• další portály..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Metoda "místní Agenda 21" (MA21)

Metoda MA21 v České republice

Metoda MA21 je jedním z komplexních nástrojů pro hodnocení udržitelných municipalit v Česku. Metoda je zaměřena na hodnocení systematického postupu veřejné správy na místní či regionální úrovni k udržitelnému rozvoji s důrazem na tyto základní oblasti: stav a trendy udržitelného rozvoje v místě a regionu, strategické řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství. Většinu aktivních uživatelů metody MA21 tvoří Zdravá města, obce a regiony v rámci asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM). 

Mezirezortní pracovní skupina pro MA21 při RVUR (PS MA21)

V roce 2003 vznikla Pracovní skupina pro MA21, ve spolupráci Ministerstva životního prostředí a NSZM ČR. O několik let později se PS MA21 stala pracovním orgánem Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR).

V roce 2012 schválila vláda ČR dokument "Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020" a v roce 2015 její druhý Akční plán - viz níže. Ministerstvo životního prostředí bylo první národní institucí, která vytvořila pro podporu MA21 v ČR finanční nástroj, formou svého Revolvingového fondu. V současné době pokračuje finanční podpora metody MA21 ze strany MŽP prostřednictvím dotačních titulů SFŽP.

V roce 2014 vznikl při RVUR Výbor pro udržitelné municipality, který má přispívat k synergii nástrojů pro udržitelný rozvoj ve městech, obcích a regionech. Dílčími pracovními skupinami v rámci Výboru jsou: PS MA21 (v gesci MŽP), PS pro Smart Cities a PS pro udržitelný rozvoj obcí, města  regionů (obě v gesci MMR).   

Již od roku 2006 je MA21 začleněna Ministerstvem vnitra mezi oficiální metody kvality ve veřejné správě ČR a je uvedena v dokumentu "Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR" a jeho implementačních plánech (aktualizace 2016).  V programovém období fondů EU 2014-2020 je v návaznosti na uvedený dokument MV možné čerpat pro uživatele MA21 rozsáhlou finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v gesci MPSV. 

Metoda MA21 je uvedena jako jeden ze základních nástrojů pro udržitelné municipality a regiony v novém strategickém rámci "Česká republika 2030" (viz níže).


Národní dokumenty ČR se vztahem k MA21

lf3.gifStrategický rámec Česká republika 2030
lf3.gifStrategický rámec rozvoje veřejné správy ČR 2014-2020
lf3.gifKoncepce podpory místní Agendy 21 v ČR (2012-2020)
lf3.gifAkční plán ke Koncepci podpory MA21 v ČR (2016-2018)

 


NSZM ČR - asociace aktivních uživatelů metody MA21

Asociaci Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) v současné době tvoří 130 municipalit (města, malé obce, mikroregiony a kraje), mezi kterými je většina aktivních a pokročilých uživatelů metody MA21 v ČR.  

Členové NSZM postupují v souladu s mezinárodním programem Zdravých měst a regionů s globální garancí OSN/WHO. Využívají propracovaný systém celostátní síťové spolupráce i dobrou praxi pro postup k udržitelménu rozvoji a kvalitě života, včetně rozsáhlé on-line Metodiky NSZM - know-how báze pro kvalitní postup programu Zdravé město / region, vč. měřitelnosti za využití metody MA21.

Členské i nečlenské municipality NSZM bezplatně abslovují pravidelný akreditovaný vzdělávací program (tzv. Školy Zdravých měst) a odebírají e-mailový informační servis. Dále jsou k dispozici webináře, průběžné konzultace pro koordinátory, vzdělávání pro úřady a další služby. Jako podpůrný nástroj pro komunitní plánování i strategické řízení k udržitelnému rozvoji provozuje NSZM info-systém "DataPlán" propojený s celostátní Databází strategií i řadu dalších praktických on-line nástrojů.

Při hodnocení postupu k udržitelnému rozvoji za využití metody MA21 je statisticky významný podíl úspěšných Zdravých měst, obcí a regionů - již od roku 2005 pravidelně tvoří mezi 80-100 % uživatelů v kategoriích A-D v Česku. Dosahované výsledky svědčí o kvalitativním přínosu celostátní síťové spolupráce municipalit.


Audit udržitelného rozvoje - Metodika hodnocení UR

Metodika hodnocení udržitelných měst přináší podrobný popis evaluace za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje. Hodnocení probíhá v 10ti oblastech rozvoje města, v souladu s mezinárodními Aalborskými závazky. Audit UR má být součástí analytické části každé strategie města, která se odvolává na udržitelný rozvoj. Audit UR je využíván též při hodnocení v rámci metody MA21. 

První verze Metodiky byla schválena v březnu 2012. Testování této verze probíhalo v letech 2010 - 2011 ve Zdravých městech Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice a Vsetín. Zpracování i pilotní ověření dokumentu bylo realizováno za podpory Ministerstva životního prostředí. Dokument byl vytvořen ve spolupráci se skupinou expertů a společností Integra Consulting, která se na textu autorsky podílela. Metodika byla dále aktualizována v letech 2013 a 2015 za podpory projektů NSZM ČR.

Stávající verze Metodiky 2017 zohledňuje dosavadní několikaleté zkušenosti s jejím praktickým využitím i aktuální mezinárodní trendy hodnocení udržitelného rozvoje. Na zpracování se kromě autorského týmu Národní sítě Zdravých měst ČR a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy podílela skupina 40ti expertů napříč všemi tématy UR.

Pro zpracování Auditu UR podle Metodiky je využíván on-line systém připravený NSZM, který je provázán s příklady dobré praxe, strategickými dokumenty a externími datovými zdroji. On-line systém je otevřeně k dispozici všem zájemcům. 


Kritéria a Databáze MA21

Postup měst, obcí a regionů v rámci kvalitní MA21 je měřitelný s využitím "Kritérií MA21", která jsou od roku 2010 přizpůsobena pro všechny typy municipalit (viz níže). Sada Kritérií MA21 je oficiálně zastřešena Radou vlády pro udržitelný rozvoj a jejich plnění je sledováno ve veřejně přístupné Databázi MA21.

Hlavní prvky a celkový proces pravidelného hodnocení v rámci metody  MA21 obsahuje dokument "Zásady MA21". Podrobnosti k hodnocení Kritérií popisují roční "Pravidla MA21". Aktuální verze uvedených dokumentů jsou uvedeny v odkazech níže.

TISK
i