Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

VI/2018

Stalo se

Proběhl webinář: Pasport budov města a energetický management

Speciální díl webináře NSZM, který byl tentokrát věnován výhradně tématu využití online PASPORTU BUDOV v majetku města proběhl ve spolupráci se Sdružením energetických manažerů měst (SEMMO) a za podpory evropské asociace Energy Cities dne 11.6.2018.

Celý webinář můžete zhlédnout zde: VIDEOZÁZNAM WEBINÁŘE.

Prezentace: 

PASPORT BUDOV: online nástroj pro přehlednou evidenci budov a jejich technických parametrů. Lze využít při správě majetku, tvorbě rozpočtu a plánování. Evidence je propojena na energetické infosystémy.

  • technické parametry budov města, celoměstský přehled rekonstrukcí a oprav a mnohé další, generování sestav
  • inspirujte se zkušenostmi při energetickém managementu

O udržitelné energetice ve městech a obcích v červnu v Rožnově

Ve středu 6. června proběhl v  jako doprovodná akce letní Školy Zdravých měst v Rožnově pod Radhoštěm diskusní workshop, který se věnoval tématu obnovitelných zdrojů energie v obcích a možnostem jejich financování. Workshop byl organizován Národní sítí Zdravých měst ČR ve spolupráci se Sdružením energetických manažerů měst a obcí. Vystoupil zde zástupce mezinárodního programu Pakt starostů a primátorů v Evropě a asociace evropských municipalit Energy Cities. Byla možnost se zapojit do diskuze nad aktuálními možnostmi českých měst, jak realizovat energetickou transformaci, dekarbonizaci území, posílení adaptace na klimatickou změnu a zlepšení přístupu občanů k dostupné, levné a čisté energii. Za národní úroveň a současně s informacemi o možnostech finanční podpory vystoupili zástupci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Účastníci měli také ojedinělou příležitost konzultovat investiční projekty se zástupcem evropské organizace ELENA, která je iniciativou Evropské investiční banky, a která zprostředkovává finance na technickou asistenci a implementaci obnovitelné energetiky, distribuci energie z obnovitelných zdrojů a projekty podporující dopravní infrastrukturu. Přidanou hodnotou programu ELENA není jenom finanční podpora pro inovace, ale také značné urychlení přípravných fází, které jsou nejvíce stěžejní pro úspěšné nastavení a zakončení projektu.

Nedílnou součástí workshopu byly ukázky praxe energetických inovací českých měst, které mají již dlouholetou zkušenost s realizací energeticky efektivních řešení a jsou signatáři Paktu starostů a primátorů. Na akci byla také možnost čerpat inspiraci z úspěšných projektů partnerských měst ze Slovenska.

Ze závěrečné diskuse u kulatých stolů byly vydefinovány konkrétní náměty a výzvy, kterým města čelí. Mezi tyto náměty patří např. zefektivnění finančního plánování uvnitř města, podpora pilotních projektů, potřeba kvalitativních kritérií pro jednotlivé metody měření, problematická dostupnost energetických dat, správa budov v majetku města a také absence pozice energetického manažera ve městech.

Souhrn prezentací a fotodokumentace z akce naleznete ZDE.

Škola Zdravých měst v Rožnově - již čtyřicátá sedmá! Dobrá praxe, spolupráce a know-how

Od středy 6. června 2018 probíhal v Rožnově pod Radhoštěm letní běh Školy Zdravých měst, již tradičního setkání zástupců obcí z celé ČR. Těch se letos zúčastnilo více než 130. 

Mezi hlavní témata úvodního semináře patřily finanční zdroje, kvalita úřadů, udržitelný rozvoj, odpady, e-ankety, adaptační strategie na změny klimatu, koncepce stárnutí, komunitní zahrady či zapojení mladých občanů do veřejného života.

