Národní síť Zdravých měst ČR


MÍSTNÍ AGENDA 21

 Logo MA21 Přehled informací o realizátorech MA21 v ČR

Definice místní Agendy 21

„MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.“

Strategická vize rozvoje místní Agendy 21 v ČR do roku 2020

Existuje značné povědomí o MA21 a o udržitelném rozvoji na místní úrovni jak mezi obyvateli, tak mezi politickou reprezentací – MA21 je vnímána jako prestižní celospolečenská záležitost a respektovaný stabilní nástroj zlepšování kvality veřejné správy. 

Do roku 2020 dojde ke zvýšení počtu dobře fungujících MA21 v ČR – obce a další subjekty aktivně usilují o zavedení MA21 a politická reprezentace poskytuje procesům MA21 dostatečnou morální a finanční podporu.

Stále širší a kvalitnější realizace MA21 v obcích a regionech České republice bude mít podpůrný vliv na další demokratický vývoj občanské společnosti a na transparentnost a efektivitu veřejné správy.   

/ Koncepce podpory MA21 v ČR, 2012 /


Výbor pro udržitelné municipality a Pracovní skupina MA21 při RVUR, spolupráce s ministerstvy

V roce 2003 vznikla Pracovní skupina pro MA21, ve spolupráci Ministerstva životního prostředí a Národní sítě Zdravých měst. Později se PS stala pracovním orgánem Rady vlády pro udržitelný rozvoj. V roce 2014 vznikl při RVUR nový Výbor pro udržitelné municipality, který má zajistit synergii nástrojů pro UR ve městech, obcích a regionech. Dílčími pracovními skupinami v rámci Výboru jsou: PS pro MA21 (v  gesci MŽP), PS pro Smart Cities a PS pro udržitelný rozvoj obcí, města  regionů (obě v gesci MMR).   

Od roku 2006 je místní Agenda 21 začleněna Ministerstvem vnitra mezi oficiální metody kvality ve veřejné správě ČR. Ministerstvo životního prostředí bylo první národní institucí, která vytvořila pro podporu realizace MA21 v ČR finanční nástroj, formou svého Revolvingového fondu. S podporou Ministerstva pro místní rozvoj se MA21 stala v roce 2010 součástí "Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR" (je mj. indikátorem v prioritní ose 3 "Rozvoj území"). V lednu 2012 schválila vláda ČR dokument "Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020" a v roce 2015 její druhý Akční plán - viz níže. V současné době je MA21 uvedena jako jeden ze základních nástrojů pro udržitelné municipality a regiony v připravovaném strategickém rámci "Česká republika 2030" (viz níže).

Národní dokumenty ČR se vztahem k MA21

lf3.gifStrategický rámec Česká republika 2030
lf3.gifKoncepce podpory místní Agendy 21 v ČR (2012-2020)
lf3.gifAkční plán ke Koncepci podpory MA21 v ČR (2016-2018)


NSZM - asociace aktivních realizátorů MA21 v České republice

Národní síť Zdravých měst (NSZM) v současné době tvoří více než 130 municipalit (města, malé obce, mikroregiony a kraje), z nichž 95% jsou pokročilí realizátoři MA21 v ČR.  

Členové NSZM postupují v souladu s mezinárodním programem Zdravých měst,obcí a regionů, který globálně garantuje WHO. Využívají propracovaný systém celostátní síťové spolupráce i návody pro postup k udržitelménu rozvoji a kvalitě života, včetně rozsáhlé on-line Metodiky NSZM - know-how báze pro kvalitní koordinaci Projektu Zdravé město i místní Agendy 21. Členské i nečlenské municipality NSZM bezplatně abslovují pravidelný akreditovaný vzdělávací program (tzv. Školy Zdravých měst) a odebírají e-mailový informační servis k MA21. Dále jsou k dispozici webináře, průběžné konzultace pro koordinátory, vzdělávání pro úřady a další služby. Jako podpůrný nástroj pro komunitní plánování i strategické řízení k udržitelnému rozvoji provozuje NSZM info-systém DataPlán propojený s celostátní Databází strategií i řadu praktických on-line nástrojů.


Audit udržitelného rozvoje - Metodika hodnocení UR

Metodika hodnocení udržitelných měst přináší podrobný popis evaluace za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje. Hodnocení probíhá v 10ti oblastech rozvoje města, v souladu s mezinárodními Aalborskými závazky. Metodika byla původně zaměřena na kategorii "A" MA21, nyní je využívána již od kategorie "C" MA21. 
Audit UR má být součástí analytické části každé strategie města, která se odvolává na udržitelný rozvoj.

První verze Metodiky byla schválena Pracovní skupinou MA21 při RVUR v březnu 2012. Testování této verze probíhalo v letech 2010 - 2011 ve městech Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice a Vsetín. Zpracování i pilotní ověření dokumentu bylo realizováno za podpory Ministerstva životního prostředí. Dokument byl vytvořen ve spolupráci se skupinou expertů a společností Integra Consulting, která se na textu autorsky podílela. Metodika byla dále aktualizována v letech 2013 a 2015 za podpory projektů NSZM ČR.

Stávající verze Metodiky 2017 (schválena PS MA21 v 11/2016) zohledňuje dosavadní několikaleté zkušenosti s jejím praktickým využitím i aktuální mezinárodní trendy hodnocení udržitelného rozvoje. Na zpracování se kromě autorského týmu Národní sítě Zdravých měst ČR a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy podílela skupina 40ti expertů napříč všemi tématy UR.


Kritéria a Databáze MA21

Postup měst, obcí a regionů v rámci kvalitní MA21 je měřitelný s využitím Kritérii MA21, která jsou od roku 2010 přizpůsobena pro všechny typy municipalit (viz níže). Sada Kritérií MA21 je oficiálně zastřešena Radou vlády pro udržitelný rozvoj a jejich plnění je sledováno ve veřejně přístupné Databázi MA21.

Proces a důležité prvky pravidelného hodnocení MA21 obsahuje dokument Zásady MA21. Podrobnosti k hodnocení Kritérií popisují roční Pravidla MA21. Aktuální verze uvedených dokumentů jsou uvedeny v odkazech níže.

Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení (pro kalendářní rok) a dlouhodobé Zásady MA21
Zásady a Pravidla MA21 jsou základními dokumenty, které upřesňují postupy při hodnocení kvality MA21 v ČR
Publikace: Místní Agenda 21 - metoda řízení kvality pro města, obce a regiony
Základní informace k MA21 - co a jak měřit, kde sledovat, kde se inspirovat
Porovnání Auditů UR
Zveřejněné Audity udržitelného rozvoje jednotlivých měst, vč. souvisejících indikátorů.
Profil ZM a MA21
Profil MA21 je porovnáním aktivit pokročilých měst, obcí a regionů v rámci místní Agendy 21 (kategorie "C-B-A" MA21)
AGENDA 2030, SDGs
Dokument OSN (2015), Cíle udržitelného rozvoje OSN - SDGs

Další informační zdroje

Pracovní skupina RVUR pro MA21


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3698
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz