• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Metoda MA21

Místní Agenda 21 byla vyhlášena OSN v roce 1992 jako globální iniciativa pro rozvoj měst a obcí v souladu s principy udržitelného rozvoje. Základem této nezávislé mezinárodní iniciativy je směřování obcí a regionů k místní udržitelnosti a dlouhodobé kvalitě života, prostřednictvím kvalitního strategického řízení a s aktivním zapojením veřejnosti.

Za účelem rozlišení kvality postupu obcí ze strany státu stanovila Rada vlády pro udržitelný rozvoj Kritéria MA21, sledovaná unikátně v České republice a kontrolovaná Ministerstvem životního prostředí. Dobrovolný nástroj MA21 je uznáván Ministerstvem vnitra jako metoda kvality pro územní veřejnou správu.

Kritéria MA21 jsou určena pro hodnocení hlavních prvků v postupu k udržitelnému rozvoji, např. organizační zázemí, zapojování veřejnosti, plánování a řízení, sledování indikátorů udržitelného rozvoje či podpůrné činnosti jako vzdělávání, medializace, místní systém finanční podpory.

Národní síť Zdravých měst ČR metodicky i realizačně podporuje a vzdělává města, obce, regiony v Česku v postupu ke kvalitě života, zdraví a udržitelnému rozvoji. Tento postup lze vykázat i vůči státní správě v rámci metody MA21. Více než 90 % aktivních a úspěšných uživatelů metody MA21 jsou členy této mezinárodně certifikované asociace.

Mezirezortní pracovní skupina pro MA21 při RVUR (PS MA21)

V roce 2003 vznikla Pracovní skupina pro MA21, ve spolupráci Ministerstva životního prostředí a NSZM ČR. O několik let později se PS MA21 stala pracovním orgánem RVUR.

V roce 2012 schválila vláda ČR dokument "Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020" a v roce 2015 její druhý Akční plán - viz níže. Ministerstvo životního prostředí bylo první národní institucí, která vytvořila pro podporu MA21 v ČR finanční nástroj, formou svého Revolvingového fondu. V současné době pokračuje finanční podpora metody MA21 ze strany MŽP prostřednictvím dotačních titulů SFŽP.

V roce 2014 vznikl při RVUR Výbor pro udržitelné municipality, který má přispívat k synergii nástrojů pro udržitelný rozvoj ve městech, obcích a regionech. Dílčími pracovními skupinami v rámci Výboru jsou: PS MA21 (v gesci MŽP), PS pro Smart Cities a PS pro udržitelný rozvoj obcí, města  regionů (obě v gesci MMR).

Již od roku 2006 je MA21 začleněna Ministerstvem vnitra mezi oficiální metody kvality ve veřejné správě ČR a je uvedena v dokumentu "Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR" a jeho implementačních plánech (aktualizace 2016).  V programovém období fondů EU 2014-2020 je v návaznosti na uvedený dokument MV možné čerpat pro uživatele MA21 rozsáhlou finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v gesci MPSV.

Metoda MA21 je uvedena jako jeden ze základních nástrojů pro udržitelné municipality a regiony v novém strategickém rámci "Česká republika 2030" (viz níže).


Národní dokumenty ČR se vztahem k MA21

lf3.gifStrategický rámec Česká republika 2030
lf3.gifStrategický rámec rozvoje veřejné správy ČR 2014-2020
lf3.gifKoncepce podpory místní Agendy 21 v ČR (2012-2020)
lf3.gifAkční plán ke Koncepci podpory MA21 v ČR (2016-2018)

 


NSZM ČR - asociace aktivních uživatelů metody MA21

Asociaci Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) v současné době tvoří 130 municipalit (města, malé obce, mikroregiony a kraje), mezi kterými je většina aktivních a pokročilých uživatelů metody MA21 v ČR.  

