Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

VII-VIII/2014

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za prázdninové měsíce červenec a srpen
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Dobrovolnictví v obcích: konference Zdravých měst a HESTIA v Jihlavě

Ve dnech 29.-30. září 2014 se ve Zdravém městě Jihlava uskuteční konference s názvem "Dobrovolnictví v obci - jak na to?". Téma dobrovolnictví bude představeno jako cesta ke spolupráci obce s občany i organizacemi a inspirace pro získání zaměstnání. Budou prezentovány příklady dobré praxe mimo jiné ze Zdravých měst Prachatice, Vsetín, Opava, Ústí nad Labem a ze Zdravého Kraje Vysočina, dále dobrovolnické projekty mezinárodní a mezigenerační spolupráce a aktivního zapojení občanů do veřejného života obce či regionu. Akci, která navazuje na loňskou konferenci v Soběslavi, pořádá Národní dobrovolnické centrum HESTIA ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR, Krajem Vysočina a Koordinačním uskupením NNO Vysočiny.

Místem konání akce je zasedací sál Krajského úřadu Kraje Vysočina (Žižkova 57, Jihlava). Záštitu nad konferencí poskytl primátor statutárního města Jihlavy pan Jaroslav Vymazal. Na konferenci jsou zváni představitelé ministerstev, krajů, obcí, neziskových organizací, dobrovolnických center a programů, odborníci ze všech oblastí praxe, dobrovolníci, studenti a další zájemci o danou problematika.

Více informací o akci včetně pozvánky a registračního formuláře naleznete ZDE.

Akce je součástí projektu NSZM ČR „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to?“ podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Kampaň Evropský týden mobility letos pod heslem "Naše ulice, naše volba"

Evropský týden mobility (16. - 22. 9.) je kampaň, která probíhá každoročně od roku 2002 a má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby dopravy ve městech a obcích. Kampaň, jejíž součást tvoří také Den bez aut (22. 9.), je koordinována Ministerstvem životního prostředí. Také letos se do obou kampaní zapojují Zdravá města, obce a regiony. Tématem letošního ročníku kampaně Evropský týden mobility je "Naše ulice, naše volba".

Města a obce přijímají v rámci kampaně Evropský týden mobility opatření k podpoře veřejné dopravy, cyklistické a pěší dopravy. Během kampaně také získávají místní samosprávy zpětnou vazbu od občanů. Obyvatelé zapojených měst se mohou zúčastnit bohatého doprovodného programu, který se v souvislosti s kampaněmi chystá.

Další informace o letošním ročníku kampaně Evropský týden mobility je možné získat na stránkách Ministerstva životního prostředí. Seznam zapojených měst a informace o mezinárodních souvislostech kampaně naleznete na stránkách www.mobilityweek.eu.

Seznam měst, která se doposud ke kampani připojila, a odkazy na jejich nejzajímavější akce naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/etm.

Upozornění pro Zdravé obce a regiony: rádi budeme o Vašich aktivitách informovat další města i novináře. Prosím vložte své aktivity ke kampani Evropský týden mobility prostřednictvím terminálu. Děkujeme za Vaše informace.

Veřejná fóra Zdravých měst, obcí a regionů umožňují občanům společně projednat místní problémy

Veřejné fórum Zdravého města (případně obce nebo regionu) je pravidelným setkáním, během kterého občané diskutují o největších problémech  spojených s udržitelným rozvojem a kvalitou života v dané obci. Účastníci fóra hlasováním určují 10P - desatero problémů. Výsledek je následně ještě ověřen anketou s účastí širšího okruhu občanů. Během fóra se účastníci také dozvědí, jak bylo naloženo s problémy, které vzešly z veřejného setkání v minulém roce. Setkání s veřejností se účastní nejen představitelé samosprávy, ale také zástupci neziskových organizací, škol a dalších odborných institucí.

Přehled termínů a míst, kde se Fórum koná, naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/forum. Jsou zde k dispozici také informace o 10P - desateru problémů, které vzešlo z veřejného setkání v daném místě, související strategické dokumenty, kontaktní údaje, ale také pozvánky na akce. Nově se zde zobrazuje také účast lidí na veřejných setkáních. Na stránce naleznete také videogalerii s pozvánkami a reportážemi z veřejných setkání.