Účastníky akce přivítal předseda NSZM Petr Hermann, popřál účastníkům inspirující pobyt plný příležitostí pro výměnu dobré praxe. Oficiálního uvítání se následně ujal starosta Radim Holiš a v poutavém filmu účastníkům představil Rožnov, jako město, které žije. Jan Kučera, místostarosta a politik Zdravého města nejprve ocenil přínosy asociace v předávání dobré praxe v přátelské a inspirativní atmosféře a ve své prezentaci shrnul několik témat, kterými se město snaží zvyšovat kvalitu života místních obyvatel. Mezi zmiňované projekty patřilo např. financování sociálních služeb, psí útulek Rožnovsko či formy zapojování veřejnosti.

Blok prezentací z ministerstev otevřel zástupce resortu pro místní rozvoj s tématy nová Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, obecně podpora udržitelného rozvoje v regionech a samozřejmě související metodická a finanční podpora těchto aktivit /prez. MMR/. Za Ministerstvo vnitra zazněla informace k metodické podpoře pro řízení kvality v územních samosprávných celcích a souvisejícímu hodnocení, které si město může dle svého zájmu „objednat.“ Představila soutěž Přívětivý úřad, obecně oceňování kvality a inovací, řadu vzdělávacích akcí či finanční podporu, kterou mohou obce pro čerpat. /prez. MV/. 

Zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí informovali účastníky o výzvách OP Zaměstnanost určených pro územní samosprávné celky /prez. MPSV/. Detailněji byla probrána výzva č. 80 v oblasti efektivní veřejná správa, která bude v nejbližších dnech ukončena a která nabízí řadu možností pro financování aktivit v oblasti strategických dokumentů a jejich řízení, rozvoj kvality a mnohé další. V odpolední části pak mohli účastníci své konkrétní dotazy detailněji diskutovat se zástupci MPSV. Ministerský blok byl uzavřen tématem sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a nabídkou metodické podpory, kterou MPSV pro města, obce i regiony nabízí. Za Studii možnosti udržitelné spotřeby, kterou zpracovala Praha 8, byla tato městská část oceněna „razítkem Dobrá praxe“.

Následně se slova ujal ředitel NSZM Petr Švec a společně s Jitkou Bouškovou prezentovali aktuality asociace NSZM i široké portfolio služebkteré tato asociace svým členům poskytuje.

Odpolední blok odstartovala prezentace Zdravého města Ostravy společně s odborným partnerem Ekotoxa představením Adaptační strategie na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu /prez/. V bloku k tématu odpadů byla představena problematika nakládání s komunálními odpady z pohledu Ministerstva životního prostředí /prez/, či Institutu Cirkulární ekonomiky /prez/.

V části věnované burze nápadů byla prezentována témata odborných partnerů a Zdravých měst, mezi která patřila Elektronická anketa pro ověření výstupů z Fóra ZM (Zdravé město Znojmo a Mobilní rozhlas), Komunitní a městské zahrady (Kokoza, o.p.s.), Projekt "Kandiduju.cz" (Mladí občané) či představení Mladých delegátů do OSNZdravé město Valašské Meziříčí obdrželo "razítko Dobrá praxe" za prezentaci příkladu dobré praxe Koncepce stárnutí populace ve Zdravém městě.

Odpoledne bylo zakončeno dvěma dobrovolnými bloky - jedním s konzultacemi pro „nováčky, druhý byl koncipován jako volná konzultace se zástupci MPSV k právě probíhajícím výzvám.

Návazné dny se uskutečnily 3 paralelní intenzivní tréninkové bloky zaměřené na témata: PR a medializacemotivace ke spolupráci, Základy a systém programu Zdravé město a UR - vše s nácvikem dovedností, s řadou metodických doporučení a příkladů z praxe. Závěrečný den proběhl praktický nácvik s info systémem DataPlán NSZM či využití sociálních sítí.

Souhrn prezentací a fotografie z akce jsou k dispozici na www.nszm.cz/ls2018.

