Národní síť Zdravých měst ČR


MÍSTNÍ AGENDA 21

 Logo MA21 Přehled realizátorů MA21 v ČR

Definice místní Agendy 21

„MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.“

Strategická vize rozvoje místní Agendy 21 v ČR do roku 2020

Existuje značné povědomí o MA21 a o udržitelném rozvoji na místní úrovni jak mezi obyvateli, tak mezi politickou reprezentací – MA21 je vnímána jako prestižní celospolečenská záležitost a respektovaný stabilní nástroj zlepšování kvality veřejné správy. 

Do roku 2020 dojde ke zvýšení počtu dobře fungujících MA21 v ČR – obce a další subjekty aktivně usilují o zavedení MA21 a politická reprezentace poskytuje procesům MA21 dostatečnou morální a finanční podporu.

Stále širší a kvalitnější realizace MA21 v obcích a regionech České republice bude mít podpůrný vliv na další demokratický vývoj občanské společnosti a na transparentnost a efektivitu veřejné správy. / Koncepce podpory MA21 v ČR; Pracovní skupina pro místní Agendy 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, 2012 /

 


Kritéria a Databáze MA21

Postup měst, obcí a regionů v rámci kvalitní MA21 je přehledně měřitelný Kritérii MA21, která jsou od roku 2010 přizpůsobena pro všechny typy municipalit (viz níže).
Sada Kritérií MA21 je oficiálně zastřešena Radou vlády pro udržitelný rozvoj a jejich plnění je sledováno ve veřejně přístupné Databázi MA21.

Výbor pro udržitelné municipality a Pracovní skupina MA21 při RVUR, spolupráce s ministerstvy

V roce 2003 vznikla Pracovní skupina pro MA21, ve spolupráci Ministerstva životního prostředí a Národní sítě Zdravých měst.
Později se PS stala pracovním orgánem Rady vlády pro udržitelný rozvoj.
V roce 2014 vznikl při RVUR nový Výbor pro udržitelné municipality, který má spojit a posílit činnost všech dílčích PS, metod a programů k UR pro města obce i regiony.   

Od roku 2006 je místní Agenda 21 začleněna Ministerstvem vnitra mezi oficiální metody kvality ve veřejné správě ČR.
Ministerstvo životního prostředí bylo první národní institucí, která vytvořila pro podporu realizace MA21 v ČR finanční nástroj, formou svého Revolvingového fondu.
S podporou Ministerstva pro místní rozvoj se MA21 stala v roce 2010 součástí "Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR" (je mj. indikátorem v prioritní ose 3 "Rozvoj území").
V lednu 2012 schválila vláda ČR dokument "Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020".
V roce 2014 převzal garanci nad Radou vlády pro udržitelný rozvoj Úřad vlády, čímž byla posílena pozice udržitelného rozvoje a místní Agendy 21.

 


NSZM - asociace aktivních MA21 v České republice

Národní síť Zdravých měst (NSZM) v současné době tvoří více než 100 municipalit (města, malé obce, mikroregiony a kraje), z nichž 50% je pokročilých realizátorů MA21 v ČR.  

Členové NSZM využívají síťové celostátní spolupráce i návaznost na mezinárodní program Zdravých měst a MA21. Jsou k dispozici rozsáhlé metodické návody k postupu měst, obcí a regionů, které vznikají ze zkušeností nejúspěšnějších MA21. Koordinátoři MA21 využívají akreditovaný vzdělávací program i průběžné metodické konzultace (včetně e-verze rozsáhlé Metodiky NSZM pro kvalitní realizaci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21). Jako pomůcka pro komunitní i strategické plánování je zaveden bezplatný info-systém DataPlán, propojený s celostátní Databází strategií.

 


Národní dokumenty, obsahující zaměření na MA21:
lf3.gifKoncepce podpory místní Agendy 21 v ČR (2012-2020)
lf3.gifStrategický rámec udržitelného rozvoje ČR (2010-2030)

 

Profil místní Agendy 21
Profil MA21 je porovnáním aktivit pokročilých měst, obcí a regionů v rámci místní Agendy 21 (kategorie "C-B-A" MA21)
Metodika hodnocení udržitelných měst, Audit udržitelného rozvoje pro realizátory MA21 v ČR
Metodika hodnocení udržitelných měst přináší podrobný popis evaluace za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje.
Hodnocení probíhá v 10ti oblastech rozvoje města, v souladu s mezinárodními Aalborskými závazky.
Metodika byla původně zaměřena na kategorii "A" MA21, nyní je využívána již od kategorie "C" MA21.
Audit UR má být součástí analytické části každé strategie města, která se odvolává na udržitelný rozvoj.
Pravidla hodnocení místních Agend 21 (pro kalendářní rok) a dlouhodobé Zásady MA21
Zásady a Pravidla MA21 jsou základními dokumenty, které upřesňují postupy při hodnocení kvality MA21 v ČR

Základní informace

Databáze místních Agend 21 – oficiální evidence MA21 v ČR
Registrujte se do Databáze MA21
Pracovní skupina RVUR pro místní Agendu 21
AGENDA 21
Dokument OSN [1992]


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2016; Server DtP verze 1.3610
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: info@nszm.cz