Celkem je na letošní rok naplánováno 46 Veřejných fór Zdravého města, během podzimních měsíců proběhne ještě 13 těchto setkání. Pravidelnými a velice aktivními účastníky fór jsou mladí lidé. Témata a problémy vytipované u stolu mladých se často dostávají mezi konečné 10P. Často se mezi vytipovanými problémy objevují témata, jako je rozšíření nabídky sportovních aktivit, rekonstrukce školních zařízení, údržba a rozšiřování ploch veřejné zeleně, ale také regulace hazardu ve městech a mnohá další témata.

„Sídliště, jak dál?“ Návody i úskalí představí mezinárodní konference

Sídliště ve městech často představují specifické lokality, které vyžadují koncepční a promyšlené rozhodování veřejné správy a dlouhodobý plán. Řada těchto míst může představovat riziko vzniku sociálně problematických oblastí či dokonce vyloučených lokalit. Jejich prostorová struktura s sebou nese komplikace v oblasti ekonomické i sociální udržitelnosti. Doposud se řešení zaměřovala téměř výhradně na domy a jejich stavebně technologický standard a příliš nebyla řešena dlouhodobá strategie pro rozvoj těchto lokalit. 

„Sídliště, jak dál“ je název výzkumného projektu, který probíhá na Fakultě architektury ČVUT v Praze a do kterého se zapojila také Národní síť Zdravých měst ČR. Projekt se zabývá právě hledáním dlouhodobé vize pro sídliště, možností jejich adaptace a úprav. Zpracovávají se pilotní studie na několika místech v ČR, například na Vsetíně, v Mladé Boleslavi, Karlových Varech  či v Praze. Výsledky budou porovnávány se zahraničními zkušenostmi. 

Vyvrcholením projektu bude mimo jiné i chystaná mezinárodní  konference, která proběhne v budově Fakulty architektury ČVUT v Praze 13. a 14. listopadu 2014. V rámci prvního dne konference budou představeny úspěšné projekty a řešení transformace sídlišť ve vybraných evropských městech prezentované zahraničními architekty, teoretiky a zástupci veřejné správy. Vystoupí hosté z Německa, Francie a Nizozemí. Projekty budou prezentovány z několika pohledů - jak po stránce věcné (principy), tak po stránce procesní (role veřejné správy). Další den konference bude věnován dílčím tématům a specifikům  českého prostředí. 

Více informací o projektu a připravované konferenci naleznete na webu: www.sidlistejakdal.cz a facebooku: www.facebook.com/sidlistejakdal

Akce je součástí projektu NSZM ČR „STRATEG-2“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 


Beseda v Bratislavě o zkušenostech z 20ti let Zdravých měst v Česku: 17. září

Dne 17. září 2014 představí předseda NSZM ČR, Mgr. Petr Hermann, na besedě v Bratislavě v kulturním centru Nová Akropolis postup Zdravých měst v průběhu 20ti let existence tohoto programu WHO v ČR. Pro velký zájem o akci proběhne beseda jak v dopoledních hodinách (10 h.), tak v podvečer (18 h.). Diskuse bude zaměřena na témata, ve který česká Zdravá města dosahují dobrých výsledků, i na zkušenosti, které mohou být vnímány jako problémové. Vzhledem k tomu, že systém rozvoje měst je v našich zemích velice podobný, věříme, že beseda bude zajímavá pro zástupce měst i pro další zájemce z celého Slovenska. 

Akce je krokem k další dobré spolupráci se slovenskými partnery, jakými jsou pro NSZM ČR již tradičně například Únia miest Slovenska a CITENERGO.

