Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

II-III/2017

Připravujeme

"Evropský týden udržitelného rozvoje 2017" s aktivním zapojením členů NSZM

Každoročně od 30. května do 5. června probíhá Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR). Jedná se o celoevropský projekt, jehož cílem je šířit myšlenku udržitelného rozvoje a podpořit iniciativy, které k němu přispívají. Aktivními realizátory akcí v této kampani jsou již tradičně Zdravá města, obce a regiony ČR.

Organizátoři mohou akce registrovat na stránkách www.tydenudrzitelnosti.cz, kde naleznete také celostátní přehled akcí a další informace ke kampani.

V ČR kampaň garantuje Odbor pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády a záštitu každoročně uděluje premiér a předseda Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Vlastní aktivity mohou pod hlavičkou ETUR pořádat všechny státní instituce, samosprávy, výzkumná centra, školy, muzea, nadace, komunitní sdružení, neziskové organizace, podniky i jednotliví občané.

Zapojit se mohou všechny projekty a akce, které tematicky souvisí s udržitelným rozvojem a nejsou čistě komerční aktivitou. Jednotlivé akce jsou tříděny dle 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), které vyhlásila OSN na podzim 2015.

Idea celoevropského týdne udržitelného rozvoje byla představena ministry životního prostředí Francie, Německa a Rakouska na zasedání Rady pro životní prostředí EU dne 28. října 2014. Jejím cílem bylo sjednotit starší projekty v těchto zemích a inspirovat podobnou iniciativu i v dalších částech Evropy. V roce 2015 se ETUR zúčastnilo 29 zemí, ve kterých dohromady proběhlo více než 4.000 akcí. Díky 92 akcím bylo Česko v minulém roce nejúspěšnější z nově pořádajících zemí.

Inspirativní seminář NSZM: Efektivní finanční řízení obcí a regionů

Nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí, udržitelné finanční řízení a jeho aspekty, příklady z praxe - zejména tato témata budou předmětem připravovaného diskusního semináře, který se bude konat dne 25. 4. 2017 od 10:00 do 12:00 na Magistrátu hl. m. Prahy. Inspirativní diskuse otevřená všem zájemcům o téma finančního managementu územních samosprávných celků má za cíl nabídnout inspiraci a nápady využitelné ve Vašem městě. Seminář proběhne jako úvodní blok Valné hromady NSZM ČR, návazný program Valné hromady je otevřen pouze členům NSZM ČR.

Registrace na akci je nutná, účast je bezplatná.

Více informací a registrace: ZDE.

Mottem Světového dne zdraví 2017 je "Mluvme o depresi"

7. dubna 1948 byla založena Světová zdravotní organizace a na počest této události se každoročně slaví Světový den zdraví. Po celém světě se konají různé události zaměřené především na prevenci onemocnění a zlepšení kvality života. Letošní dubnový Světový den zdraví se zaměří na deprese. Zdravá města, obce a regiony budou již tradičně patřit mezi hlavní realizátory této kampaně.

Lidí trpících depresemi žilo na světě v roce 2015 o 18 procent více než v roce 2005. Před dvěma lety tak deprese sužovaly zhruba 4,4 procenta globální populace, tedy více než 300 miliónů osob všech věkových skupin. V Česku má podle WHO depresivní poruchy zhruba pět procent obyvatel. Deprese výrazně přispívají k sebevraždám, jejichž počet dosahuje až 800 tisícům ročně. Upozorňují na to zveřejněné odhady Světové zdravotní organizace (WHO).

Světová zdravotní organizace vysvětluje stoupající počet depresí především celkovým růstem populace a zároveň stárnutím obyvatelstva, neboť u vyšších věkových skupin jsou deprese rozšířenější. Rozvinutá deprese se obvykle projevuje dlouhodobou sklíčeností, úzkostí, apatií, psychickým strádáním a narušením sociálního života postižených, kteří často nezvládají pracovní a rodinné povinnosti.

