Benešov
Znak Benešov

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Benešov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BenešovStrategický plán rozvoje města Benešov 2020-2024
1.9 Sociální prostředí viz dokument »
Znak BenešovPlán udržitelného rozvoje města Benešov 2019-2030
4.1 Naplňování priorit Plánu prevence kriminality města Benešov 2016-2020 viz dokument »
4.2 Naplňování priorit Komunitního plánu sociálních služeb na okrese Benešov na roky 2015–2019 viz dokument »
4.3 Naplňování priorit Plánu protidrogové prevence města Benešov 2017-2020 viz dokument »
4.4 Zlepšování sociálního prostředí ve městě viz dokument »

Koncepce

Znak BenešovPlán zdraví města Benešov do roku 2030 (2021)
4.1 Zajištění zázemí pro život seniorů prostřednictvím kvalitních a dostupných zdravotních a dalších návazných služeb s ohledem na demografický vývoj viz dokument »
4.3 Zvýšení bezpečnosti seniorů viz dokument »
5.2 Posílení prostředí v oblasti zdravé rodinné politiky viz dokument »
Znak BenešovPlán rodinné politiky města Benešov 2022-2026
A.1 Bezpečné a srozumitelné prostředí viz dokument »
A.3 Rozvoj a podpora POSEZ (infrastruktura) viz dokument »
A.7 Rozvoj služeb pro rodiny viz dokument »
A.9 Orientační systém města přívětivý rodinám viz dokument »
A.11 Podporovat sladění osobního a pracovního života viz dokument »
B.2 Podpora neformální péče viz dokument »
B.3 Programy mezigenerační solidarity viz dokument »
B.4 Propojenost, programy proti sociálnímu vyloučení a proti zadlužování lidí viz dokument »
C.2 Podpora komunikace s osobami se specifickými komunikačními potřebami viz dokument »
C.3 Startovací byty a další typy bydlení viz dokument »
Znak BenešovKomunitní plán sociálních a návazných služeb na území ORP Benešov 2021-2024
1.1 Podpora služeb pro rodiny s dětmi viz dokument »
1.2 Podpora lidí ohrožených sociálním vyloučením a vyloučených viz dokument »
1.3 Rozvoj služeb podporující samostatnost osob s různým zdravotním znevýhodněním a seniorů viz dokument »
1.4 Podpora setrvání lidí v domácím prostředí viz dokument »
1.5 Podpora pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním viz dokument »
1.6 Podpora procesu plánování, rozvoj sociální a komunitní práce viz dokument »
1.7 Rozvoj podpůrných služeb po celém území ORP Benešov a informovanosti viz dokument »
Znak BenešovPlán prevence kriminality města Benešov 2021-2025
1.1 Koordinace sil a prostředků, koordinace hlídkové a obchůzkové činnosti hlídek Policie České republiky a městské policie Benešov viz dokument »
1.2 Sdílení a výměna informací o závažných hrozbách pro bezpečnostní situaci ve městě viz dokument »
1.3 Podpora obnovy a rozšiřování moderních informačních technologií a technických prostředků v rámci prevence kriminality viz dokument »
1.4 Zvýšení informovanosti v prevenci kriminality viz dokument »
1.6 Podpora a rozvoj součinnosti při realizaci preventivních aktivit viz dokument »
1.7 Financování prevence kriminality z externích zdrojů viz dokument »
2.1 Aktivity na podporu obětí trestných činů viz dokument »
2.2 Udržení a využívání Speciální výslechové místnosti viz dokument »
2.3 Podpora ohrožených dětí a rodiny viz dokument »
2.4 Aktivity vedoucí k prevenci domácího násilí viz dokument »
2.5 Podpora spolupráce mezi subjekty činnými na poli prevence kriminality viz dokument »
3.1 Aktivity prevence patologických jevů viz dokument »
3.2 Mapování rizikových faktorů ve městě viz dokument »
3.3 Aktivity reagující na aktuální rizikové faktory viz dokument »
