Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.  


VI/2013
  Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc červen
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.

Současně dovolte, abychom vám za tým Kanceláře NSZM ČR popřáli příjemné
prázdninové měsíce, a společně s dalším číslem Zpravodaje se s vámi budeme těšit
na viděnou opět v září.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


  Připravuje se
 

POVODNĚ: Zdravá města, obce a regiony si vzájemně pomáhají

V letech 1997 a 2002 postihly Česko velké povodně. Zdravá města, obce a regiony si navzájem pomáhaly při odstraňování škod po tehdejších záplavách. V současné době jsme (doufejme) po nejhorší etapě povodní 2013, ale mnoho práce na odstranění následků je před našimi členy a místními organizacemi. Jistě se jim bude hodit podpora a pomoc.

NSZM ČR proto zprovozňuje speciální e-mailovou adresu k zajištění spolupráce mezi obcemi.

Chceme v tomto okamžiku upozornit, že NSZM není jen odbornou platformou municipalit, ale také sítí spolupráce a solidarity mezi obcemi. Věříme, že využijete Kancelář NSZM jako zprostředkovatele pomoci tam, kde je to potřeba. Jsme tu pro vaše požadavky i nabídky, které rádi předáme jiným členům, kteří je mohou využívat.

***
Je možno POPTÁVAT i NABÍZET jakékoliv formy podpory obcím či místním organizacím po povodních.

Kancelář NSZM je připravena k distribuci informací a ke kontaktování mezi obcemi či regiony po celé ČR. Informace budou předávány vždy prostřednictvím KOORDINÁTORŮ Zdravých měst, obcí a regionů.

Informace prosím zasílejte na speciální e-mail: POVODNE@NSZM.CZ

V případě nejasností prosím volejte: 602 500 639

  Informace a střípky
 

Hlavní město Praha je novým členem asociace Zdravých měst ČR

Hlavní město Praha se vstupem do asociace Národní síť Zdravých měst ČR zařadilo mezi evropské metropole, které se hlásí k mezinárodnímu Projektu Zdravé město WHO. Praha má nyní možnost podporovat aktivity mnoha městských částí, které se již zapojily do programu Zdravé město a místní Agenda 21.

Zájem o členství v Národní síti Zdravých měst se zvyšuje i u dalších velkých měst a krajů. V nedávné době vstoupil do asociace Moravskoslezský kraj a také další krajské město - Statutární město Liberec. NSZM má v současnosti 113 členů, včetně Prahy, pěti krajů a řady velkých měst. V souhrnu zastupují členská města, obce a regiony v asociaci již více než polovinu České republiky (56% populace).

 

Podívejte se na nový klip prezentující výsledky studie o životním stylu dětí v Česku

Nově zvěřejněný promo klip obsahuje základní informace o výsledcích mezinárodní výzkumné studie HBSC (The Health Behavior in School-aged Children), která se zabývá životním stylem u dětí školního věku. Studie vychází ze stanoviska Světové zdravotní organizace (WHO), že chování a životní styl v dospělosti jsou výsledkem vývoje v dětství a dospívání. Klip je výsledkem spolupráce zástupců Univerzity Palackého v Olomouci, a Kanceláře WHO v České republice, na jeho vzniku se podílela také Národní síť Zdravých měst.

Česká republika se spolu s dalšími 24 převážně evropskými státy studie poprvé účastnila v roce 1995, výzkum se opakuje vždy ve čtyřletých intervalech. V současné době je do studie zapojených 43 zemí světa. Výzkumný soubor tvoří reprezentativní vzorek 11, 13 a 15letých školáků.

Více informací o studii naleznete na stránkách www.hbsc.upol.cz a www.hbsc.org (v angličtině).

 

Na Letní škole Zdravých měst se diskutovalo o podpoře zdraví, vyloučených lokalitách, čisté mobilitě i bydlení

Letošní Letní školu zahájil úvodní seminář, který se věnoval tematice strategického plánování a řízení měst a obcí. Aktuality z národní úrovně představila za Ministerstvo životního prostředí Marie Petrová, na ni navázali další odborní partneři asociace Národní síť Zdravých měst, která zahrnuje více než stovku členů. Možnosti spolupráce a informace o svých aktivitách například v oblasti čisté mobility a alternativní dopravy představili zástupci Regionálního environmentálního centra, spolupráce obcí s byznysem a souvislosti s kvalitou bydlení prezentoval Petr Štěpánek z české pobočky Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj a téma sociální a možnosti prevence vzniku vyloučených lokalit a dobré praxe obcí v tomto tématu bylo zmíněno v příspěvku Asociace pro sociální začleňování. Součástí akce byly samozřejmě prezentace hostitelského města Mladá Boleslav, stejně jako spolupráce s firmou Škoda Auto, v jejímž školicím areálu Na Karmeli celá třídenní akce zástupců obcí a regionů probíhala.

Odpolední blok byl věnován podpoře zdraví v obcích. MUDr. Stanislav Wasserbauer z Ministerstva zdravotnictví ČR představil možnosti a nástroje, které mohou obce využívat k podpoře zdraví svých obyvatel, partnery, se kterými je možné spolupracovat a osvědčené příklady dobré praxe, stejně jako možný výhled finančních zdrojů, které by mohly obce pro podporu projektů zdravotní prevence využívat.

Druhý den Letní školy Zdravých měst byl věnován tréninkům a vzdělávání, tentokráte na téma medializaci a PR, kde si účastníci procvičili komunikaci s médii a práci na PR Zdravého města. Pro pokročilé bylo připraveno školení rétoriky, kde si ověřovali a procvičovali své rétorické schopnosti a vystupování na veřejnosti. Během celé třídenní akce probíhaly i cílené zaměřené konzultace pro všechny zájemce k postupu Zdravé obce či regionu, k tématům strategické řízení, plánování s veřejností apod.

Program, prezentace a fotografie z akce jsou ke stažení ZDE.

Podzimní škola Zdravých měst proběhne ve dnech 6. – 8. listopadu ve Zdravém městě Hodonín.

Akce je součástí projektu NSZM ČR "Strategické řízení v obcích - kvalitně a efektivně", který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Spolupráce v podpoře zdraví či v sociální oblasti stvrzena dohodou. Národní síť Zdravých měst má nové oficiální partnery.

Národní síť Zdravých měst ČR staví nejen na výměně dobrých praxí svých členů i ostatních obcí a regionů, ale také na aktivní spolupráci s řadou odborných partnerů, ať už ministerstev, jejich odborných organizací, univerzitních pracovišť, celostátních neziskových organizací a dalších expertních organizací. S těmi nejvýznamnějšími z nich, na národní i mezinárodní úrovni, uzavírá dohody či memoranda o vzájemné spolupráci.

Zatím posledními z takto stvrzených spoluprací byla dlouho očekávaná dohoda s Ministerstvem zdravotnictví, které je jedním z klíčových partnerů asociace a jejích členů. V dohodě je zmíněna součinnost obou institucí v oblasti podpory zdraví na místní a regionální úrovni, sdílení dat a informací pro vyhodnocování zdravotního stavu obyvatelstva či výměny a šíření informací souvisejících s problematikou podpory zdraví na místní, regionální a národní úrovni. „Spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví probíhala i doposud, přesto jsme rádi, že tato dohoda byla uzavřena, a byl tak stvrzen význam Zdravých obcí a regionů právě pro téma podpory zdraví na místní a regionální úrovni. Věřím, že spolupráce se takto nadále upevní a bude přínosná jak pro naše členy, tak bude vnímána i jako možnost získat zpětnou vazbu ministerstvu a jeho organizacím“, doplnil Petr Švec, ředitel NSZM ČR.

V průběhu června 2013 bylo rovněž podepsáno memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, která je součástí Úřadu vlády ČR. „Stovce členů sítě Zdravých měst, kteří budou chtít řešit sociální vyloučení části obyvatel, můžeme za Agenturu pravidelně přinášet zajímavé příklady z míst, kde se tento problém za účasti zástupců měst, škol, neziskových organizací, policie i veřejnosti daří zmírňovat. Zdravá města nám zase mohou představovat příklady toho, jak je možné veřejnost zapojit do procesů, které vedou k udržitelnému rozvoji, zdraví a kvalitnímu životu v městech a obcích,“ popisuje očekávání od uzavřeného partnerství ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

Tyto zmíněné dohody o spolupráci, přestože jejich součástí není finanční plnění, přinášejí závazek, že dané téma bude řešeno za určité koordinace a za oboustranné spolupráce. Další partnery NSZM ČR je možné nalézt na odkazu www.ZdravaMesta.cz/partneri.

 

Zaměstnanost mladých je ve Zdravých městech aktuálním tématem

Aktuálním tématem nejen ve Zdravých městech je zaměstnanost mladých a možnosti uplatnění na pracovním trhu. Mají mladí lidé dostatek informací o možnostech, které se jim po ukončení nebo již v průběhu studia nabízejí? Odpovědět na tuto otázku mají za cíl kulaté stoly zaměřené na téma zaměstnanost mladých. Akce jsou připravovány jednotlivými městy ve spolupráci s NSZM ČR a Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER Litoměřice. Cílem kulatých stolů je, aby se mladí lidé společně s odborníky z jednotlivých oblastí zamysleli nad možnostmi, které se jim nabízejí po ukončení studia, a k jednotlivým oblastem sepsali souhrn základních informací. Jako hlavní možnosti pro mladé nezaměstnané byly vytipovány tyto oblasti: využití poradenských služeb poskytovaných úřadem práce, další studium, rekvalifikace, vlastní podnikání, dobrovolnická činnost.

První kulatý stůl na toto téma se uskutečnil 18. 6. 2013 v Litoměřicích, kde byla pilotně ověřena navržená metodika k pořádání akce. Diskuse ukázala, že mladí lidé nemají dostatek informací o svých možnostech. Zájem vzbudila především možnost zapojit se jako dobrovolník, projekt Stáže ve firmách a také rozsah poradenských služeb, včetně nabídky práce v zahraničí, poskytovaných úřadem práce.

Další kulaté stoly na téma zaměstnanost mladých jsou připravovány na podzim 2013 ve městech Moravská Třebová a Kopřivnice. Město Chrudim také v současné době připravuje kulatý stůl pro mladé na téma bydlení. Akce jsou součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? ANO, v obci!", který je realizován za finanční podpory Evropské unie. V dalších Zdravých městech v průběhu celého roku probíhají tzv. Mladá fóra, která doplňují podobně laděné akce s „dospěláky“ a na kterých mladí lidé diskutují a vytipovávají 10 nejpalčivějších problémů, které by chtěli ve svém městě změnit. Přehled všech již proběhlých nebo plánovaných mladých fór naleznete zde.
 

Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, emailový kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2013 (www.ZdravaMesta.cz, www.facebook.com/NSZM.CZ, www.ZdravaMesta.cz/video)

  WHO Healthy Cities Project