Dobříš
Znak Dobříš

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaDobříšStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Dobříš

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak DobříšProgram rozvoje města Dobříš 2021-2028
3.4 Moderní a flexibilní sociální služby na území města dle aktuální potřebnosti viz dokument »
3.6 Monitorování urbanistického rozvoje města ve vztahu k jeho potenciálu a možnostem infrastruktury viz dokument »

Koncepce

Znak DobříšAkční plán prevence kriminality města Dobříš na rok 2019
1.1 Řízení oblasti prevence kriminality na úrovni města a koordinace protidrogové prevence viz dokument »
1.2 Bezpečí na ulici viz dokument »
1.3 Efektivní primární prevence ve školách viz dokument »
1.4 Prevence užívání a distribuce návykových látek viz dokument »
1.5 Bezpečné trávení volného času dětí a mládeže viz dokument »
1.6 Bezpečí pro seniory viz dokument »
1.7 Prevence sociálního vyloučení viz dokument »
1.8 Bezpečný pohyb na internetu viz dokument »
Znak DobříšKomunitní plán sociálních služeb regionu Dobříšsko 2008-2013
1.1 Podpora informovanosti viz dokument »
1.2 Efektivní využívání finančních prostředků viz dokument »
1.3 Rozvíjení spolupráce obcí, subjektů a pracovních skupin viz dokument »
1.4 Podpora vzdělávání viz dokument »
2.1 Podpora rodiny viz dokument »
2.2 Prevence sociálně patologických jevů a prevence sociálního vyloučení, kriminality viz dokument »
2.3 Podpora řešení drogové problematiky viz dokument »
3.1 Rozvoj rezidenčních služeb viz dokument »
3.2 Zřízení denního centra viz dokument »
3.3 Rozvoj terénních služeb a osobní asistence viz dokument »
3.4 Propojení zdravotní a sociální oblasti viz dokument »
4.1 Podpora rozvoje kvality života osob se zdravotním postižením viz dokument »
4.2 Informovanost osob se ZP viz dokument »
4.3 Zaměstnávání osob se ZP viz dokument »
4.4 Podpora samostatnosti osob se ZP viz dokument »
Znak DobříšAkční plán rozvoje sociálních a návazných služeb regionu Dobříšsko 2010-2011
1.1 Podpora vzniku komunitního centra viz dokument »
1.2 Podpora vzniku občanské poradny viz dokument »
1.3 Zajištění krátkodobého hlídání dětí v přátelském prostředí viz dokument »
1.4 Vytváření podmínek pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením viz dokument »
2.1 Podpora existence nízkoprahového klubu pro děti a mládež viz dokument »
2.2 Udržení činnosti Komise prevence kriminality města Dobříše viz dokument »
2.3 Řešení současné drogové problematiky ve městě viz dokument »
3.1 Podpora rozvoje sociálních služeb v DPS viz dokument »
3.2 Zkvalitnění aktivizačních služeb v Domově seniorů Dobříš viz dokument »
3.3 Podpora vzniku chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením viz dokument »
4.1 Řešení zřízení denního stacionáře pro seniory viz dokument »
4.2 Zajištění kvality a udržitelnosti denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením viz dokument »
4.3 Udržení nabídky terénních služeb viz dokument »
4.4 Podpora vzniku osobní asistence pro seniory a osoby se zdravotním postižením viz dokument »
4.5 Zajištění informovanosti o službách pro cílovou skupinu seniorů viz dokument »
5.2 Zvyšování dostupnosti veřejných služeb viz dokument »
6.1 Aktualizace finanční analýzy v oblasti sociálních a návazných služeb viz dokument »
6.2 Vznik metodiky a dotačního fondu/kapitoly rozpočtu města Dobříše pro podporu sociálních a návazných služeb viz dokument »
7.1 Zajištění koordinace procesu viz dokument »
7.2 Vznik systému kontinuálního sběru dat viz dokument »
7.3 Rozvoj spolupráce v rámci regionu Dobříško viz dokument »
8.1 Informování o procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb viz dokument »
