Hodonín
Znak Hodonín

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaHodonínStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Hodonín

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak HodonínStrategický plán rozvoje města Hodonín 2017-2022
2.1 Budování a rekonstrukce dopravní infrastruktury viz dokument »
2.2 Rozvoj dopravy v klidu a optimalizace veřejné dopravy viz dokument »
2.3 Rozvoj nemotorové dopravy viz dokument »
Znak HodonínAkční plán Strategického plánu rozvoje města Hodonín 2017-2019
2.1 BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY viz dokument »
2.2 ROZVOJ DOPRAVY V KLIDU A OPTIMALIZACE VEŘEJNÉ DOPRAVY viz dokument »
2.3 ROZVOJ NEMOTOROVÉ DOPRAVY viz dokument »

Koncepce

Znak HodonínKoncepce bezbariérových tras města Hodonín (2016)
1.3 Zlepšení a vytvoření bezbariérových tras ve městě Hodonín viz dokument »
Znak HodonínKoncepce dopravy města Hodonín (2013)
1.1 Posílení podmínek pro vyšší využití ekologicky šetrných forem dopravy pro každodenní vnitroměstské přepravní vztahy - podpora a zkvalitnění prostorově provázané sítě pěších a cyklistických stezek v koordinaci s vnitroměstskými zdroji a cíli a s vazbou na okolní obce - nové investice s cílem zvýšení bezpečnosti, komfortu a vyšší využitelnosti pro každodenní cesty viz dokument »
1.2 Integrace připravované přeložky silnice I/51 s obchvatem města do městských relací a racionalizace jeho stavby vhodnou etapizací s návazností na radiální vnitroměstské osy viz dokument »
1.3 Postupné částečné zklidnění centra města od zbytné průjezdné automobilové dopravy a její přesun do okrajových prostorů města; přerozdělení dopravní zátěže, modifikace současného diametrálního systému s malým polookruhem kolem centra na tvar více se blížící okružně radiálnímu systému viz dokument »
1.4 Humanizaci průtahových komunikací v centrální části města - zkvalitnění podmínek pro chodce a cyklisty, posílení městské obchodně - společenské a pobytové funkce ulice s doplněním potřebné vybavenosti, mobiliáře a zeleně viz dokument »
1.5 Zkvalitnění přístupu, vnitřní obsluhy a provázanosti obytného území sídliště Jihovýchod pro automobilovou a cyklistickou dopravu viz dokument »
1.6 Postupná přestavba vybraných místních komunikací v obytných územích na obytné zóny, případně zónu 30 s využitím stavebně architektonických prvků a opatření, odpovídající dané funkční skupině (C, D1) - uplatňování novodobých prvků pro usměrnění a zklidnění dopravy viz dokument »
1.7 Vytvoření dopravně organizačních podmínek pro usměrnění dopravy na vjezdech a výjezdech v prostoru OC Cukrovar viz dokument »
1.8 Důraz na vhodnou koncepci dopravní sítě pro napojení a obsluhu navrhované volnočasové lokality Východ a rozvojové lokality pro bydlení Na Pískách motorovou a nemotorovou dopravou viz dokument »
1.9 Koncepční řešení systému parkování ve městě včetně nových vhodných ploch a intenzifikace stávajících ploch parkování po obvodě vnitřního města; podpora systému P+R, P+G, K+G s vhodným zapojením do komunikačního systému města viz dokument »
TISK
i