Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

VII-IX/2016

Připravujeme

Ve Zdravých městech probíhá v říjnu tradiční kampaň Dny zdraví

Tradiční kampaň Dny zdraví, která je oslavou zdravého životního stylu, probíhá zejména v první polovině října. Tématickou různorodostí i zapojením odborných partnerů v jednotlivých městech se jedná o vůbec nejrozsáhlejší akci na podporu zdravého životního stylu v České republice. 

Hlavním cílem Dnů zdraví je zajímavou formou informovat občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví, jak je možné předcházet zdravotním potížím a zároveň jim také nabídnout aktivity, které mohou dlouhodobě přispívat k jejich fyzické i duševní pohodě. 

Během akcí v rámci kampaně Dny zdraví si mohou občané na řadě míst nechat zdarma změřit tělesné hodnoty (tělesnou hmotnost, tlak, hladinu cukru v krvi atp.), případně absolvovat další vyšetření nebo získat informace v rámci bezplatného poradenství. Doprovodný program je tradičně určen všem generacím včetně dětí a seniorů.

Radnice Zdravých měst kampaň každoročně realizují ve spolupráci se všemi partnery, kteří se problematikou zdraví z jakéhokoliv hlediska zabývají (nestátní neziskové organizace, zdravotnická zařízení, školy apod.). 

V letošním roce se zatím k realizaci kampaně přihlásila tato města a obce: Adamov, Bolatice, Brno, Chrudim, Dobříš, Havlíčkův Brod, Jihlava, Letovice, Litoměřice, MAS Rozkvět, Praha 08, Praha 12, Praha 18, Praha 20, Praha 21, Prostějov, Rosice, Sázava, Třebíč, Turnov, Týnec nad Sázavou, Ústí nad Labem, Úštěk, Velké Meziříčí, Vítkov.

Pravidelně aktualizovaný přehled aktivit zapojených obcí a regionů naleznete na stránce: www.ZdravaMesta.cz/dzd.

Upozornění pro Zdravé obce a regiony: rádi budeme o Vašich aktivitách informovat další města i novináře. Prosíme, vložte své aktivity ke kampani Dny zdraví prostřednictvím Terminálu. Děkujeme za Vaše informace.

Stalo se

KAUNAS, Litva: Udržitelný rozvoj a zdraví v praxi Zdravých měst a Zdravých regionů WHO

Ve dnech 22. a 23. září 2016 proběhlo v litevském Kaunasu 23. setkání Sítě Zdravých regionů (Regions for Health Network - RHN). Tato asociace je mladší sestrou mezinárodní Sítě Zdravých měst a jejích jednotlivých národních asociací (Healthy Cities Network – HCN), která příští rok oslaví již 30. výročí od svého založení.

Obě sítě fungující pod patronací Světové zdravotní organizace (WHO) mají podobné cíle i metody práce, mezi něž patří např. systémová podpora zdraví i konkrétní praktické aplikace v souvislosti s udržitelným rozvojem, spolupráce napříč sektory i úrovněmi veřejné správy, osvětová a vzdělávací činnost, sdílení dobrých praxí či vyhodnocování dopadů konkrétních projektů. A právě jedním z témat proběhlé konference byla diskuse o větší spolupráci a provázání probíhajících či plánovaných aktivit obou sítí.

Akce byla hojně navštívena, celkem se sešla téměř stovka osob z 23 zemí - zástupců národních orgánů, regionů, měst, odborných institucí a organizací i řada reprezentantů samotné WHO napříč jednotlivými pracovišti. Za všechny jmenujme například Zsuzsannu Jakab, regionální ředitelku WHO pro Evropu. Zastoupena byla i Česká republika v osobě Aleny Šteflové, ředitelky Kanceláře WHO v Praze a Jitky Bouškové z Národní sítě Zdravých měst. Za ČR zde zazněla řada příspěvků právě na téma propojení aktivity obou sítí, metodické spolupráce na rozvoji regionů, vazby Cílů udržitelného rozvoje a priorit Zdraví 2020 či aktivity v souvislosti s Databází Strategií, kterou NSZM vyvíjí ve spolupráci a za podpory Ministerstva pro místní rozvoj.

Dvoudenní konference obsáhla velké množství zajímavých prezentací, které mohou být využitelné jako inspirace pro regiony v Česku. Zmíněna může být např. ukázka z Walesu, kde se výrazně zaměřují na propagaci a vazbu Cílů udržitelného rozvoje a témat Zdraví 2020. Pro prezentaci na národní, regionální i místní úrovni využívají nejen zajímavou infografiku, ale také intenzivní a dlouhodobou spolupráci s cílovými skupinami. Podobně v italském Trentinu lze nalézt řada inspirací pro zapojování veřejnosti při vytváření Strategie podpory zdraví v širším regionu. Velmi přínosným výstupem bylo rovněž i navázání kontaktů pro další spolupráci, například se zástupci spolkové země Dolní Rakousko, slovinského Ústavu pro zdraví a rozvoj či Kanceláře WHO v Bonnu, kde je vyvíjena řada nástrojů pro vyhodnocování dopadů životního prostředí na zdraví obyvatel.

Soutěž "Cesty městy 2016". Čtyři ze šesti ocenění získala Zdravá města

Patnáctý ročník soutěže Cesty městy již má své vítěze. V úterý 20. září předala Nadace Partnerství na slavnostním vyhlášení v Mladé Boleslavi ocenění nejlepším městům a obcím, které se tak mohou stát příkladem v péči o bezpečnost dopravy. Většina příkladů ukazuje cestu, jak zvýšit nejen bezpečnost, ale i celkovou kvalitu prostředí v našich městech, vesnicích i krajině.

1) Cenu Nadace Partnerství za zapojení veřejnosti do procesu plánování a realizace dopravních řešení získalo Zdravé město Třeboň.

