Národní síť Zdravých měst ČR


Odborníci z vědeckotechnologických parků Evropy diskutovali na Vysočině

Podpora místní a regionální ekonomiky prostřednictvím vybudování vědeckotechnologických parků a šetrné výroby energie z obnovitelných zdrojů je hlavním tématem mezinárodního projektu SUNFLOWER, do kterého je zapojena také Národní síť Zdravých měst. Jedním z prvních výstupů projektů byl seminář ve Zdravém kraji Vysočina (27.-28. 4. 2009), který se zaměřil na konkrétní situaci tohoto regionu. (27.5.2009)
více»
 

Zdravé kraje pořádají otevřená setkání členů NSZM v regionech

Zdravé kraje Vysočina, Jihomoravský a Zlínský kraj rozvíjejí své aktivity také prostřednictvím setkání a konferencí zaměřených na sdílení zkušeností členů NSZM v daném regionu. Zdravý kraj Vysočina uspořádal v průběhu května první společné setkání projektových manažerů obcí s rozšířenou působností na svém území (tzv. regionalistů) s koordinátory Zdravých měst a místních Agend 21 v kraji. Zdravý Jihomoravský kraj plánuje podobné setkání, které se bude věnovat mimo jiné tématu komunitního plánování v oblasti sociálních služeb. Zdravý Zlínský kraj připravuje společně s NSZM a Energetickou agenturou Zlínského kraje konferenci na téma úspor energie a inovativních přístupů v oblasti komunální energetiky. (27.5.2009)
více»
 

V Bruselu se uskutečnila výroční konference asociace Energie-Cités

Během výroční konference Energie-Cités, která se konala ve dnech 22.–24. dubna v Bruselu, definitivně schválila valná hromada členství Národní sítě Zdravých měst ČR v této asociaci. Hlavním tématem konference, jejíž název „3x20 – Play the Game“ odkazuje na klimatické cíle Evropské unie, bylo zhodnocení dosavadních zkušeností měst a obcí, které se připojily k výzvě „Covenant of Mayors“ („Pakt starostů a primátorů“). Část programu konference byla věnována vyhlášení výsledků soutěže vzorových aktivit kampaně Display, do níž se zapojila taká Zdravá města Litoměřice, Hodonín a Zdravá městská část Praha-Libuš a Písnice. (27.4.2009)
více»
 

Národní síť Zdravých měst propaguje regionální výrobky

Na vybraných akcích pořádaných NSZM v tomto roce, ale i na některých Fórech Zdravých měst jsou od dubna propagovány certifikované regionální produkty. Děje se tak na základě dohody s Asociací regionálních značek, která spolupracuje s NSZM na propagaci a distribuci certifikovaných regionálních produktů. Dárkové balíčky s certifikovanými domácími výrobky byly či budou během Fóra rozdány vylosovaným výhercům ve Zdravých městech Nové Město na Moravě, Pelhřimov, Letovice, Moravská Třebová, Velké Meziříčí, Kuřim a Jihlava; v Adamově a Jilemnici již byly dárkové balíčky rozdány. Propagační materiály a ukázky výrobků budou k dispozici během prvního dne Letní školy NSZM v Táboře (17. 6.) a také během konference NSZM v Praze (3. 12.).
(27.4.2009)
více»
 

Na Magistrátu hl. m. Prahy proběhlo setkání Zdravých městských částí

Národní síť Zdravých měst připravila ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy a MČ Praha-Libuš a Písnice setkání ke sdílení dobré praxe v městských částech. Akce proběhla 16. dubna a byla určena všem zájemcům o realizaci místní Agendy 21 (MA21) a Projektu Zdravé město. Během tohoto setkání mohli jeho účastníci načerpat inspiraci zejména od zástupců Zdravých městských částí Praha-Libuš a Písnice, Praha-Slivenec, Praha-Dolní Počernice a Praha 7, které realizují MA21 a mohou tedy nabídnout cenné a v praxi vyzkoušené postupy. (27.3.2009)
více»
 

I letos mohou členové NSZM získat Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě

Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě představují prestižní ocenění v oblasti zavádění metod kvality do úřadů. Zdravá města, obce a regiony mohou i letos toto ocenění získat za uplatňování metod kvality ve veřejné správě, jakými jsou např. CAF, ISO nebo benchmarking, ale především za kvalitní postup v místní Agendě 21. Za splnění oficiálních Kritérií MA21 v kategorii "C" lze získat bronzovou cenu za kvalitu, za dosažení kategorie "B" je možné získat cenu stříbrnou. Přihlášky do soutěže je třeba zaslat na adresu Ministerstva vnitra do 15. května tohoto roku. (10.4.2009)
více»
 

Seminář v Lékařském domě přinesl informace o možnostech podpory zdraví na místní úrovni

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně uspořádala 22. dubna v Lékařském domě v Praze odborný seminář s názvem „Jak dostat Zdraví 21 na úroveň místních a regionálních politik“. Hlavním partnerem byla pražská kancelář Světové zdravotní organizace (WHO). Zájemcům z řad odborné lékařské veřejnosti byly představeny Zdravotní plány měst a jejich indikátory, tedy témata, kterými se v posledních letech zabývá Národní síť Zdravých měst a její členové. (22.4.2009)
více»
 

Fórum pro udržitelný rozvoj se zaměřilo na aktualizaci Strategie udržitelného rozvoje

V pořadí již šesté Fórum pro udržitelný rozvoj se uskutečnilo 23. dubna v Lichtenštejnském paláci na Male Straně v Praze. Cílem Fóra pořádaného Radou vlády pro udržitelný rozvoj bylo podnítit veřejnou diskusi o politice udržitelného rozvoje v ČR i v zahraničí. Jednání Fóra pro udržitelný rozvoj se v letošním roce zaměřilo výhradně na diskusi nad návrhem textu aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR, jejíž poslední verze je k dispozici pro veřejnou diskusi, která bude probíhat i nadále až do konce května 2009. (23.3.2009)
více»
 

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo třetí výzvu Revolvingového fondu

3. výzva Revolvingového fondu, kterou v dubnu vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí, je určena těm městům a obcím, které dosáhnou minimálně kategorie „D“ oficiální sady Kritérií MA21, a to včas před ukončením výzvy. Své žádosti mohou předkládat i mikroregiony a kraje. Podmínkou udělení dotace je registrace žadatele v oficiální Databázi MA21, kterou spravuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Výzva Revolvingového fondu MŽP je otevřena do 30. června 2009. (20.3.2009)
více»
 

Státní zdravotní ústav uspořádal konzultační setkání ke kampaním se zdravotní tématikou

Dne 20. dubna se uskutečnila v prostorách Státního zdravotního ústavu (SZÚ) koordinační schůzka ke komunitním kampaním Den bez tabáku, Dny bez úrazů a Dny zdraví. Během setkání byly prezentovány nejrůznější aktivity, které je možné do jednotlivých kampaní zařadit. Zástupci SZÚ nabídli členům NSZM podporu ze strany svých regionálních pracovišť při přípravě kampaní.
(5.2.2009)
více»
 

Jarní škola NSZM proběhla na začátku dubna v Jihlavě

Ve dnech 1.–3. dubna se uskutečnila ve Zdravém městě Jihlava další Škola NSZM, která odstartovala již 3. běh akreditovaného vzdělávacího programu „Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO“. Jarní školu zahájil diskusní seminář, během kterého byly prezentovány informace k financování MA21 a rozvoje města, obce či regionu. Zástupci obcí a regionů sdíleli zkušenosti s plánovacími akcemi, např. s Fóry Zdravých měst dle modelu „10P – desatero problémů“, ale i příklady dobré praxe a ukázkové postupy v tématech jako jsou udržitelná doprava či energetika, podpora zdraví nebo udržitelná spotřeba. (6.3.2009)
více»
 

Valná hromada NSZM schválila Výroční zprávu asociace za rok 2008

Během zasedání Valné hromady Národní sítě Zdravých měst ČR byla jejími účastníky schválena Výroční zpráva za rok 2008, která nabízí informace o Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 v minulém roce, shrnuje aktivity NSZM na národní i mezinárodní úrovni. Výroční zpráva informuje také o službách pro členy asociace, kterých bylo na konci loňského roku celkem 90. Výroční zpráva je volně ke stažení na těchto stránkách. (7.4.2009)
více»
 
Předchozí | 1 | .. | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Další


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2018; Server DtP verze 1.3744
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz