Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

I-II/2016

Stalo se

Brno získalo akreditaci VI. fáze Projektu Zdravé město WHO v Evropě

Zdravé město Brno splnilo podmínky certifikace Fáze VI Projektu Zdravé město Světové zdravotní organizace (WHO) a zařadilo se tak mezi šedesátku úspěšných měst v rámci Evropy. V České republice je Brno prvním takto designovaným městem WHO. Podmínky této certifikace pro národní sítě v Evropě splnila také asociace Národní síť Zdravých měst ČR. Fáze VI Projektu Zdravé město zahrnuje cíle související s podporou zdraví na místní úrovni pro období let 2014 – 2018.

Zdravému městu Brno gratulujeme ke splnění podmínek akreditace a přejeme mnoho dalších úspěchů v realizaci Projektu Zdravé město WHO.

Hlavní město Praha a NSZM ČR: Setkání Zdravých městských částí k dobré praxi a dotacím

Setkání městských částí Prahy k místní Agendě 21 se uskutečnilo v úterý 1. března 2016 v prostorách pražského magistrátu. Akce proběhla pod záštitou radního HMP Ing. Radka Lacka a jejím cílem bylo především sdílet osvědčené postupy k udržitelnému rozvoji v městských částech Prahy a diskutovat nad možnostmi spolupráce.

Akci zahájil ředitel NSZM ČR Petr Švec uvítáním více než padesátky účastníků. Marie Petrová, předsedkyně Pracovní skupiny pro MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, představila MA21 jako metodu kvality veřejné správy, seznámila přítomné s jejími principy a především s finančními zdroji, které jsou pro městské části aktuálně dostupné ze strany resortů životního prostředí či práce a sociálních věcí. Petr Švec upozornil na nástroje a metodiky, které jsou pro zástupce měst a obcí k dispozici, a představil startující projekt asociace na téma rozvoje MA21, do kterého se mohou nejen MČ Prahy aktivně zapojit.

Koordinátor Projektu Zdravá Praha, Jindřich Exner, účastníky seznámil s dotačním programem MHMP pro městské části v oblasti podpory zdraví a MA21. Zdůraznil podmínky a praktické informace, které se týkají formálního zabezpečení projektů. Následovaly prezentace jednotlivých MČ, které uvedla koordinátorka Prahy 8 Iva Hájková tématy zapojování veřejnosti do přípravy strategického plánu či fungování Komise Projektu Zdravé město a MA21.

V následujících bohatých panelových diskuzích vystoupili zástupci Prahy 4, Prahy 12 a Prahy-Slivence. Zaznělo mnoho přínosných postřehů a námětů z realizace MA21 v různě velkých městských částech. Diskutovala se rizika, která mohou proces ohrozit. Příklady dobré praxe, které zazněly od jednotlivých účastníků, se dotýkaly např. eko-výchovy na školách, zapojování místních podnikatelů a mládeže do komunitních akcí či specifik realizace MA21 v malé městské části. S dalšími zajímavými příspěvky se připojili zástupci Prahy 18, Prahy 20 a Prahy 21 - zazněla témata genderové politiky úřadu, participativního rozpočtování se žáky základních škol či projektu bezbariérové městské části. Nejpokročilejší Zdravé MČ Praha 7, Praha-Libuš a Písnice Praha-Dolní Počernice prezentovaly témata integrace, žákovského zastupitelstva, osvědčených postupů a forem spolupráce s veřejností či projektu „Art District“.

V závěru akce proběhla diskuse k představeným tématům a dalším oblastem či problémům, se kterými se zástupci městských částí Prahy setkávají.

Program, přednesené prezentace i výběr z fotodokumentace akce naleznete ZDE.

Zdravotní plány online. Inspirujte se

Portál ZdravotniPlan.cz je tematickým webem Národní sítě Zdravých měst ČR - asociace sdružující města, obce a regiony aktivní v oblasti systémového plánování pro zdraví a udržitelný rozvoj. Na jeho vývoji se v průběhu roku 2015 podílela řada odborných partnerů, jako např. Kancelář Světové zdravotní organizace OSN v Praze, Ministerstvo zdravotnictví či Národní síť podpory zdraví.

Portál je určen zejména profesionálům v oblasti podpory zdraví a zástupcům měst, obcí a regionů, ale i všem dalším, které plánování pro zdraví, podpora zdraví a celkově místní rozvoj zajímá, a kteří hledají inspirace a praktické informace. Portál přináší unikátní možnost třídit jednotlivé cíle schválených plánů, koncepcí a strategií na národní, regionální i místní dle cílů mezinárodních dokumentů Zdraví 2020, Zdraví 21 i témat udržitelného rozvoje, jako například životní prostředí, sociální oblast, místní ekonomika apod.

