Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

II/2014

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc únor
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Sídliště, jak dál? Společná aktivita Zdravých měst a Fakulty architektury ČVUT

Fakulta architektury ČVUT ve spolupráci a s podporou Národní sítě Zdravých měst a Nadace Heinrich Böll Stiftung organizují v roce 2014 aktivity s příznačným názvem „Sídliště, jak dál?“. Cílem tohoto projektu, na kterém se budou podílet studenti zmíněné vysoké školy v rámci svých závěrečných prací, je hledání dlouhodobé vize transformace sídlišť. Během roku 2014 proběhne zpracování případových studií z vybraných českých a moravských měst, poznatky pak shrne mezinárodní konference, výstava i speciální publikace. Zároveň proběhne řada doprovodných aktivit k tématu sídlišť jak v samotných pilotních lokalitách, tak v rámci semestrální práce zmíněné fakulty.

Po zhodnocení diverzifikace jednotlivých lokalit, možností projektu a zájmu samotných míst bylo vybráno 6 lokalit – tři městské části hlavního města Prahy, a to Praha 10 a Praha 12 a Zdravá městská část Praha 14. Z dalších Zdravých měst pak Mladá Boleslav, Karlovy Vary a Vsetín. Ve všech zmíněných městech a městských částech proběhly koncem února úvodní schůzky s místními plánovači, urbanisty, architekty i politiky, včetně prohlídky lokalit, které budou zkoumány. Architekti a studenti dostali podrobné informace k historii, vývoji a také plánovaným záměrům v daných lokalitách. Byli také seznámeni s největšími problémy, které jsou v místech řešeny. Zástupci radnic spolupráci s Fakultou architektury uvítali a těší se, že připravované studie přinesou nový pohled i zajímavá řešení, jak dále pracovat s veřejným prostorem sídlišť a jak zlepšit kvalitu života místních obyvatel.

Všem zapojeným místům bude zdarma nabídnuto zpracování 3 až 4 variant urbanistické vize budoucího rozvoje vybrané lokality sídliště včetně analytického zhodnocení dané lokality s ohledem na environmentální, sociální i ekonomické aspekty prostředí. Prezentace výsledků proběhnou formou putovní výstavy i akcí v místech. Analýza i konkrétní zpracované projekty mohou sloužit jako podklad pro diskuzi s veřejností nad dlouhodobou koncepcí transformace a podklad pro zadání konkrétních následných urbanistických a architektonických studií.

Součástí projektu bude i připravovaná mezinárodní konference, která by měla proběhnout v Praze v listopadu 2014. Konference představí výsledky projektu a řadu zahraničních praxí – kvalitních realizací pro inspiraci, ale i toho, co se neosvědčilo v oblasti revitalizace sídlištních souborů. Od března do května také na Fakultě architektury ČVUT proběhne k tématu přednáškový cyklus, který představí významné české i zahraniční hosty (více viz přiložená pozvánka).

Stalo se

Zdravá města získala ocenění za kvalitu a inovace ve veřejné správě

Během 10. Národní konference kvality ve veřejné správě byly v rámci slavnostního večera v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové předány ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2013. Členové Národní sítě Zdravých měst ČR uspěli ve všech kategoriích. Získali ocenění za realizaci místní Agendy 21, tedy za praktické uplatňování zásad udržitelného rozvoje a aktivní spolupráci úřadů s veřejností, ale také za uplatňování dalších metod kvality ve veřejné správě. Mezi Zdravými městy je i několik držitelů prestižních Cen za inovaci.

Stříbrnou cenu za kvalitu ve veřejné správě za realizaci MA21 získala Zdravá města Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice, Vsetín a Zdravá obec Křižánky. Stříbrnou cenu za další metody kvality ve veřejné správě pak Zdravá města Kopřivnice (model CAF), Přeštice a Šternberk (ČSN EN ISO 9001). Bronzovou cenu za uplatňování MA21 převzali zástupci Zdravých měst Hlučín, Jihlava, Prostějov, Přeštice, Říčany, Tábor, Třebíč, Uherské Hradiště, Velké Meziříčí, Zdravého Moravskoslezského kraje, Zdravého Kraje Vysočina a Zdravé Městské části Praha 21. Bronzovou cenu za další metody kvality ve veřejné správě převzali zástupci Zdravého města Nové Město na Moravě (model CAF) a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (EMAS).