8.2 Zvýšení informovanosti o službách poskytovaných seniorům viz dokument »
8.3 Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb viz dokument »
8.4 Aktualizace webových stránek viz dokument »
8.5 Individuální informovanost jednotlivých cílových skupin viz dokument »
Znak DobříšPlán prevence kriminality města Dobříš 2017-2021
1.1 Aktivní spolupráce Městské policie Dobříš s Policií ČR v rámci územní dohody viz dokument »
1.2 Zřízení pozice místního protidrogového koordinátora viz dokument »
1.3 Zřízení pozice manažera kriminality viz dokument »
1.4 Zvýšení počtu městských strážníků viz dokument »
1.5 Mapování problémových míst ve městě včetně průběžného vyhodnocování viz dokument »
1.6 Včasná a dostatečná informovanost veřejnosti o dosud nevyřešených případech, pokud hrozí jejich opakování (zejména u násilné trestné činnosti) viz dokument »
1.7 Obecně závazná o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města (vyhodnocení dopadů, udržení v platnosti) viz dokument »
2.1 Modernizace a rozšíření kamerového systému viz dokument »
2.2 Intenzivní hlídková činnost (včetně hlídek se psem) viz dokument »
2.3 Příklubový terén (práce s dětmi v terénu v rámci nízkoprahového klubu pro děti a mládež) viz dokument »
2.8 Nabídka kurzů sebeobrany pro ohrožené cílové skupiny viz dokument »
4.1 Snížení dostupnosti návykových látek (zejména cigarety, alkohol) pro děti a mladistvé (kontroly Městské policie v obchodech a hostinských zařízeních) viz dokument »
4.2 Tematicky změřená efektivní primární prevence na školách viz dokument »
4.3 Realizace terénních programů v dostatečném rozsahu dle aktuálních potřeb v území viz dokument »
4.4 Zajištění dostupnosti kontaktních a poradenských služeb viz dokument »
4.5 Podpora aktivit vedoucích k prevenci přímo v rodinách (osvěta, aktivity zaměřené na aktivní rodičovství) viz dokument »
4.6 Zvyšování odborné úrovně protidrogového koordinátora (účast na školeních apod.) viz dokument »
5.4 Podpora dostupnosti sportovních aktivit pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí (stipendia) viz dokument »
5.5 Vybudování spolkového domu, jakožto zázemí pro různé typy volnočasových aktivit viz dokument »
6.1 Pořízení S. O. S. tlačítek pro obyvatele města v seniorském věku viz dokument »
6.2 Pořádání tematických přednášek pro seniory viz dokument »
6.3 Podpora mezigeneračního dialogu (cílené akce) viz dokument »
6.4 Podpora vzdělávacích, volnočasových a aktivizačních aktivit pro seniory viz dokument »
7.1 Podpora budování dostupného bydlení pro ohrožené cílové skupiny viz dokument »
7.2 Výkon sociální práce s uživateli sociálních bytů a ubytoven viz dokument »
7.3 Rekonstrukce ubytovny větrník viz dokument »
7.4 Zvyšování finanční gramotnosti obyvatel viz dokument »
7.5 Občanská poradna – dluhové poradenství viz dokument »
7.6 Poskytování informací o dostupné pomoci a to formou zohledňující potřeby cílových skupin viz dokument »
7.7 Zajistit prostory pro distribuci potřebných věcí (oblečení, nábytek aj.) viz dokument »
7.8 Podpora prezentace organizací poskytující služby sociálně vyloučeným osobám viz dokument »
7.9 Mapování vývoje situace klientů azylového domu a zajištění pomoci po opuštění zařízení viz dokument »
8.1 Osvěta žáků poukazující na případná rizika související s pohybem na internetu viz dokument »
8.2 Realizace programu Bezpečný internet viz dokument »
8.3 Tvorba informačních materiálů pro rodiče (soustředit se na nejzávažnější rizika – např. nahrávání videí v nezabezpečených výškových budovách) viz dokument »
8.4 Zajištění informovanosti o rizicích internetu mezi seniory viz dokument »
TISK
i