Zdravá města a kraje jsou k přípravě zdravotních plánů a profilů metodicky vedeni, v případě možností jsou odborné práce na těchto dokumentech členům NSZM také finančně hrazeny. Zdravotní profily a plány shrnují zásadní data ke zdravotnímu stavu obyvatelstva daného regionu a navrhují cíle, kterými se ubírat k jeho zlepšení. Tyto plány tvoří integrální součást strategické dokumentace měst a krajů, mají často vazbu na vypisovaná témata grantů či dotačních titulů.   

Portál ZdravotniPlan.cz tak doplňuje soubor dalších tematických webů shromažďujících a propojujících příklady dobré praxe z různých oblastí. Města přátelská seniorům nabízí mnoho informací, které se týkají problematiky seniorů. Ve spolupráci s Univerzitou Palackého a její Katedrou rekreologie byl vytvořen portál Město a pohyb, který se zaměřuje na inspirace v oblasti podpory pohybu všech generací. Ve spolupráci se SEVERem vznikl tematický web Město mladým. Všechny tyto informace pak zastřešuje a vzájemně propojuje nová Galerie udržitelného rozvoje.

Tradiční setkání Zdravých krajů se uskutečnilo letos v Jihlavě

Dne 16. února 2016 se uskutečnilo již tradiční Setkání Zdravých krajů. Tentokrát jej společně hostili Zdravý Kraj Vysočina a Zdravé město Jihlava. Zástupce Vysočiny a krajů Jihomoravského a Moravskoslezského, stejně jako zástupce Národní sítě Zdravých měst či odborných institucí, jako je CENIA ad., uvítal a pozdravil primátor statutárního města Jihlava Rudolf Chloupek. Poděkoval Kraji Vysočina za dobrou spolupráci a širokou podporu, kterou svým městům poskytuje - ať již se jedná o podporu realizační nebo finanční.

Martin Hyský, radní Kraje Vysočina, otevřel krajské prezentace představením velice úspěšné kampaně Čistá Vysočina. Každoročně v dubnu - vloni to bylo za účasti 22 tisíc přihlášených dobrovolníků - jsou sbírány odpadky v okolí silnic a na veřejných prostranstvích obcí a měst. Výsledkem této akce v roce 2015 bylo 98 tun sesbíraného odpadu. Potěšující je, že ačkoli narůstá počet sbíraných lokalit, nenarůstá už množství vysbíraného odpadu. Petr Holý z Krajského úřadu doplnil informace o dlouhodobé spolupráci Vysočiny s Dolním Rakouskem, která by se měla v nejbližších letech zaměřit na vzdělávání a sdílení dobrých praxí například v oblasti oživení center malých obcí, zejména v příhraničí, či téma návratu žen a mužů po rodičovské dovolené do pracovního procesu. Prezentace byly doplněny pohledem manažera kvality, představena byla v krajském úřadu úspěšně zaváděná metoda CAF, její průběh i výsledky již 7 kol sebehodnocení.

Ředitel Národní sítě Zdravých měst, Petr Švec, pak představil aktivity v rámci projektu s názvem „MA21 v obcích a regionech“, podpořeného Operačním programem Zaměstnanost, a poděkoval i Jihlavě, která se jako jediné vysočinské město aktivně zapojila do vylepšení metodiky pro hodnocení udržitelného rozvoje s ohledem na metodu MA21.

Další body již byly věnovány inspiraci a sdílení dobrých praxí ze strany krajů. Diskutována byla témata plánů a projektů pro nejbližší období, možnosti dotačních titulů, fondů či výzev jednotlivých krajů pro své obce či neziskovky. Zdravé kraje Jihomoravský, Moravskoslezský i Vysočina i představovaly akce k setkávání měst, obcí a významných partnerů či způsoby medializace aktivit Zdravého kraje včetně využití sociálních sítí jako je Facebook. Mezi zajímavostmi z Moravskoslezského kraje zazněly například čistá mobilita a úspěšný tendr na provozovatele hromadné dopravy v kraji s využitím vozidel na CNG pohon, rozvíjející se energetický management a plán na výpočet uhlíkové stopy úřadu. Zástupci Jihomoravského kraje zaujali účastníky akce rozběhnutými aktivitami v oblasti prevence drogových a jiných závislostí, kyberšikany či perličkou - včelíny na střeše krajského úřadu.

Program akce a prezentace naleznete zde.


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2016

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.