Prestižní Cenu za inovaci ve veřejné správě za rok 2013 získala Zdravá města Jihlava (Připomínkování územního plánu on-line), Kopřivnice (Zefektivnění využití výsledků metod a nástrojů kvality ve veřejné správě pro řízení Města a Městského úřadu v Kopřivnici), dvakrát Uherské Hradiště (Agendy odboru správy majetku města v prostředí internetu /intranetu/ a e-Analýza bezpečnosti) a Zdravá Městská část Praha Libuš (Přístup MČ Praha – Libuš k posunu migrantů ze třetích zemí přes nové legální pracovní návyky až k aktivnímu obyvateli v podmínkách malé městské části, zejména skrze projekt "Všichni společně na trh práce" a další projekty).

Zdravé kraje diskutovaly o svých projektech, inspiracích a dalším rozvoji

V úterý 11. února 2014 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnilo pravidelné setkání Zdravých krajů. Cílem akce bylo sdílet osvědčené postupy a inspirace v rozvoji Zdravých krajů a diskutovat o vzájemné spolupráci s obcemi, mikroregiony a městy v rámci daného regionu. Své zkušenosti z praxe prezentovali zástupci kraje Jihomoravského, Vysočina, Libereckého, Plzeňského a kraje Moravskoslezského. Poprvé byl na setkání přítomen též zástupce Hlavního města Prahy, které je od roku 2013 členem NSZM ČR. Účastníky akce přivítali člen rady Ing. Antonín Tesařík, politik Zdravého Jihomoravského kraje a MA21, a ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje JUDr. Věra Vojáčková, MPA.

Zástupci Jihomoravského kraje představili desítky zajímavých aktivit v nejrůznějších oblastech, které by měly být komplexně zastřešeny tématem „Společenská odpovědnost“. Příkladem netradiční komunikace s mladou veřejností jsou aktivity Zdravého kraje na sociální síti Facebook, například vytvoření interaktivního osvětového komiksu.

Moravskoslezský kraj zavedl systém EMAS, jehož cílem je šetrný provoz úřadu i zřizovaných organizací vůči životnímu prostředí. Systém pro kraj přináší také ekonomické úspory v provozních nákladech úřadu a organizací, což je již ověřeno v praxi. Krajský koordinátor také pozval účastníky do Ostravy na pořad "Zábavně o stáří" (18. 6. 2014) a Podzimní školu NSZM (5. - 7. 11. 2014).

Liberecký kraj se může pochlubit například projektem SLAĎ zaměřeným na soulad práce a rodinného života. Úřad též získal cenu veřejnosti "Otevřeno 2013“. Aktuální inovací ve strategickém plánování je příprava Programu rozvoje kraje na období 2014-2020. Přípravná etapa dokumentu probíhala za využití kulatých stolů ke 14ti tématům rozvoje kraje s aktivním zapojením regionálních partnerů.

Zástupci Plzeňského kraje zmínili vytvoření pracovní skupiny, která se dosud zaměřila zejména na oblast podpory veřejného zdraví, kde odborným garantem je Krajská hygienická stanice. Představili také systém grantů, kterými kraj podporuje projekty v prioritních tématech vybraných odbornou skupinou.

Kraj Vysočina se prezentoval zajímavým projektem "Angažovanci". Projekt probíhá ve spolupráci s regionem Dolní Rakousko, kde jsou vzděláváni experti a facilitátoři, kteří mají pomáhat malým obcím a MAS v kvalitní realizaci místní Agendy 21. Významnou motivací ze strany kraje je grantový systém na podporu MA21 a také granty ke Zdravotní politice kraje (v souladu se Zdravím 2020). Objem finančních prostředků na této kapitole je několikanásobně vyšší než v jiných krajích, což dokazuje vysokou míru politické podpory pro Zdravý kraj a MA21 na Vysočině.

V závěrečné společné diskusi zástupci jednotlivých krajů prezentovali, jakým způsobem systémově podporují Zdravá města a místní Agendy 21 na svém území. Zástupci krajů též probírali možnosti propojení MA21 s dalšími metodami kvality, přípravu strategických dokumentů včetně zdravotní politiky kraje, setkání se Zdravými městy a dalšími zájemci ve svém regionu, nastavení dotačních titulů pro podporu MA21, formy zapojování veřejnosti na krajské úrovni i spolupráci s mládeží a mnoho dalších témat.

Prezentace ke stažení a fotografie naleznete na tomto odkazu.

Akce je součástí projektu NSZM ČR s názvem STRATEG-2, podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Nalezněte i další informace na facebook.com/NSZM.CZ  či ZdravaMesta.cz/video
© NSZM ČR, 2014

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.