Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

VI/2014

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc červen
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.

Přejeme vám hezké léto.Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Dobré zprávy existují, pojďme je hledat a ukázat - spolupráce Zdravých měst a regionálních televizí

Větší mediální podpora příkladů dobré praxe a pozitivních projektů realizovaných městy, obcemi a kraji v České republice - to je cílem nově nastartované spolupráce Národní sítě Zdravých měst ČR s celoplošným televizním programem regionálnítelevize.cz, který se věnuje regionálnímu zpravodajství a propagaci českých, moravských a slezských regionů.

Zdravá města a jejich asociace již více než 20 let působí na poli obcí a regionů České republiky a pomáhají obcím i krajům a jejich úřadům postupovat směrem k jejich vyváženému rozvoji. V rámci různých osvětových kampaní či aktivit, ale i konkrétních plánovacích akcí a setkání, zapojují veřejnost, hledají úspory a způsoby efektivního řízení městských a krajských úřadů. Na portálu DobraPraxe.cz pak Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) sdružuje desítky ukázkových příkladů i jednorázových inspirací z praxe různých témat – dobrovolnictví, zapojování mladých, aktivní senioři, udržitelný cestovní ruch, pohybové aktivity a mnohem více. Jedná se o příklady, které stojí za to vyhledávat a prezentovat dále, aby byly inspirací pro všechny zájemce, a formát regionálních televizí je pro toto ideální platformou. „Regionálnítelevize.cz se totiž věnuje, podobně, jako naše asociace, pozitivnímu zpravodajství a propagaci regionů s cílem napomoci jejich rozvoji,“ vysvětluje důvody uzavření spolupráce s regionálnítelevizí.cz Petr Švec, ředitel NSZM ČR.

Regionální televize z českých, moravských a slezských regionů na společném programu regionálnítelevize.cz každý týden odvysílají více než dvě stovky běžných zpravodajských reportáží z politického, kulturního, sportovního a společenského života. Za uplynulé dva roky tak mohli diváci zhlédnout skoro 22 tisíce reportáží, jejichž cílem není vytvářet kauzy, ale dokumentovat běžný život v regionech. „I z toho důvodu je asociace Zdravých měst a regionů naším přirozeným partnerem, kterému jde v konečném důsledku o stejný cíl,“ dodává ředitelka regionálnítelevize.cz Eva Stejskalová.

Společně oba partneři plánují v jednotlivých regionech informovat o dění nejen ve Zdravých městech, o akcích, kampaních, výsledcích projektů a o dobrých příkladech, které se osvědčily v každodenní praxi obcí a měst nejen v České republice.


Stalo se

Mládež v akci! Zdravá města rozšiřují své aktivity směrem k mladší generaci

Zapojování všech generací do veřejného dění patří dlouhodobě k prioritám Zdravých měst. Cílem je zejména aktivizace mladých lidí a zvyšování jejich zájmu o místo, kde žijí. Národní síť Zdravých měst ČR proto realizovala ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER projekt nazvaný „Mládež v akci? Ano, v obci!“. V rámci projektu bylo uspořádáno 12 tzv. Mladých fór, diskusí studentů se zástupci města nad celkovým rozvojem města a 5 kulatých stolů s odborníky na téma zaměstnanosti mladých. Mladí lidé své aktivity a zkušenosti prezentovali na závěrečné konferenci projektu a byla také nově vytvořena a pilotně ověřena metodika pro pořádání akcí podporujících participaci mladé generace. Do projektu se za rok a půl trvání zapojilo na 620 mladých lidí ve věku od 15 do 30 let.

Díky projektu „Mládež v akci? Ano, v obci!" se daří zapojovat do spolupráce s mladými lidmi čím dál více měst. V roce 2013 a 2014 bylo v rámci projektu realizováno celkem 12 Mladých fór (Jihlava, Říčany, Slaný, Tábor, Pelhřimov, Uherský Brod, Turnov, Štětí, Dačice, Mladá Boleslav, Strakonice, Karlovy Vary). Ve většině měst Mladá fóra probíhala poprvé, byla však zapojena i města, kde se již akce uskutečnila. V těchto městech byly vyzkoušeny různé inovace a obměny. Na fórech mladí lidé diskutovali a definovali největší problémy ve městě, které by podle jejich názoru měly být řešeny. Navržené problémy byly dále ověřeny anketou na školách a poté předloženy zastupitelstvu města. Akce se setkaly s velkým zájmem studentů i zástupců měst, kteří projevili zájem setkání i nadále každoročně opakovat.

Velký zájem vzbudily také kulaté stoly na téma zaměstnanost mladých, které se uskutečnily ve městech Litoměřice, Moravská Třebová, Kopřivnice, Chrudim a Hodonín. Mladí lidé zde mohli diskutovat s odborníky a získat informace, jaké jsou jejich možnosti po ukončení studia, pokud se jim nepodaří získat zaměstnání. Nejčastěji mladé lidi zaujala možnost získání praxe již při studiu v podobě stáží, ať už placených, či ryze dobrovolnických výpomocí. Mladí lidé naopak opakovaně zmiňují nedostatek informací o tom, co nabízí úřady práce, jaké jim mohou reálně poskytnout služby, případně pak jaké jsou výhody pro zaměstnavatele právě v případě zaměstnávání absolventů či mladých nezaměstnaných.