Proti depresím existuje účinná léčba, nedostane se jí ale asi polovině nemocných. V mnoha zemích tomu brání nedostatek prostředků a odborníků, špatná diagnostika a sociální stigmatizace spojená s psychickými potížemi. V řadě států obdrží potřebnou péči jen méně než deset procent postižených.

Mottem Světového dne zdraví 2017 je "Mluvme o depresi".

WHO připravila pro zájemce řadu plakátů a materiálů pro využití,více informací zde: http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/en/

Stalo se

Jarní škola Zdravých měst 2017 přinesla inspirace pro udržitelný rozvoj a kvalitu života

Ve středu 22.3. se ve Zdravém městě Třebíč uskutečnil úvodní seminář Jarní školy Zdravých měst, již tradiční setkání zástupců obcí z celé ČR. Setkání se zúčastnilo více než 150 zástupců měst, obcí a regionů a také spolupracujících organizací. 

Mezi hlavní témata úvodního semináře patřily finanční zdroje, kvalita úřadů, udržitelný rozvoj, společensky odpovědné nakupování, spolupráce města s mladou generací, zapojování seniorů do komunitního života, revitalizace městských parků či nabídka zpracování pocitových map apod.

Účastníky akce přivítal předseda asociace Petr Hermann a popřál inspirující pobyt plný příležitostí pro výměnu dobré praxe. Nejaktuálnější informace k místní Agendě 21 (MA21) na národní i mezinárodní úrovni sdělila účastníkům předsedkyně Pracovní skupiny pro MA21 při RVUR Marie Petrová z Ministerstva životního prostředí. Informovala o strategickém rámci ČR 2030, prezentovala nejaktuálnější informace k plánovaným výzvám Nár. programu Životní prostředí k MA21, Paktu starostů a primátorů, či adaptacím na změny klimatu a finanční nástroje, které lze pro tuto problematiku využít.

Oficiálního uvítání a představení historie a památek Zdravého města se následně ujali starosta Pavel Janata a místostarosta Zdravého města Třebíč Vladimír Malý, který zároveň pozval účastníky na doprovodný program Jarní školy Zdravých měst. Místostarostka Marie Černá představila přístup radnice ke společensky odpovědnému nakupování v rámci projektu „Každá obec se počítá“ a radní Zdravého Kraje Vysočina Martin Hyský společně s koordinátorkou Janou Böhmovou seznámil účastníky s akcemi a aktivitami tohoto Zdravého kraje. Rovněž informovali o systému finanční podpory realizátorů MA21 a podpory zdraví v kraji včetně aktivit, které jsou podporovány a podmínek čerpání.

Po představení účastníků se slova ujal ředitel NSZM Petr Švec a představil aktuality asociace i široké portfolio služeb, které tato svým členům poskytuje. Vyzdvihl mj. metodickou i realizační podporu týmu NSZM v oblasti integrace nástrojů a metod, které směřují k praktickému uplatnění principů udržitelného rozvoje a pozitivnímu dopadu na dlouhodobou kvalitu života v jednotlivých obcích a regionech.

V odpoledním bloku, který byl věnován příležitostem získání finančních zdrojů, vystoupili zástupci Nadací Via a Proměny a představili grantové programy na podporu komunitního života, podporující proměny městských prostor či vzdělávání veřejnosti. Program Erasmus+ nabídl grantové příležitosti nejen pro oblast s mládeží a zástupce Programu Škola pro udržitelný život informoval o podpoře místně zakotveném učení.

V části věnované burze nápadů se představili zástupci Zdravých měst a obcí Litoměřic, Křižánek, Znojma a městské části Praha 12 s inspirativními přístupy v tématech jako spolupráce města s mladou generací v podobě Školních Fór, zapojování seniorů do komunitního života, revitalizace městského parku či protidrogový filmový festival AntifetFest. Zástupce MAS Opavsko podal účastníkům stručnou informaci k chystanému projektu Od zranitelnosti k resilienci a nabídl účastníkům možnost se aktivně zapojit.