Stalo se

Dobrovolnictví v Česku? Ukázky spolupráce v obcích a krajích představila závěrečná konference projektu

K poslednímu listopadovému dni byl ukončen dvouletý projekt Národní sítě Zdravých měst a jejích dalších partnerů z Česka i ze zahraničí s názvem „Dobrovolnictví v obci – jak na to?“. Téma dobrovolnictví, na které se zmíněný projekt zaměřil, není nijak nové - řada věcí jak u nás, tak v zahraničí běží dlouhá léta. Nové je však propojení s obcemi a kraji a hledání toho, co jim dobrovolnictví přináší a naopak, co mohou obce a kraje pro dobrovolnictví udělat. Díky podpoře z Evropského sociálního fondu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost mohly být v tomto tématu proškoleny stovky zástupců obecních, městských či krajských úřadů, ale i neziskovek a dalších zájemců po celé ČR. Byly organizovány ukázkové akce, rozběhnuta partnerství obcí a dobrovolnických organizací, vznikly zajímavé publikace pro laiky i odborníky i krátký inspirativní film.

25. listopadu se v Praze uskutečnila závěrečná konference projektu, kde byly představeny a shrnuty výsledky projektu. V dopolední části proběhla po úvodu panelová diskuse, která byla věnována tématu dobrovolnictví a jeho praktickým ukázkám. Své zkušenosti zde představili jak odborníci s dlouholetou praxí v této oblasti, tak praktici z měst. Jiří Tošner z Národního dobrovolnického centra HESTIA, Hana Rabenhauptová ze Zdravého města Prachatice, Lenka Černá z Dobrovolnického centra Ústí nad Labem a Dagmar Fousková ze Sdružení dobrovolných aktivit INEX nabídli účastníkům své pohledy z praxe dobrovolnictví. Dále byly představeny nově vzniklé tematické publikace - jednak metodika určená především obcím a dobrovolnickým organizacím, které s obcemi chtějí spolupracovat, dále pak publikace se sebranými příklady z praxe, a to nejen z Česka, ale i ze Slovenska či Litvy. Rovněž byl promítnut krátký dokument mapující dobrovolnické aktivity v Opavě, zmíněném Ústí nad Labem či na Vsetíně. V odpolední části byly pro účastníky připraveny tematické exkurze či možnost konzultací. 

Projekt s názvem „Dobrovolnictví v obci – jak na to?“ realizovala NSZM ve spolupráci s HESTIA, národním dobrovolnickým centrem, a se zapojením zahraničních partnerů - slovenského dobrovolnického centra CARDO a baltskou asociací Zdravých měst. Záměrem projektu bylo prezentovat dobrovolnictví nejen jako bohulibou a prospěšnou činnost, ale také coby účinný nástroj pro rozvoj pracovních kompetencí a zvýšení kvalifikace například u osob aktuálně nezaměstnaných. Projekt také ukázal, jaké výhody přináší navázání stabilní spolupráce mezi obcemi a dobrovolnickými centry. Hned zpočátku se do spolupráce aktivně zapojilo 5 míst - Zdravá města Prachatice, Vsetín, Opava, Ústí nad Labem, Město Soběslav a Zdravý kraj Vysočina. V těchto pilotních místech probíhala řada osvětových akcí pro současné i budoucí dobrovolníky - např. besedy se studenty či nezaměstnanými, dobrovolnické kavárny apod. Uskutečnila se řada vzdělávacích akcí pro organizace, které s dobrovolníky pracují, byla nastavena systémovější spolupráce mezi centry, které dobrovolníky shání, zaškolují a dále nabízí jejich pomoc, mezi organizacemi, které je přijímají, a mezi městem, které tuto aktivitu může dobře podpořit – zejména informačně, propagačně či finančně. Stejně jako česká města a spolupracující organizace nabídli i zahraniční partneři své ověřené postupy a dobré praxe, které byly průběžně zveřejnovány na této tematické webové stránce. Dalšími prakticky využitelnými výstupy byla připravená Metodika - „Dobrovolnictví v obci- jak na to?“, která přináší osvědčené postupy a doporučení, jak nejlépe dobrovolnictví v obcích podporovat a rozvíjet, např. s kým a jak spolupracovat a jak zapojovat vybrané cílové skupiny. Dále byla vydána zajímavá publikace mapující právě zmíněné dobré praxe a inspirace z ČR i zahraničí. Ze Vsetína, Ústí n. Labem a Opavy byl také natočen krátký dokumentární film, který poutavou formou seznamuje diváka s vybranými aktivitami pilotních měst a jejich dobrovolnických center, samotní dobrovolníci zde zmiňují, co jim tato činnost přináší. Pro všechny zájemce se dále uskutečnila řada vzdělávacích akcí a konferencí, jejichž výstupy, stejně jako zmíněné metodiky a publikace, naleznete na odkazu www.ZdravaMesta.cz/dobrovolnik.