Členové NSZM postupují v souladu s mezinárodním programem Zdravých měst a regionů s globální garancí OSN/WHO. Využívají propracovaný systém celostátní síťové spolupráce i dobrou praxi pro postup k udržitelménu rozvoji a kvalitě života, včetně rozsáhlé on-line Metodiky NSZM - know-how báze pro kvalitní postup programu Zdravé město / region, vč. měřitelnosti za využití metody MA21.

Členské i nečlenské municipality NSZM bezplatně abslovují pravidelný akreditovaný vzdělávací program (tzv. Školy Zdravých měst) a odebírají e-mailový informační servis. Dále jsou k dispozici webináře, průběžné konzultace pro koordinátory, vzdělávání pro úřady a další služby. Jako podpůrný nástroj pro komunitní plánování i strategické řízení k udržitelnému rozvoji provozuje NSZM info-systém "DataPlán" propojený s celostátní Databází strategií i řadu dalších praktických on-line nástrojů.

Při hodnocení postupu k udržitelnému rozvoji za využití metody MA21 je statisticky významný podíl úspěšných Zdravých měst, obcí a regionů - již od roku 2005 pravidelně tvoří mezi 80-100 % uživatelů v kategoriích A-D v Česku. Dosahované výsledky svědčí o kvalitativním přínosu celostátní síťové spolupráce municipalit.


Audit udržitelného rozvoje - Metodiky hodnocení udržitelných municipalit a regionů

Metodiky hodnocení udržitelných municipalit a regionů přinášejí podrobný popis evaluace za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje. Audit je zaměřen na 11 základních témat rozvoje města podle mezinárodních Aalborských závazků. Audit hodnotí stav a trendy ve sledovaných tématech s ohledem na dlouhodobý udržitelný rozvoj města. Zpracovaný Audit je základem pro strategické řízení komplexního a kvalitního rozvoje na místní úrovni. Audit by měl být jedním z významných analytických podkladů pro strategické a koncepční dokumenty každé udržitelné municipality. 

V rámci metody MA21 je sebehodnocení pomocí Auditů udržitelného rozvoje využíváno pro hodnocení udržitelnosti municipalit zejména v pokročilých kategoriích MA21. Pro využití v rámci metody MA21 je Metodika schvalována Pracovní skupinou MA21 při RVUR (v gesci MŽP). První verze Metodiky pro města byla schválena v březnu 2012. Přípravné testování této verze probíhalo v letech 2010-2011 ve Zdravých městech Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice a Vsetín. Zpracování a pilotní ověření dokumentu bylo realizováno za podpory Ministerstva životního prostředí. Dokument byl vytvořen ve spolupráci se skupinou expertů a společností Integra Consulting, která se na textu autorsky podílela. Metodika byla dále aktualizována v letech 2013 a 2015 v rámci aktivit NSZM ČR. Stávající verze Metodiky zohledňuje dosavadní několikaleté zkušenosti s jejím praktickým využitím i aktuální mezinárodní trendy hodnocení udržitelného rozvoje. Na zpracování se kromě autorského týmu Národní sítě Zdravých měst ČR a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy podílela skupina téměř 40 expertů napříč tématy, v nichž hodnocení probíhá. 

Aktuální verze Metodiky 2017.1 byla schválena v červnu 2017. Aktualizace Metodiky pro hodnocení města na verzi 2017.1 byla finančně podpořena v rámci projektu NSZM ČR z prostředků ESF (OP Zaměstnanost).

 


Kritéria a Databáze MA21

Postup měst, obcí a regionů v rámci kvalitní MA21 je měřitelný s využitím "Kritérií MA21", která jsou od roku 2010 přizpůsobena pro všechny typy municipalit (viz níže). Sada Kritérií MA21 je oficiálně zastřešena Radou vlády pro udržitelný rozvoj a jejich plnění je sledováno ve veřejně přístupné Databázi MA21.

Hlavní prvky a celkový proces pravidelného hodnocení v rámci metody  MA21 obsahuje dokument "Zásady MA21". Podrobnosti k hodnocení Kritérií popisují roční "Pravidla MA21". Aktuální verze uvedených dokumentů jsou uvedeny v odkazech níže.

TISK
i