• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Světový Den bez tabáku se koná každoročně 31. května a připomíná zejména zdravotní rizika spojená s kouřením. Kampaň je podporovaná Státním zdravotním ústavem a jeho regionálními pracovišti. Stále aktuální zůstávají témata jako je nekouření ve veřejných prostorách nebo prevence kouření u mladistvých. Letos se kampaň Den bez tabáku zaměřuje zejména na varování před škodlivými účinky kouření na zdraví, které bývá umístěno přímo na tabákových výrobcích. Varování kombinující obrázky s textem se v zemích, kde je uplatňováno, ukázalo jako vysoce účinná cesta ke zvýšení veřejného povědomí o vážných zdravotních rizicích užívání tabáku.
(22.5.2009)
více
Dne 18. května 2009 se v budově Ministerstva dopravy uskutečnila Stálá Sekce Národní sítě Zdravých měst věnovaná problematice udržitelné dopravy ve městech a obcích. Akce byla zaměřena na aktuální otázky spojené se zaváděním opatření omezujících nadměrnou motorovou dopravu v centrech měst, rozvíjejících cyklodopravu, pěší dopravu a další formy nemotorové dopravy, přispívajících k bezpečnosti dopravy a šetrnosti k životnímu prostředí. Seminář nabídl také přehled aktuálních finančních zdrojů jak ze strany Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury, tak z prostředků Regionálních operačních programů.
(27.4.2009)
více
Ve středu 22. dubna proběhl v řadě Zdravých měst, obcí a regionů další ročník kampaně Den Země. Tato nejrozsáhlejší mezinárodní kampaň zaměřená na ochranu životního prostředí se v České republice slaví již téměř 20 let. Také letos se řada osvětových akcí zaměřuje na téma energetických úspor, využívání obnovitelných zdrojů energie a ochranu klimatu. Právě na Den Země spustilo Ministerstvo životního prostředí dotační program "Zelená úsporám", který kromě výrazné finanční podpory na zateplování budov pro soukromé osoby přinese také vytvoření nových pracovních míst a podporu ekonomiky. Na mezinárodním poli startuje kampaň "Green Generation", která vyvrcholí 22. 4. 2010, přesně 40 let od konání prvního Dne Země.
(17.4.2009)
více
Podpora místní a regionální ekonomiky prostřednictvím vybudování vědeckotechnologických parků a šetrné výroby energie z obnovitelných zdrojů je hlavním tématem mezinárodního projektu SUNFLOWER, do kterého je zapojena také Národní síť Zdravých měst. Jedním z prvních výstupů projektů byl seminář ve Zdravém kraji Vysočina (27.-28. 4. 2009), který se zaměřil na konkrétní situaci tohoto regionu.
(27.5.2009)
více
Zdravé kraje Vysočina, Jihomoravský a Zlínský kraj rozvíjejí své aktivity také prostřednictvím setkání a konferencí zaměřených na sdílení zkušeností členů NSZM v daném regionu. Zdravý kraj Vysočina uspořádal v průběhu května první společné setkání projektových manažerů obcí s rozšířenou působností na svém území (tzv. regionalistů) s koordinátory Zdravých měst a místních Agend 21 v kraji. Zdravý Jihomoravský kraj plánuje podobné setkání, které se bude věnovat mimo jiné tématu komunitního plánování v oblasti sociálních služeb. Zdravý Zlínský kraj připravuje společně s NSZM a Energetickou agenturou Zlínského kraje konferenci na téma úspor energie a inovativních přístupů v oblasti komunální energetiky.
(27.5.2009)
více
Během výroční konference Energie-Cités, která se konala ve dnech 22.–24. dubna v Bruselu, definitivně schválila valná hromada členství Národní sítě Zdravých měst ČR v této asociaci. Hlavním tématem konference, jejíž název „3x20 – Play the Game“ odkazuje na klimatické cíle Evropské unie, bylo zhodnocení dosavadních zkušeností měst a obcí, které se připojily k výzvě „Covenant of Mayors“ („Pakt starostů a primátorů“). Část programu konference byla věnována vyhlášení výsledků soutěže vzorových aktivit kampaně Display, do níž se zapojila taká Zdravá města Litoměřice, Hodonín a Zdravá městská část Praha-Libuš a Písnice.
(27.4.2009)
více
Na vybraných akcích pořádaných NSZM v tomto roce, ale i na některých Fórech Zdravých měst jsou od dubna propagovány certifikované regionální produkty. Děje se tak na základě dohody s Asociací regionálních značek, která spolupracuje s NSZM na propagaci a distribuci certifikovaných regionálních produktů. Dárkové balíčky s certifikovanými domácími výrobky byly či budou během Fóra rozdány vylosovaným výhercům ve Zdravých městech Nové Město na Moravě, Pelhřimov, Letovice, Moravská Třebová, Velké Meziříčí, Kuřim a Jihlava; v Adamově a Jilemnici již byly dárkové balíčky rozdány. Propagační materiály a ukázky výrobků budou k dispozici během prvního dne Letní školy NSZM v Táboře (17. 6.) a také během konference NSZM v Praze (3. 12.).
(27.4.2009)
více
Národní síť Zdravých měst připravila ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy a MČ Praha-Libuš a Písnice setkání ke sdílení dobré praxe v městských částech. Akce proběhla 16. dubna a byla určena všem zájemcům o realizaci místní Agendy 21 (MA21) a Projektu Zdravé město. Během tohoto setkání mohli jeho účastníci načerpat inspiraci zejména od zástupců Zdravých městských částí Praha-Libuš a Písnice, Praha-Slivenec, Praha-Dolní Počernice a Praha 7, které realizují MA21 a mohou tedy nabídnout cenné a v praxi vyzkoušené postupy.
(27.3.2009)
více
Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě představují prestižní ocenění v oblasti zavádění metod kvality do úřadů. Zdravá města, obce a regiony mohou i letos toto ocenění získat za uplatňování metod kvality ve veřejné správě, jakými jsou např. CAF, ISO nebo benchmarking, ale především za kvalitní postup v místní Agendě 21. Za splnění oficiálních Kritérií MA21 v kategorii "C" lze získat bronzovou cenu za kvalitu, za dosažení kategorie "B" je možné získat cenu stříbrnou. Přihlášky do soutěže je třeba zaslat na adresu Ministerstva vnitra do 15. května tohoto roku.
(10.4.2009)
více
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně uspořádala 22. dubna v Lékařském domě v Praze odborný seminář s názvem „Jak dostat Zdraví 21 na úroveň místních a regionálních politik“. Hlavním partnerem byla pražská kancelář Světové zdravotní organizace (WHO). Zájemcům z řad odborné lékařské veřejnosti byly představeny Zdravotní plány měst a jejich indikátory, tedy témata, kterými se v posledních letech zabývá Národní síť Zdravých měst a její členové.
(22.4.2009)
více
V pořadí již šesté Fórum pro udržitelný rozvoj se uskutečnilo 23. dubna v Lichtenštejnském paláci na Male Straně v Praze. Cílem Fóra pořádaného Radou vlády pro udržitelný rozvoj bylo podnítit veřejnou diskusi o politice udržitelného rozvoje v ČR i v zahraničí. Jednání Fóra pro udržitelný rozvoj se v letošním roce zaměřilo výhradně na diskusi nad návrhem textu aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR, jejíž poslední verze je k dispozici pro veřejnou diskusi, která bude probíhat i nadále až do konce května 2009.
(23.3.2009)
více
3. výzva Revolvingového fondu, kterou v dubnu vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí, je určena těm městům a obcím, které dosáhnou minimálně kategorie „D“ oficiální sady Kritérií MA21, a to včas před ukončením výzvy. Své žádosti mohou předkládat i mikroregiony a kraje. Podmínkou udělení dotace je registrace žadatele v oficiální Databázi MA21, kterou spravuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Výzva Revolvingového fondu MŽP je otevřena do 30. června 2009.
(20.3.2009)
více
Předchozí | 1 | .. | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Další
TISK
i