Dobříš
Znak Dobříš

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaDobříšStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Dobříš

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak DobříšProgram rozvoje města Dobříš 2021-2028
2.2 Optimalizace, transparentnost a udržitelnost hospodaření s finančními prostředky města viz dokument »
3.3 Komplexní a přehledné odpadové hospodářství viz dokument »

Koncepce

Znak DobříšAktualizovaná územní energetická koncepce města Dobříš (2006) [akt. 2009]
1.1 Výchova a vzdělávání viz dokument »
1.2 Podpora úspor energie a podpora obnovitelných zdrojů energie viz dokument »
1.3 Zvyšování bezpečnosti zásobování energií viz dokument »
Znak DobříšPlán odpadového hospodářství pro město Dobříš 2017-2026 [akt. 2018]
1.1 Komplexní informační podpora zintenzivnění osvěty občanů. Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů, dostatek informací o vlivu jednotlivých výrobků na ŽP, o možnostech nakládání s výrobkem po skončení jeho životnosti, dále informace o možnostech nakládání s odpady apod. Dospělá populace má dostatek informací. Dětská populace prochází systémem ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) viz dokument »
1.2 Předcházet vzniku odpadů a snižovat měrnou produkci komunálních odpadů viz dokument »
1.3 Minimalizovat nepříznivé účinky vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti" viz dokument »
1.4 Maximálně využívat odpady jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství viz dokument »
1.5 Naplňovat Program předcházení vzniku odpadů. Po celou dobu realizace Programu Předcházení vzniku odpadů Středočeského kraje (PVO SK) v návaznosti na EVVO SK město využije zajišťovanou komplexní informační podporu o problematice, včetně zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do škol, výzkumných programů a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit souvisejících s ochranou a tvorbou životního prostředí. Při uplatňování cíle postupovat komplexně se zohledněním požadavků ochrany ŽP a ochrany veřejného zdraví. Zdůraznit význam realizace vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti odpadového hospodářství viz dokument »
1.6 Podpořit, propagovat a dostatečně informovat o dostupných dobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, systémy environmentálního řízení a značení, čistší produkce) s cílem jejich postupného rozšiřování viz dokument »
1.7 Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů viz dokument »
1.8 Podpora pro další život věcí. Zajištění přednostního předcházení nebo opětovného využití odpadů od občanů viz dokument »
2.1 Podporovat zavedený tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastu, skla a kovů viz dokument »
2.2 Zvýšit úroveň kvality odděleně sbíraných složek KO - papíru, skla, plastu a kovů za účelem jejich dalšího využití – intenzifikace sběru obalových odpadů. Zvýšit celkovou úroveň přípravy KO k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako jsou papír, plast, sklo a kov, BRO, pocházejících z domácností, případně i odpady jiného původu, pokud jsou tyto odpady podobné odpadům z domácností. Zvýšit množství separovaných odpadů, snížit množství SKO viz dokument »
2.3 Snížit množství využitelných odpadů ukládaných na skládky viz dokument »
2.4 Zajištění vytřídění materiálově využitelných složek komunálního odpadu (třídění, oddělený sběr) a jejich předání k dalšímu zpracování viz dokument »
2.5 Zajištění zejména energetického využití materiálově nevyužitelného směsného komunálního odpadu (po vytřídění využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů v něm obsažených) v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou viz dokument »
2.6 Snižování množství objemných odpadů uložených na skládku viz dokument »
2.7 Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin a vytvořit podmínky pro postupné snižování těchto odpadů na všech úrovních potravinového cyklu viz dokument »
2.8 Snížit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky viz dokument »
3.1 Zvýšit podíl využití SDO viz dokument »
4.1 Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru elektrických a elektronických zařízení viz dokument »
4.2 Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů viz dokument »
4.3 Dosahovat vysoké úrovně zpětného odběru VEEZ, baterií a akumulátorů a dalších výrobků s ukončenou životností viz dokument »
TISK
i