Dobříš
Znak Dobříš

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaDobříšStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Dobříš

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak DobříšProgram rozvoje města Dobříš 2021-2028
3.4 Moderní a flexibilní sociální služby na území města dle aktuální potřebnosti viz dokument »
3.6 Monitorování urbanistického rozvoje města ve vztahu k jeho potenciálu a možnostem infrastruktury viz dokument »

Koncepce

Znak DobříšKoncepce rodinné politiky města Dobříše (2022)
1.1 Podpora vzniku občanské poradny viz dokument »
1.2 Podpora komunitního centra Svět dobrých lidí viz dokument »
1.3 Zajištění krátkodobého hlídání dětí v přátelském prostředí viz dokument »
1.4 Vytváření podmínek pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením viz dokument »
1.5 Podpora neformálně pečujících v oblasti sociální péče viz dokument »
1.6 Rozvoj a optimalizace služeb, oblast služby sociální péče viz dokument »
1.7 Rozvoj a optimalizace sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ viz dokument »
2.1 Dopravní obslužnost při doprovázení dětí na cestě do zaměstnání viz dokument »
2.3 Podpora setrvání seniorů a osob se zdravotním postižením v rodinách viz dokument »
2.4 Podpora flexibilní práce v regionu viz dokument »
3.1 Primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže viz dokument »
3.3 Bezpečí pro seniory viz dokument »
3.4 Udržení činnosti komise pro prevenci kriminality viz dokument »
3.5 Řešení drogové problematiky ve městě viz dokument »
4.1 Zvyšování dostupnosti veřejných služeb viz dokument »
5.1 Aktivní komunikace a propagace témat, který se dotýkají problematiky rodinné politiky viz dokument »
5.2 Spolupráce a výměna zkušeností v oblasti rodinné politiky viz dokument »
Znak DobříšAkční plán prevence kriminality města Dobříš na rok 2019
1.1 Řízení oblasti prevence kriminality na úrovni města a koordinace protidrogové prevence viz dokument »
1.2 Bezpečí na ulici viz dokument »
1.3 Efektivní primární prevence ve školách viz dokument »
1.4 Prevence užívání a distribuce návykových látek viz dokument »
1.5 Bezpečné trávení volného času dětí a mládeže viz dokument »
1.6 Bezpečí pro seniory viz dokument »
1.7 Prevence sociálního vyloučení viz dokument »
1.8 Bezpečný pohyb na internetu viz dokument »
Znak DobříšPlán prevence kriminality města Dobříš 2017-2021
1.1 Aktivní spolupráce Městské policie Dobříš s Policií ČR v rámci územní dohody viz dokument »
1.2 Zřízení pozice místního protidrogového koordinátora viz dokument »
1.3 Zřízení pozice manažera kriminality viz dokument »
1.4 Zvýšení počtu městských strážníků viz dokument »
1.5 Mapování problémových míst ve městě včetně průběžného vyhodnocování viz dokument »
1.6 Včasná a dostatečná informovanost veřejnosti o dosud nevyřešených případech, pokud hrozí jejich opakování (zejména u násilné trestné činnosti) viz dokument »
1.7 Obecně závazná o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města (vyhodnocení dopadů, udržení v platnosti) viz dokument »
2.1 Modernizace a rozšíření kamerového systému viz dokument »
2.2 Intenzivní hlídková činnost (včetně hlídek se psem) viz dokument »
2.3 Příklubový terén (práce s dětmi v terénu v rámci nízkoprahového klubu pro děti a mládež) viz dokument »
2.8 Nabídka kurzů sebeobrany pro ohrožené cílové skupiny viz dokument »
4.1 Snížení dostupnosti návykových látek (zejména cigarety, alkohol) pro děti a mladistvé (kontroly Městské policie v obchodech a hostinských zařízeních) viz dokument »
4.2 Tematicky změřená efektivní primární prevence na školách viz dokument »
4.3 Realizace terénních programů v dostatečném rozsahu dle aktuálních potřeb v území viz dokument »
4.4 Zajištění dostupnosti kontaktních a poradenských služeb viz dokument »
4.5 Podpora aktivit vedoucích k prevenci přímo v rodinách (osvěta, aktivity zaměřené na aktivní rodičovství) viz dokument »
4.6 Zvyšování odborné úrovně protidrogového koordinátora (účast na školeních apod.) viz dokument »
5.4 Podpora dostupnosti sportovních aktivit pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí (stipendia) viz dokument »
5.5 Vybudování spolkového domu, jakožto zázemí pro různé typy volnočasových aktivit viz dokument »
6.1 Pořízení S. O. S. tlačítek pro obyvatele města v seniorském věku viz dokument »
6.2 Pořádání tematických přednášek pro seniory viz dokument »
6.3 Podpora mezigeneračního dialogu (cílené akce) viz dokument »
6.4 Podpora vzdělávacích, volnočasových a aktivizačních aktivit pro seniory viz dokument »
7.1 Podpora budování dostupného bydlení pro ohrožené cílové skupiny viz dokument »
7.2 Výkon sociální práce s uživateli sociálních bytů a ubytoven viz dokument »
7.3 Rekonstrukce ubytovny větrník viz dokument »
7.4 Zvyšování finanční gramotnosti obyvatel viz dokument »
7.5 Občanská poradna – dluhové poradenství viz dokument »
7.6 Poskytování informací o dostupné pomoci a to formou zohledňující potřeby cílových skupin viz dokument »
7.7 Zajistit prostory pro distribuci potřebných věcí (oblečení, nábytek aj.) viz dokument »
7.8 Podpora prezentace organizací poskytující služby sociálně vyloučeným osobám viz dokument »
7.9 Mapování vývoje situace klientů azylového domu a zajištění pomoci po opuštění zařízení viz dokument »
8.1 Osvěta žáků poukazující na případná rizika související s pohybem na internetu viz dokument »
8.2 Realizace programu Bezpečný internet viz dokument »
8.3 Tvorba informačních materiálů pro rodiče (soustředit se na nejzávažnější rizika – např. nahrávání videí v nezabezpečených výškových budovách) viz dokument »
8.4 Zajištění informovanosti o rizicích internetu mezi seniory viz dokument »
TISK
i