NSZM ČR poskytuje konzultace i dalším městům, která projevují zájem akce pro mladé uspořádat, a shromažďuje a zveřejňuje osvědčené příklady dobré praxe z této oblasti, které slouží všem zájemcům o téma jako inspirace (www.DobraPraxe.cz/cz/tema/detske-parlamenty). V rámci projektu byly vypracovány či inovovány metodické listy, které slouží jako přehledný návod, jak uspořádat mladé fórum či kulatý stůl. Výstupem z kulatých stolů jsou také tzv. záložky, které shrnují nejdůležitější informace či odkazy na zdroje informací, k možnostem, které se mladým lidem po dokončení či v průběhu studia nabízejí.

V závěru projektu byla uspořádána konference, která představila výstupy projektu a postupy, aktivity a příklady dobré praxe pro aktivizování a zapojování mládeže do rozvoje měst a obcí. Své zkušenosti zde prezentovali a sdíleli jak zástupci obcí, tak i hojně zastoupení studenti. Prezentovány byly i možnosti získávání zdrojů na mládežnické aktivity a projekty, které připravili a zrealizovali samotní mladí lidé.

Výstupy projektu jsou zveřejněny na adrese www.ZdravaMesta.cz/MVA. Projekt "Mládež v akci? Ano, v obci!" je realizován za finanční podpory Evropské unie.

NSZM ČR a SEVER na úspěšnou spolupráci navazují novým projektem, který dále rozvíjí již realizované aktivity. Novinkou je pořádání cílených školení pro mladé, jejichž cílem je připravit mladé lidi na to, jak se aktivně zapojit do řešení dané problematiky, zjistit možnosti řešení situací a problémů, jak jednat s odpovědnými osobami či kde získat na řešení finanční prostředky. Vzniká také tematický portál „Město mladým“. Portál bude rozcestníkem pro snazší orientaci mladých, kteří se chtějí inspirovat a zapojit nějakým způsobem do aktivit k rozvoji místa, kde žijí, stejně tak bude inspirací i pro města, jak skupinu mladých motivovat a jak je zapojit.

Téma zdraví jako integrální součást plánování a řízení měst – Zdravá města jdou příkladem

Přestože je téma zdraví jednou ze zásadních složek kvality života a ovlivňuje nás všechny, v praxi veřejné správy v ČR je to téma stále velmi podceňované. Obce však disponují velkou řadou nástrojů k jeho pozitivnímu ovlivnění a vylepšení podmínek pro zdraví svých občanů – ať už formu osvěty, cílených preventivních programů nebo například budováním a vylepšováním infrastruktury pro pohyb všech generací, podporou kvality stravování ve školách či formou různých grantových pobídek. Pro to, aby politická reprezentace věděla, kam přesně cílit, je však nejprve nutné s pomocí odborníků detailně zmapovat zdravotní stav obyvatel v daném regionu, vyhodnotit příčiny a hledat vhodná řešení.

Zdravá města jdou v této oblasti příkladem – nejen ve zmiňované osvětě a v kampaních, ale právě i konkrétními kroky v rámci strategického plánování a řízení. V řadě měst i regionů se zpracovávají tzv. zdravotní plány - odborné koncepce podpory zdraví založené na komplexní analýze zdravotního stavu místních obyvatel. Ty zjistí, jaká jsou nejčastější či nejzávažnější zdravotní rizika v daném místě a následně na to, by měla připravit a nastavit konkrétní opatření. Dokumenty jsou zpracovány v souladu s tematickým Manuálem, připraveným odbornou Pracovní skupinou pro Zdravotní plány při Ministerstvu zdravotnictví. Plány jsou dále tematicky propojovány nejen na evropskou strategii Zdraví 2020, ale zejména na ostatní relevantní strategie obce a také její rozpočet.

O zpracování zdravotních plánů zájem roste. Tím, kdo tuto aktivitu jako jeden z prvních v Česku ukázal v praxi, bylo Zdravé město Brno. Mezi další, kteří v posledních letech takovýto plán připravovali a nyní jej aktualizují, patří například Zdravá města Chrudim, Jihlava, Vsetín, Hodonín, Tábor, Ústí nad Labem či Litoměřice. Zdravá města Prachatice a Strakonice budou analýzu zdravotního stavu obyvatel i zdravotní plán zpracovávat poprvé.

„Národní síť Zdravých měst je svým členům pro tyto aktivity významnou oporou, a to nejen v oblasti metodické spolupráce při tvorbě zdravotních profilů i samotných plánů, ale v odůvodněných případech poskytuje i finance na zpracování zdravotních analýz. Téma zdraví se tak snad postupně stane integrální součástí plánování a řízení obce, tak jako je tomu v jiných zemích na západ od nás a kdo jiný, než Zdravá města, by měla jít v tomto příkladem", dodává Petr Švec, ředitel NSZM ČR.


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Nalezněte i další informace na facebook.com/NSZM.CZ  či ZdravaMesta.cz/video
© NSZM ČR, 2014

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.