Humpolec
Znak Humpolec

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaHumpolecRozvojové záměryStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Humpolec

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak HumpolecStrategický plán rozvoje města Humpolec 2021-2030
1.3 Dostupné a kvalitní bydlení viz dokument »
1.4 Profitovat z výhodné polohy na dopravních tepnách viz dokument »
4.1 Dostupné a kvalitní zdravotní a sociální služby viz dokument »

Koncepce

Znak HumpolecKoncepce průmyslu a logistiky Humpolec (2018)
1.1 ZAJISTIT STABILITU LIDKÝCH ZDROJŮ viz dokument »
2.1 PODPOŘIT STABILITU A ROZVOJ STÁVAJÍCÍCH FIREM S PŘESAHEM DO SOCIÁLNÍCH STRUKTUR viz dokument »
Znak HumpolecStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb Humpolec 2019-2021
1.1 Podporovat nízkoprahové aktivity stimulující aktivní účast na trhu práce. viz dokument »
1.2 Rozvíjet aktivity na podporu slaďování pracovního a rodinného života. viz dokument »
1.3 Rozvíjet systémové vzdělávací aktivity pro nezaměstnané. viz dokument »
1.4 Poskytovat pomoc mladým lidem s osamostatněním a uplatněním v životě. viz dokument »
1.5 Podporovat vznik chráněných pracovních míst. viz dokument »
2.1 Provádět osvětu mezi zaměstnavateli ohledně zaměstnávání osob s handicapem a z ostatních cílových skupin, např. rodin s malými dětmi. viz dokument »
2.2 Zvýšit informovanost o sociálních službách poskytovaných v regionu Humpolecka. viz dokument »
2.4 Rozvinout aktivity pro integraci cizinců a národnostních menšin. viz dokument »
2.6 Poskytovat podporu sociálním pracovníkům v oblasti prevence syndromu vyhoření. viz dokument »
3.1 Posílit odlehčovací služby. viz dokument »
3.2 Rozšířit terénní a ambulantní služby. viz dokument »
3.3 Propojit sociální a zdravotní služby. viz dokument »
3.4 Zajistit bydlení pro jednotlivé cílové skupiny. viz dokument »
3.5 Posílit bezbariérovost města Humpolec. viz dokument »
3.6 Podporovat seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním v rehabilitační činnosti. viz dokument »
4.1 Podporovat existenci zázemí pro volný čas dětí. viz dokument »
4.2 Zřídit prostor pro styk rozvedených rodičů s dětmi. viz dokument »
4.3 Rozšířit síť terénních pracovníků pro rodiče dětí ohrožených sociálně patologickými jevy. viz dokument »
5.1 Zlepšit informovanost o sociálních službách na Krajské úrovni. viz dokument »
5.2 Usilovat o vznik regionální (krajské) plánovací skupiny, ve které budou zastoupeny všechny lokality Kraje Vysočina a Kraj Vysočina. viz dokument »
6.1 Podílet se na tvorbě transparentního modelu financování sociálních služeb. viz dokument »
Zavést sociální fond. viz dokument »
Znak HumpolecPlán prevence kriminality Humpolec 2020-2022
1.1 Prevence kyberšikany, trestné činnosti páchané prostřednictvím internetu a sociálních sítí, jejichž oběťmi jsou zejména děti a mladiství ve spolupráci se školskými zařízeními podporou osvětové činnosti. viz dokument »
1.2 Protidrogovou prevenci ve spolupráci s Oblastní charitou Jihlava, Centrem U Větrníku. viz dokument »
1.3 Řešení volnočasových aktivit mládeže ve spolupráci se Střediskem volného času, příspěvkové organizace Města Humpolec, např. příměstské tábory, případně z komunitního plánování rozvoje sociálních služeb zřízení ve spolupráci s neziskovou organizací – poskytovatelem sociálních služeb nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. viz dokument »
1.4 Minimalizace důsledků bezdomovectví a pomoc lidem v tíživé životní situaci ve spolupráci s Úřadem práce Pelhřimov, kontaktní místo Humpolec, Oblastní charitou Havlíčkův Brod, Střediskem charitní pomoci (potravinové a hygienické balíčky, oblečení), Občanskou poradnou (dluhová problematika), Potravinovou bankou Vysočina (potraviny a hygiena). viz dokument »
1.5 Řešení problematiky dětí a mládeže spoluprací Orgánu sociálně-právní ochrany dětí se školskými zařízeními, neziskovými organizacemi, zdravotnickými zařízeními a Policií ČR. viz dokument »
1.6 Osvětovou činnost zaměřenou na seniory v oblasti boje proti nekalým praktikám prodejců, bezpečného chování, dopravní výchovy ve spolupráci s BESIP. viz dokument »
Znak HumpolecKoncepce bydlení Humpolec (2018)
1.1 stabilizovat sídlo viz dokument »
1.2 navýšit počet obyvatel viz dokument »
1.3 zpracovat koncepci výroby viz dokument »
TISK
i