Národní síť Zdravých měst ČR


MÍSTNÍ AGENDA 21

 Logo MA21 Přehled informací o realizátorech MA21 v ČR

Definice místní Agendy 21

„MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.“

Strategická vize rozvoje místní Agendy 21 v ČR do roku 2020

Existuje značné povědomí o MA21 a o udržitelném rozvoji na místní úrovni jak mezi obyvateli, tak mezi politickou reprezentací – MA21 je vnímána jako prestižní celospolečenská záležitost a respektovaný stabilní nástroj zlepšování kvality veřejné správy. 

Do roku 2020 dojde ke zvýšení počtu dobře fungujících MA21 v ČR – obce a další subjekty aktivně usilují o zavedení MA21 a politická reprezentace poskytuje procesům MA21 dostatečnou morální a finanční podporu.

Stále širší a kvalitnější realizace MA21 v obcích a regionech České republice bude mít podpůrný vliv na další demokratický vývoj občanské společnosti a na transparentnost a efektivitu veřejné správy. / Koncepce podpory MA21 v ČR; Pracovní skupina pro místní Agendy 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, 2012 /

 


Výbor pro udržitelné municipality a Pracovní skupina MA21 při RVUR, spolupráce s ministerstvy

V roce 2003 vznikla Pracovní skupina pro MA21, ve spolupráci Ministerstva životního prostředí a Národní sítě Zdravých měst. Později se PS stala pracovním orgánem Rady vlády pro udržitelný rozvoj. V roce 2014 vznikl při RVUR nový Výbor pro udržitelné municipality, který má spojit a posílit činnost všech dílčích PS, metod a programů k UR pro města obce i regiony.   

Od roku 2006 je místní Agenda 21 začleněna Ministerstvem vnitra mezi oficiální metody kvality ve veřejné správě ČR. Ministerstvo životního prostředí bylo první národní institucí, která vytvořila pro podporu realizace MA21 v ČR finanční nástroj, formou svého Revolvingového fondu. S podporou Ministerstva pro místní rozvoj se MA21 stala v roce 2010 součástí "Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR" (je mj. indikátorem v prioritní ose 3 "Rozvoj území"). V lednu 2012 schválila vláda ČR dokument "Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020" a v roce 2015 její druhý Akční plán - viz níže. V roce 2014 převzal garanci nad Radou vlády pro udržitelný rozvoj Úřad vlády, čímž byla posílena pozice udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. V současné době je MA21 uvedena jako jeden ze základních nástrojů pro udržitelné municipality a regiony v připravovaném strategickém rámci "Česká republika 2030".

Národní dokumenty ČR se zaměřením na MA21

lf3.gifStrategický rámec udržitelného rozvoje ČR (2010-2030)
lf3.gifKoncepce podpory místní Agendy 21 v ČR (2012-2020)
lf3.gifAkční plán ke Koncepci podpory MA21 v ČR (2016-2018)


NSZM - asociace aktivních MA21 v České republice

Národní síť Zdravých měst (NSZM) v současné době tvoří více než 130 municipalit (města, malé obce, mikroregiony a kraje), z nichž 50% je pokročilých realizátorů MA21 v ČR.  

Členové NSZM využívají síťové celostátní spolupráce i návaznost na mezinárodní program Zdravých měst a MA21. Jsou k dispozici rozsáhlé metodické návody k postupu měst, obcí a regionů, které vznikají ze zkušeností nejúspěšnějších MA21. Koordinátoři MA21 využívají akreditovaný vzdělávací program i průběžné metodické konzultace (včetně rozsáhlé on-line Metodiky NSZM pro kvalitní koordinaci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21). Jako infromační podpůrný nástroj pro komunitní i strategický postup k udržitelnému rozvoji provozuje NSZM bezplatný info-systém DataPlán, propojený s celostátní Databází strategií.


Audit udržitelného rozvoje - Metodika hodnocení udržitelných municipalit

Metodika hodnocení udržitelných měst přináší podrobný popis evaluace za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje. Hodnocení probíhá v 10ti oblastech rozvoje města, v souladu s mezinárodními Aalborskými závazky. Metodika byla původně zaměřena na kategorii "A" MA21, nyní je využívána již od kategorie "C" MA21. 
Audit UR má být součástí analytické části každé strategie města, která se odvolává na udržitelný rozvoj.

První verze Metodiky byla schválena Pracovní skupinou MA21 při RVUR v březnu 2012. Testování této verze probíhalo v letech 2010 - 2011 ve městech Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice a Vsetín. Zpracování i pilotní ověření dokumentu bylo realizováno za podpory Ministerstva životního prostředí. Dokument byl vytvořen ve spolupráci se skupinou expertů a společností Integra Consulting, která se na textu autorsky podílela. Metodika byla dále aktualizována v letech 2013 a 2015.

Stávající verze Metodiky 2017 (schválena PS MA21 v 11/2016) zohledňuje dosavadní několikaleté zkušenosti s jejím praktickým využitím i aktuální mezinárodní trendy hodnocení udržitelného rozvoje. Na zpracování se, kromě autorského týmu Národní sítě Zdravých měst ČR a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, podílela skupina 40ti expertů napříč všemi tématy, v rámci nichž hodnocení probíhá.


Kritéria a Databáze MA21

Postup měst, obcí a regionů v rámci kvalitní MA21 je přehledně měřitelný Kritérii MA21, která jsou od roku 2010 přizpůsobena pro všechny typy municipalit (viz níže). Sada Kritérií MA21 je oficiálně zastřešena Radou vlády pro udržitelný rozvoj a jejich plnění je sledováno ve veřejně přístupné Databázi MA21.

Proces a důležité prvky pravidelného hodnocení MA21 obsahuje dokument Zásady MA21. Podrobnosti k hodnocení Kritérií popisují roční Pravidla MA21. Aktuální verze uvedených dokumentů jsou uvedeny v odkazech níže.

Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení (pro kalendářní rok) a dlouhodobé Zásady MA21
Zásady a Pravidla MA21 jsou základními dokumenty, které upřesňují postupy při hodnocení kvality MA21 v ČR
Publikace: Místní Agenda 21 - metoda řízení kvality pro města, obce a regiony
Základní informace k MA21 - co a jak měřit, kde sledovat, kde se inspirovat
Porovnání Auditů UR
Zveřejněné Audity udržitelného rozvoje jednotlivých měst, vč. souvisejících indikátorů.
Profil místní Agendy 21
Profil MA21 je porovnáním aktivit pokročilých měst, obcí a regionů v rámci místní Agendy 21 (kategorie "C-B-A" MA21)
AGENDA 21
Dokument OSN (1992)

Další informační zdroje

Pracovní skupina RVUR pro místní Agendu 21


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3643
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz