Havlíčkův Brod
Znak Havlíčkův Brod

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Havlíčkův Brod

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Havlíčkův BrodStrategický plán rozvoje města Havlíčkův Brod 2014-2024 [akt. 2020]
1.4 Technická infrastruktura viz dokument »
2.1 Nakládání s odpady viz dokument »
2.4 Úspora energií viz dokument »

Koncepce

Znak Havlíčkův BrodPlán odpadového hospodářství města Havlíčkův Brod 2017-2021
1.1 Zavedení tříděného sběru minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů viz dokument »
1.2 Zvýšení celkové úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností (a případně odpadu jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností) na nejméně 50 % do r. 2020 viz dokument »
1.3 Zvyšování informovanosti o systému pro nakládání s komunálními odpady ve městě viz dokument »
2.1 Významné omezování skládkování směsného komunálního odpadu a jeho využití (zejména energetické) ve vhodných zařízeních viz dokument »
2.2 Snížení produkce směsného komunálního odpadu viz dokument »
3.1 Podpora zavedení systému společného nakládání s komunálními a živnostenskými odpady ve městě viz dokument »
4.1 Zavedení a/nebo rozšíření odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů ve městě viz dokument »
4.2 Rozvoj infrastruktury k zajištění využití biologicky rozložitelných odpadů viz dokument »
4.3 Snížení maximálního množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky viz dokument »
5.1 Zvýšení míry přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití viz dokument »
6.1 Snižování měrné produkce nebezpečných odpadů viz dokument »
6.2 Zvyšování podílu materiálově využitých nebezpečných odpadů viz dokument »
6.3 Minimalizace negativních účinků při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
7.1 Podpora dosažení požadované míry recyklace a využití obalových odpadů viz dokument »
8.1 Podpora zvyšování úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení viz dokument »
9.1 Podpora zvyšování úrovně tříděného sběru odpadních baterií a akumulátorů viz dokument »
10.1 Informování o sběru vybraných vozidel s ukončenou životností (vybraných autovraků) a o možnostech opětovného použití dílů z vybraných vozidel s ukončenou životností (vybraných autovraků) viz dokument »
11.1 Podpora zvýšení úrovně tříděného sběru odpadních pneumatik viz dokument »
12.1 Podpora zlepšení nakládání a minimalizace nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí ve vazbě na specifické skupiny nebezpečných odpadů (odpady a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů; odpady s obsahem perzistentních organických znečišťujících látek; odpady s obsahem azbestu) viz dokument »
13.1 Snížení produkce a podpora správného nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven a vedlejšími produkty živočišného původu viz dokument »
14.1 Kontrolní činnost u zařízení ke sběru a výkupu odpadů viz dokument »
15.1 Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady viz dokument »
16.1 Omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená viz dokument »
TISK
i