK
i