esf_eu_oplzz_podorujeme_horizont_cb_male.jpg

Nové metodické listy a materiály pro Zdravá města k přípravě akcí s mládeží zveřejněny

Národní síť Zdravých měst ČR ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory „SEVER“ připravila pro města a obce nové metodické listy a doprovodné materiály pro pořádání akcí s mládeží. Metodické listy přinášejí přehledné návody, jak uspořádat mladé fórum, či jak je možné průběh mladého fóra obměňovat. Úplnou novinkou je metodický list k přípravě kulatého stolu na téma zaměstnanost mladých

První kulaté stoly na toto téma se uskutečnily v minulém a letošním roce ve Zdravých městech, kde byla metodika pilotně ověřena. Nyní se těmito postupy mohou inspirovat všichni zájemci. Dalším výstupem z kulatých stolů jsou i tzv. záložky, které obsahují tipy a hlavní možnosti, které mají mladí lidé, pokud nejsou dosud zaměstnaní. Záložky shrnují nejdůležitější informace či odkazy na zdroje informací, které se mladým lidem nabízejí, a je možné je rozdávat účastníkům kulatých stolů či je na vhodném místě vyvěsit na webových stránkách.     

Metodické listy spolu s doprovodnými materiály byly zveřejněny jako součást Metodiky NSZM ČR a jsou také veřejně ke stažení na webových stránkách.

Metodické listy naleznete zde: www.ZdravaMesta.cz/ml-mladez
Záložky jsou ke stažení zde: www.ZdravaMesta.cz/zalozky-zamestnanost

Materiály byly vypracovány v rámci projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Publikace Chuťovky pro starostky a starosty – inspirace, jak podpořit aktivitu mladých

Jak zapojit mladé lidi do života obce ukazuje zajímavě podaná publikace „Chuťovky pro starostky a starosty“ vydaná společností EDUin. Publikace představuje projekty čtrnácti neziskových organizací a ukazuje, co dokážou mladí lidé udělat pro své okolí – vlastním nápadem počínaje a úspěšnou realizací konče. Své postupy, jak zapojovat mladé do rozvoje místa kde žijí, zde představuje i Národní síť Zdravých měst ČR. Jedná se plánovací fóra a kulaté stoly mladých - obecně k rozvoji své obce či města či na konkrétní témata, jako například zaměstnanost a uplatnění mladých na trhu práce. Oba typy akcí pořádají Zdravá města již několik let a setkávají se se zájmem na obou stranách - jak u mladých, tak u samotného vedení obcí. Právě zastupitelé a starostové jsou totiž zásadními hráči pro další práci s takto získanými náměty. Podrobnější informace k těmto aktivitám naleznete zde.

Chuťovkami se mohou inspirovat všichni starostové a zastupitelé, kteří by něco podobného chtěli ve své obci podpořit, ale třeba nevědí, jak na to. Ne vždy jsou nutnou podmínkou peníze. Chuťovky pro starosty dokládají, že podstatnější je možná chuť něco změnit a odvaha důvěřovat mladým lidem. Publikace současně na uvedených příkladech dokazuje, že mladí lidé nejsou ignoranti, které nic nezajímá.

V tématu spolupráce s mladými vyvíjí asociace Zdravých obcí a regionů řadu dalších aktivit - mezi ty nejzajímavější je plánované brzké spuštění portálu MěstoMladým.cz, kde podobné příklady dobré praxe v této oblasti budou k dispozici v širší a zejména databázové podobě spolu s řadou dalších zajímavých informací a kontaktů.

Elektronickou verzi publikace naleznete ZDE


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Nalezněte i další informace na facebook.com/NSZM.CZ  či ZdravaMesta.cz/video
© NSZM ČR, 2014

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.