Odpoledne bylo zakončeno dvěma dobrovolnými bloky - jedním s konzultacemi pro „nováčky“ ze Zdravých měst, druhý pak na téma pocitových map.

Návazné dny se uskutečnily 3 paralelní intenzivní tréninkové bloky na témata: komunikace s veřejností, time-management a roční plán práce koordinátora a Zdravé město a MA21 „pro začátečníky“ - vše s nácvikem dovedností, s řadou metodických doporučení a příkladů z praxe. Závěrečný den proběhl praktický nácvik s info systémem DataPlán NSZM či využití sociálních sítí ve Zdravých městech.

Děkujeme všem prezentujícím a účastníkům za inspirativní atmosféru a hostitelskému Zdravému městu Třebíč za skvěle připravené organizační zázemí celé akce.

Prezentace a fotografie z akce jsou k dispozici ZDE

Zdravé městské části na přátelském setkání sdílely svoji dobrou praxi, 2017

Setkání Zdravých městských částí se uskutečnilo v úterý 7. března 2017 v prostorách pražského magistrátu. Cílem akce bylo sdílet osvědčené postupy k udržitelnému rozvoji v městských částech Prahy a diskutovat nad možnostmi spolupráce.

Akci zahájil ředitel NSZM ČR Petr Švec uvítáním více než sedmdesátky účastníků. Ředitelka Kanceláře WHO Alena Šteflová informovala o 6. Ministerské konferenci Zdraví a životní prostředí, která se uskuteční v polovině června v Ostravě. Jednou z důležitých témat této konference bude i úloha měst a obcí a jak posilovat jejich vliv na jednotlivé oblasti rozvoje. Zkonstatovala, že právě Zdravá města, obce a regiony jsou nositeli a hybateli změny a zástupcům Zdravých měst vyjádřila poděkování a podporu WHO.

Petr Švec představil služby a aktivity asociace a nástroje a metodiky, které jsou pro zástupce měst a obcí k dispozici. Michal Broža, vedoucí Informačního centra OSN, se zabýval globálním rámcem a souvislostmi udržitelného rozvoje. Seznámil účastníky s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs) či novou Agendou pro rozvoj měst. Lukáš Krátký z Ministerstva práce a sociálních věcí podal informace k aktuálně běžícím či plánovaným výzvám z Operačního programu Zaměstnanost pro podporu aktivit městských částí včetně řízení kvality. Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hlavního města Prahy uvítala účastníky na půdě MHMP a vyjádřila potěšení, že již 12 městských částí je zapojeno do Projektu Zdravé město (PZM). Při této příležitosti rovněž sdělila, že přebírá politickou agendu v rámci PZM Prahy a závazek vybudovat dostatečnou kapacitu pro tento Projekt na půdě hlavního města. Úvodní blok ukončil Jindřich Exner, koordinátor Projektu Zdravá Praha, seznámením účastníků s dotačním programem MHMP pro městské části v oblasti podpory zdraví a MA21. Rovněž informoval o schůzce ke zhodnocení minulého roku a nastavením nových pravidel, jíž by se měli koordinátoři zúčastnit.

Následující blok dobrých praxí uvedla koordinátorka Prahy 8 Iva Hájková. Zástupci Zdravých městských částí Prahy 4, Prahy 7, Prahy 8 a Prahy 12 vystoupili s tématy jako zapojení veřejnosti do tvorby Generelu veřejných prostranství, Fairtradová městská část, podpora podnikání v rámci městské části či způsoby komunikace s veřejností. Městská část Praha 8 následně převzala ocenění „Dobrá Praxe“ za získání titulu Fairtradová městská část.  Úvodní část odpoledního bloku byla věnována tématu participativního rozpočtování. Zástupci Prahy 10 a Prahy 20 přednesli své příspěvky společně s organizací D21. Participativní rozpočtování, tedy zapojení obyvatel města do rozhodnutí o využití části rozpočtu na realizaci konkrétních projektů, se stalo v posledních letech v Česku hitem. Postup Zdravých měst je však výjimečný tím, že participativní rozpočtování se stává další součástí, která funkčně zapadá do systémové celoroční práce města – do dlouhodobého procesu komunitního plánování k udržitelnému rozvoji. 

Praha – Libuš, Praha - Dolní Počernice a Praha 21 se ve svých příspěvcích zabývaly příklady dobré praxe z témat jako integrační aktivity a zastupitelstvo mladých, plnění kritérií kategorie C v procesu MA 21 či hodnocení udržitelného rozvoje prostřednictvím Auditů udržitelného rozvoje.  V závěru akce proběhla diskuse k představeným tématům a dalším oblastem či problémům, se kterými se zástupci městských částí Prahy setkávají.

Děkujeme všem přednášejícím i účastníkům za účast na tomto diskusním setkání. Prezentace a fotografie z akce jsou k dispozici na adrese: www.zdravamesta.cz/setkani-mc-2017.

Konference WHO v maďarském Pécs 2017: Zdravá města se připravují na 30letou oslavu!

Tématem konference ve dnech 1. – 3. března 2017 v maďarském městě Pécs byl program Světové zdravotní organizace (WHO) Zdravé město jako cesta k městu inkluzivnímu, bezpečnému, resilientnímu (odolnému)a udržitelnému, kde jsou rovný přístup, participace a dobré vládnutíintegrovány napříč všemi aktivitami a postupy. Konference se také věnovala přípravám na rok 2018, který završí 30letou historii tohoto mezinárodního programu - mimochodem jedné z nejstarších podobně zaměřených mezinárodních iniciativ pro města vůbec - a nastaví kritéria a plán práce pro další období do roku 2022.

Na třídenní akci zazněly desítky zajímavých a inspirativních příspěvků odborníků i praktiků z mezinárodních institucí a organizací (WHO, OECD ad.), univerzit a samozřejmě zástupců měst, regionů a jejich sítí zejména k těmto tématům:

- rozvoj a integrace přístupů programu WHO Zdravé město/region
- doprava, životní prostředí a zdraví
- migrace a zdraví uprchlíků
- zdravé a aktivní stárnutí
- rovný přístup a gender
- zdravý začátek života a zapojování mladé generace
a řada dalších

Na akci se setkalo více než 200 účastníků z celého evropského regionu, v paralelních sekcích běžela řada přednášek, kulatých stolů a workshopů. Celým setkáním se nesly diskuze o účinných partnerstvích napříč sektory i úrovněmi veřejné správy a o tom, jak nejlépe integrovat zdraví a udržitelnost mezi klíčová strategická témata politických vedení měst a obcí. Stranou nezůstaly oblasti jako klimatické změny a jejich dopady na zdraví, plnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), územní plánování, komunikace, práce s daty a indikátory a mnohá další.

Za Českou republiku vystoupila v úvodním dni Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ) s prezentací k metodickému přístupu a integraci metod a nástrojů k udržitelnému rozvoji a kvalitě života (MA21, CSR, příslušné ISO normy ad.). NSZM vyzdvihla otevřené sdílení dobrých praxí a postupů, aktivní práci s daty a zejména pak metodickou práci se svými členy. Zdravé město Litoměřice sklidilo úspěch s tématem Školních a Mladých Fór jako jednoho z významných prvků systémového zapojování veřejnosti. Aktivně se se svou praxí účastnili zástupci Zdravého města Brna a Zdravého Kraje Vysočina.

Více informací k akci: http://healthycitiespecs2017.com/

Tematická sekce Zdravých měst se zaměřila na strategické řízení a kvalitu

Ve středu 22. února 2017 proběhla v Praze na Novotného lávce tematická Sekce Zdravých měst věnovaná strategickému řízení a metodám kvality ve veřejné správě. Akce představila více než 60 ti účastníkům problematiku kvality a strategického plánování a řízení z pohledu národních institucí i konkrétní zkušenosti a ukázky z praxe Zdravých měst v Česku.

Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace EU fondů a mezinárodních vztahů, zahájila akci a představila strategie pro čerpání evropských dotací i další aktivity Ministerstva pro místní rozvoj. Zastřešující strategický rámec Česko 2030, který je výstupem širokého participativního procesu, představila Anna Kárníková, ředitelka odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ČR. Úvodní blok ukončil ředitel Národní sítě Zdravých měst (NSZM), Petr Švec k představení asociace a jejích služeb. Zmínil především nově vzniklou Metodiku hodnocení udržitelného rozvoje měst a on-line systém prezentace výsledků sebehodnotících Auditů udržitelného rozvoje (UR) dle témat (např. veřejná správa, doprava, životní prostředí, sociální oblast ad.) v jednotlivých městech. Tento on-line systém, který vyvinula NSZM a daty je naplňován samotnými městy, umožňuje nejen evidenci hodnocení UR či odbornou diskusi mezi experty, ale také benchmarking a vazbu na dobrou praxi v prostředí Galerie udržitelného rozvoje. Tomáš Hák z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy doplnil, že nově vzniklá Metodika je i v evropském měřítku unikátním dokumentem, který může být inspirací i pro zahraniční partnery. 

Blok praktických příkladů z měst uvedl Roman Fišer, zástupce CIEM a odborný konzultant NSZM s aktuálními informacemi k nové službě NSZM - tzv. Portfoliem integrace systémů řízení kvality, jehož jedním z cílů je integrovat a posílit synergii metody MA21 a ostatních metod. Tajemnice MěÚ BENEŠOV, Miluše Stibůrková, představila postupy a výsledky integrace ISO 9001: 2016, EFQM a MA21 v praxi. Zdůraznila, že zavádění a rozvoj integrovaného řízení kvality musí být dostatečně personálně zabezpečeno, úředníci musí být motivováni a vidět výsledky své práce a rovněž nezbytná je podpora politického vedení města. Jaroslav Klusák, energetický manažer LITOMĚŘIC doplnil praktické ukázky k pasportu nemovitostí jako transparentního nástroje pro správu majetku města. Pasport je nedílnou součástí energetického managementu, má přímou vazbu na jeho efektivní a hospodárné řízení a je přímo provázán s Fondem úspor energie. Obě Zdravá města za tyto příklady, které jsou dostupné v Galerii UR, převzala ocenění „Dobrá praxe“ (Benešov: propojení metod Q, Litoměřice: pasport majetku a Fond úspor energie). Praktické ukázky a informací o  projektu Centra společných služeb k rozvoji spolupráci mezi dobrovolnými svazky obcí, završila Dana Beková, ředitelka sekce pro projekty a zahraniční spolupráci Svazu měst a obcí ČR. Jeho cílem je mj. podporovat společně sdílené administrativní kapacity obcí či nastavit vhodný legislativní rámec.

Významnou součástí akce byly prezentace ministerstev, které mají výše uvedená témata, včetně jejich financování ve své gesci. S rolí Ministerstva vnitra v podpoře řízení kvality územní veřejné správy seznámil účastníky David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy. Představil např. novou analýzu zatížení obcí z pohledu sběru dat, Metodický pokyn ke kvalitě či soutěž o nejpřívětivější úřad, účastníky pozval na připravovanou konferenci Moderní veřejná správa 2107 ve dnech 1 a 2. června v Brně. Jiří Kárník, z téhož resortu doplnil nejnovější aktivity v oblasti e-governmentu, dopad plánovaných aktivit na fungování obcí a jejich agend či Metodiku řízení přenesené působnosti obcí. Akci uzavřely prezentace zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí a Min. vnitra k aktuálně běžícím či plánovaným výzvám z Operačního programu Zaměstnanost pro podporu aktivit obcí včetně řízení kvality.

Jednotlivé prezentace a fotodokumentace z akce jsou k dispozici ZDE.


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2016

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.