Břeclav
Znak Břeclav

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaBřeclavStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Břeclav

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BřeclavStrategický plán rozvoje města Břeclav 2022-2030
B.3 Modernizace lokální energetiky viz dokument »
B.4 Modernizace odpadového hospodářství viz dokument »

Koncepce

Znak BřeclavPlán odpadového hospodářství města Břeclav 2017-2026
1.1 Nadále podporovat zavedený tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů viz dokument »
1.2 Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako jsou papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto odpady podobné odpadům z domácností viz dokument »
2.1 Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou viz dokument »
3.1 Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostiz celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995 viz dokument »
4.1 Snižovat měrnou produkci nebezpečných komunálních odpadů viz dokument »
4.2 Podporovat zvyšování podílu využitých nebezpečných komunálních odpadů viz dokument »
4.3 Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými komunálními odpady na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
5.1 Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů ve městě Břeclav pro jejich materiálové využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou týkající se stavebního a demoličního odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení) viz dokument »
6.1 Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení viz dokument »
7.1 Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů viz dokument »
8.1 Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik viz dokument »
9.1 Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřený a efektivní systém svozu a sběru odpadů na území města Břeclav viz dokument »
10.1 Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená viz dokument »
10.2 Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady jejichž vlastník není znám nebo zanikl viz dokument »
11.1 V návaznosti na Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2011 – 2020 JMK a ČR zajistit komplexní informační podporu o problematice, včetně podpory zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do školních osnov a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související s ochranou a tvorbou životního prostředí viz dokument »
11.2 Zajistit účinné zapojení veřejné správy města Břeclav na všech úrovních do problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu veřejné správy města Břeclav viz dokument »
11.3 Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálního odpadu a následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů viz dokument »
11.4 Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů viz dokument »
11.5 Podporovat zvýšení účinnosti prosazování problematiky předcházení vzniku odpadů v aktivitách a činnostech kolektivních systémů a systémů zpětně odebíraných výrobků viz dokument »
TISK
i