2) Cena Nadace Partnerství za přínos pro zkvalitnění provázanosti hromadné a individuální dopravy byla udělena Zdravému městu Litoměřice.

3) Čestné uznání Hodnotící komise za příkladnou revitalizaci nábřeží Lužnice získalo Zdravé město Tábor.

4) Cenu ŠKODY AUTO si odneslo Zdravé město Uherský Brod.

Více informací o jednotlivých oceněných projektech je k dispozici na http://www.nadacepartnerstvi.cz/Verejny-prostor-a-doprava/Soutez-Cesty-mesty.

Všem Zdravým městům i dalším zúčastněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Letošní téma Evropského týdne mobility: "Chytrá a čistá mobilita. Silná ekonomika"

Kampaň Evropský týden mobility - ETM (16. - 22. 9.), která probíhá každoročně od roku 2002, má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby dopravy ve městech a obcích. Také letos se do kampaně zapojí Zdravá města, obce a regiony (www.ZdravaMesta.cz/etm). 

Kampaň představuje ideální příležitost prezentovat alternativy udržitelné mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potýkají, s cílem vyvolat změny v chování a učinit pokrok směrem k vytvoření udržitelnější dopravní strategie pro Evropu.

ETM se snaží ovlivnit mobilitu a městskou dopravu, stejně jako zlepšit zdraví a kvalitu života občanů. Dává jim možnost poznat, jaká je role městských ulic ve skutečnosti, a prozkoumat konkrétní řešení městských problémů jako je znečišťování ovzduší. Místní úřady jsou povzbuzovány k tomu, aby Evropský týden mobility využily mimo jiné k testování nových opatření v oblasti dopravy a získaly tak zpětnou vazbu od občanů. Je to také skvělá příležitost pro místní podnikatele k diskuzi o různých aspektech mobility a kvality ovzduší, o hledání inovativních řešení, jak omezit využívání automobilů a tím i snížení emisí, a také o možnosti testování nových technologií.

Rok 2016 bykl z hlediska aktivní účasti měst a regionů zatím nejúspěšnějším v historii kampaně - aktivně se do ETM zapojilo více než 2400 měst, obcí a regionů. Více na mobilityweek.eu

Portál DOBRÁ PRAXE - Galerie udržitelné město se plní osvědčenými řešeními

Necelých tři čtvrtě roku uplynulo od doby, kdy NSZM spustila specializovaný internetový rozcestník k 11 tématům udržitelného rozvoje s názvem DOBRÁ PRAXE. Mezitím se z Galerie stal uznávaný a stále častěji navštěvovaný informační portál, v němž lze nalézt zajímavé inspirace z měst a obcí – dobré praxe i jednotlivé „střípky“, odkazy na daná témata obsažené ve strategiích a koncepcích, specializované audity udržitelného rozvoje, či kontakty a odkazy na další zajímavé domácí i zahraniční informační zdroje.

Galerie obsahuje přes 2500 střípků – větších či menších inspirací a téměř 300 příkladů dobré praxe, které představují osvědčené postupy a řešení a zároveň v sobě zahrnují prvky inovace, nové myšlenky a nápady. Jejich shromažďování tak následně vytváří prostor a motivaci pro vzájemné učení se jeden od druhého, sdílení know-how a zkušeností.

Galerie nabízí prostor i pro ty, kteří se zajímají o možnosti hodnocení či vzájemného porovnání měst z hlediska udržitelného rozvoje. Prostřednictvím porovnání auditů udržitelného rozvoje, které byly jednotlivými městy zpracovány podle Metodiky hodnocení udržitelných měst, může každý zjistit, jak si na tom dané město stojí v jednotlivých oblastech rozvoje v souladu mezinárodními Aalborskými závazky.

Galerie udržitelného rozvoje je určena nejen zástupcům měst, obcí a regionů, ale i všem dalším, které tato oblast zajímá a kteří hledají inspirace a praktické informace.

Témata, která v galerii naleznete: Veřejná správa a územní rozvoj, Životní prostředí, Udržitelná spotřeba a výroba, Doprava a mobilita, Zdraví, Místní ekonomika, Vzdělávání a výchova, Kultura a volný čas, Sociální prostředí, Zemědělství a venkov, Globální odpovědnost.

Najdete nás na: dobrapraxe.cz

500 aktuálních strategických dokumentů v Databázi strategií

Počet strategií evidovaných v národním systému Databáze strategií dosáhl rekordního počtu 500 aktuálních strategií. Portál Databáze od uvedení do provozu v listopadu 2011 zaznamenal již více než 40 tisíc návštěv. Při pilotním připomínkování dokumentu „Česká republika 2030“ prostřednictvím Databáze bylo v srpnu t.r. předáno Úřadu vlády 385 připomínek veřejnosti. Návštěvnost Databáze se přitom pětinásobně navýšila proti průměru předchozích měsíců.

Gestorem Databáze strategií je Ministerstvo pro místní rozvoj. Databázi  provozuje jako správce Národní síť Zdravých měst ČR na platformě infosystému DataPlán.

Databáze strategií je informačním systémem, který přispívá k celkovému  zlepšení strategického řízení a plánování na všech úrovních veřejné správy v Česku. Dokáže tematicky a funkčně propojovat strategické cíle od mezinárodní úrovně, přes dokumenty  ministerstev a celostátních institucí, až na regionální a místní úroveň.     

Databáze může být využívána také jako nástroj tvorbu nových dokumentů a ke sledování vzájemných návazností strategických cílů. Z toho důvodu je Databáze strategií využívána jako nástroj pro kohezní politiku ČR při realizaci programového období ESI 2014-2020.

Více: https://www.databaze-strategie.cz


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2016

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.