3.4 Aktivity prevence majetkové trestné činnosti viz dokument »
3.6 Podpora aktivit na zvýšení bezpečnosti seniorů viz dokument »
3.7 Rozvoj sociální prevence viz dokument »
3.8 Podpora preventivních programů ve městě viz dokument »
Znak BenešovPlán protidrogové prevence města Benešov 2021-2023
1.1 Pro efektivní koordinaci protidrogové politiky na území Středočeského kraje zintenzivnit spolupráci především s obcemi s rozšířenou působností a docílit tím stavu, že všechny tzv. trojkové obce budou mít zřízenu funkci místního protidrogového koordinátora viz dokument »
1.2 Více stabilizovat „síť“ místních protidrogových koordinátorů, a to prostřednictvím poskytování bezplatného odborného vzdělávání, cílenou pomocí při tvorbě místních protidrogových plánů a odborných konzultací při řešení konkrétních regionálních problémů v oblasti závislostního chování a užívání návykových látek viz dokument »
2.1 Oddálit věkovou hranici experimentování a příležitostného užívání legálních i nelegálních drog a důraz na zdravý způsob života bez drog viz dokument »
2.2 Udržet a rozvíjet základní síť programů primární prevence (PP) viz dokument »
2.3 Zajistit dostupnost chybějících programů primární prevence nebo stávající programy primární prevence modifikovat tak, aby se zvýšila dostupnost pro širší klientelu viz dokument »
2.4 Zajistit zvyšování profesionální úrovně programů primární prevence a jejich společenskou prestiž viz dokument »
2.5 Zvyšovat odbornou úroveň protidrogových koordinátorů, poskytovatelů programů primární prevence, vytvářet synergický efekt a podporovat vzájemnou dobrou spolupráci založenou na komunikaci viz dokument »
2.6 Zvyšovat odbornou úroveň oblastních a školních metodiků prevence rizikového chování u dětí a mládeže viz dokument »
2.7 Vytvářet vhodné ekonomické a organizační podmínky pro poskytovatele programů primární prevence a předcházet úniku kvalifikovaných odborníků viz dokument »
3.1 Optimalizace sítě HR služeb a podpora zajištění provozu nízkoprahových služeb pro uživatele drog podle lokálních potřeb na celém území Středočeského kraje, tj. existence služeb ve všech okresech, dostatečné personální kapacity, zajištění financování HR služeb viz dokument »
3.2 Poskytovat testování nebo zprostředkovat testování infekčních nemocí (HIV, VHC a syfilis) ve všech službách pro uživatele drog a zejména pro injekční uživatele viz dokument »
3.3 Podporovat realizaci specifických opatření zaměřených na cílovou skupinu uživatelů THC a pervitinu viz dokument »
3.4 Podpora kraje ve vztahu k metodickému vedení obcí při řešení drogové problematiky a finanční spoluúčasti všech obcí na zajištění programů TP a KPS viz dokument »
3.5 Podpořit spolupráci s vězeňskou službou a vzájemnou provázanost služeb pro klienty před nástupem výkonu trestu a po výstupu z VTOS viz dokument »
4.1 Rozšíření sítě pro ambulantní léčbu závislostí integrujících celou šíři návykového chování (včetně např. léčby závislosti na tabáku, hráčství i substitučních programů) viz dokument »
4.2 Zvýšení dostupnosti detoxifikace a ústavní krátkodobé léčby závislostí viz dokument »
4.3 Podpora vzniku služeb pro děti a mladistvé viz dokument »
4.4 Podpora vzniku služeb pro osoby s duální diagnózou viz dokument »
4.5 Podpora vzniku služeb poskytujících služby problémovým hráčům viz dokument »
4.6 Podpora svépomocných aktivit typu Anonymní alkoholici/Anonymní narkomani viz dokument »

Jiný typ dokumentu

Znak BenešovStrategie území správního obvodu ORP Benešov 2015-2024
2.1 Podpora rodiny viz dokument »
TISK
i