Děkujeme všem prezentujícím a účastníkům za inspirativní atmosféru a hostitelskému Zdravému městu Rožnov pod Radhoštěm za skvěle připravené organizační zázemí celé akce.

NSZM ČR v prvním pololetí roku 2018 přijala 4 nové členy

Národní síť Zdravých měst ČR nadále vzbuzuje zájem o celostátní spolupráci. Novými členy asociace se letos staly 4 municipality: statutární město Ostrava, městské části Praha – Dolní Měcholupy a Praha – Březiněves, obec Zašová.

Asociace má v polovině roku 2018 celkem 130 členů, s regionálním vlivem na 2109 měst a obcí, ve kterých žije 5,390 milionu obyvatel (51 % populace ČR).

Všechny nové členy srdečně vítáme a věříme, že výměna zkušeností bude vzájemná, že noví i stávající členové budou mít zájem o aktivní spolupráci a sdílení zkušeností. Asociace NSZM ČR k tomu poskytuje dostatečný prostor a možnosti pro setkávání, společné konzultace, využití zdrojů na projekty členů i konkrétní aktivity a příklady dobré praxe.

Přehled všech členů NSZM naleznete ZDE.

Ve Zdravých městech proběhly Dny bez úrazů

Kampaň „Dny bez úrazů", ke které se každoročně připojuje řada Zdravých měst, obcí a regionů, proběhla v první polovině června a byla již tradičně zaměřena na prevenci úrazů. V rámci kampaně se uskutečnily osvětové akce zaměřené zejména na úrazy v dopravě, ve škole a na sportovištích. Nejohroženější z hlediska úrazů jsou děti a senioři, proto se během Dnů bez úrazů konaly přednášky v mateřských a základních školách i speciální akce zaměřené na bezpečnost seniorů. Nedílnou součástí kampaně byl také nácvik první pomoci při úrazu.

Cílenou prevencí lze efektivně snížit počet úrazů a zmírnit jejich následky, což bylo ověřeno již v řadě měst i na základě měření. Pro prevenci úrazů v dopravě mohou města využít osvědčené metodiky, jako je např. program „Bezpečná cesta do školy“ nebo kampaň „Na kolo jen s přilbou“. „Dny bez úrazů“ ve Zdravých městech podporuje též Státní zdravotní ústav, resp. jeho místně příslušná pracoviště.

  • Aktivity Zdravých měst, obcí a regionů v rámci Dnů bez úrazů  naleznete na přehledu: www.ZdravaMesta.cz/dbu

SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU opět proběhl ve Zdravých městech

Světový den bez tabáku je mezinárodní kampaní, která se zaměřuje na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků. Kampaň připadá každoročně na 31. květen a je podporována Světovou zdravotní organizací (WHO). Ke kampani se aktivně hlásí řada členů Národní sítě Zdravých měst ČR.

Užívání tabákových výrobků patří stále mezi hlavní příčiny úmrtí ve světě i v evropském regionu. Kouření patří mezi hlavní rizikové faktory nepřenosných nemocí, jako je rakovina plic či srdeční choroby. Těmto rizikům lze přitom předcházet změnou životního stylu. Zaměření Světového dne bez tabáku v roce 2018 bylo "Tabák a srdeční onemocnění".

Kampaň zvýšila povědomí o spojení mezi tabákem a srdcem a dalšími kardiovaskulárními nemocemi (CVD), včetně mozkové mrtvice, které jsou kombinací hlavních příčin úmrtí na světě.

Ve Zdravých městech, obcích a regionech se u příležitosti Světového dne bez tabáku uskutečnila řada akcí, jako jsou „Cesty za čistým vzduchem“, soutěže a divadelní představení s protikuřáckou tematikou pro děti, přednášky a zdravotní poradenství pro dospělé. Více informací naleznete ZDE.

  • Aktivity Zdravých měst, obcí a regionů v rámci Dne bez tabáku naleznete na přehledu: www.ZdravaMesta.cz/dbt.

Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2018

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.