Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

VII-VIII/2011

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.
Přinášíme také souhrn zajímavostí z letních měsíců července a srpna 2011 nejen ve Zdravých městech, obcích a regionech.

Rád bych vás též upozornil na dobré zprávy, kterými jsou bezesporu vstup Libereckého kraje a Plzeňského kraje do Národní sítě Zdravých měst. Asociace v posledních měsících posílila ale také o nová významná města - statutární město Opava a jihomoravskou Břeclav.

Všem novým členům přeji hodně úspěchů v aktivitách souvisejících se členstvím v asociaci a jsem si jist, že pro stávající Zdravé obce a regiony přinesou tyto nové kraje a města zajímavé inspirace a zkušenosti.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Přijďte se inspirovat na seminář NSZM osvědčenými metodami v oblasti podpory zdraví v obcích a krajích

Jaké jsou možnosti spolupráce a systémového postupu v oblasti zdraví? Proč a jak vytvořit zdravotní plán obce či regionu a jaké konkrétní osvědčené postupy lze využít? Další Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst, která se bude konat dne 6. října 2011 v Praze na Novotného lávce, odpoví na tyto a další otázky spojené s tématikou podpory zdraví. Seminář nazvaný "Plánování pro zdraví v obcích a krajích" nabídne metody a zkušenosti z praxe, a účastníci se dozví, jaké nástroje či aktivity mohou při své práci využívat.

Seminář je určen zejména zástupcům územních samospráv (politikům, pracovníkům úřadů apod.) a všem dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.

Více informací naleznete zde.

Zahraniční inspirace v oblasti zapojování veřejnosti do plánování udržitelné energetiky v obcích

Dne 19. září 2011 se v Praze v Evropském domě (Jungmannova 24) uskuteční zajímavý seminář k tématu plánování udržitelné energetiky v obcích. Úspěšné příklady a možnosti zapojování veřejnosti do tohoto tématu představí řada zahraničních hostů. Uslyšíte zkušenosti z Freiburgu, města, které má v řadě témat udržitelného rozvoje rozhodně co nabídnout, ale také například z bulharské Sofie či estonského Tartu. Seminář zahájí v 10 hodin zástupci brandenburské kanceláře Heinrich Böll Stiftung (HBS), které akci ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst pořádá. Na semináři vystoupí zástupce ministerstva životního prostředí, bude zde představena nově vzniklá publikace mapující dobrou praxi zapojování veřejnosti do tohoto tématu a v závěru budou moci účastníci diskutovat. Všichni zájemci z řad obcí, neziskových a profesních organizací jsou srdečně zváni. Seminář je bezplatný a pro účastníky bude zajištěn simultánní překlad.


Více informací naleznete zde.

Informace k projektu, pod jehož záštitou akce probíhá, naleznete zde. Více k energeticko-klimatickému programu Heinrich-Böll-Stiftung zde.

Kampaně Evropský týden mobility a Evropský den bez aut se zaměří na alternativní způsoby dopravy

Zdravá města, obce a regiony se také letos zapojí do kampaní Evropský týden mobility (16. - 22. 9.) a Evropský den bez aut (22. 9.), které se zaměřují na propagaci bezpečných a ekologicky šetrných způsobů dopravy. Kampaně jsou koordinovány Ministerstvem životního prostředí, celostátním tématem je letos Alternativní doprava. Řada měst a obcí se potýká s důsledky narůstající automobilové dopravy, a proto jsou na místní úrovni přijímána opatření k podpoře veřejné dopravy, cyklistické a pěší dopravy. Kampaně Evropský týden mobility a Evropský den bez aut nabízí obyvatelům měst příležitost seznámit se s těmito opatřeními. Zájemci se také mohou zúčastnit bohatého doprovodného programu, který v ulicích měst a obcí v souvislosti s kampaněmi probíhá. Další informace o kampaních včetně zapojených členů NSZM naleznete zde. Aktuální podklady pro realizaci kampaní v roce 2011 jsou dostupné na stránkách Ministerstva životního prostředí. Informace o mezinárodních souvislostech kampaní včetně zapojených měst naleznete na stránce http://www.mobilityweek.eu/.

Také během podzimu budou probíhat Fóra Zdravých měst

Fórum Zdravého města je veřejné setkání, v jehož průběhu určují účastníci akce 10P – desatero problémů, které je v místě jejich bydliště nejvíce trápí. Pořadí problémů je následně ověřováno anketami a putuje do zastupitelstva. Každé další setkání s veřejností prověří, zda se vedení města, obce či regionu problémy z minulého Fóra odpovídajícím způsobem zabývalo. Během nadcházejících měsíců se uskuteční řada těchto setkání s veřejností ve Zdravých obcích a regionech. Osvědčila se také Dětská fóra Zdravých měst, která jsou připravována ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy SEVER v rámci projektu ROZMArIN, financovaném z prostředků Revolvingového fondu MŽP.

Během září se uskuteční Dětské fórum Zdravého města v Moravské Třebové (12. 9.), Fórum Zdravého města dále proběhne v Novém Městě na Moravě (13. 9.), Praze 7 (14. 9.) a Valašském Meziříčí (20. 9.). Na začátku října se chystá Fórum ve Zdravých městech Varnsdorf (4. 10.) a Tábor (5. 10.).

Stalo se

Liberecký kraj: Nový „Zdravý kraj“ má zkušenosti v hodnocení vlivu strategií na zdraví

Liberecký kraj vstoupil v letních měsících do Národní sítě Zdravých měst ČR. Náměstek hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova RNDr. Vít Příkaský k tomuto rozhodnutí doplňuje: „K aktivitám NSZM jsme se připojili zejména proto, že tato asociace uplatněním metody místní Agendy 21 usiluje o rovnovážný rozvoj území a kvalitu života jeho obyvatel. Jsem přesvědčen o tom, že stále širší a kvalitnější realizace MA21 v obcích a regionech České republiky bude mít podpůrný vliv na další demokratický vývoj občanské společnosti a na transparentnost a efektivitu veřejné správy. Zapojením do NSZM očekávám nové impulsy pro naši každodenní práci, nová témata k oboustranně přínosné komunikaci s obcemi a regiony, které již členy NSZM jsou. Věřím, že uplatnění principu partnerství při spoluvytváření podoby tohoto projektu přispěje ke zkvalitnění života obyvatel kraje i zvýšení celkové prosperity regionu.“

Liberecký kraj má co do dlouhodobého prosazování zdraví svých obyvatel výjimečné postavení v rámci celé ČR. Již v roce 2002, jako první kraj v ČR, přijal Zdravotní politiku Libereckého kraje a uvádění jejích cílů do praxe je hodnoceno jako velmi zdařilé. Východiskem je samozřejmě podrobná znalost o zdravotním stavu svých obyvatel, kterou v podobě tzv. „Zprávy o zdraví“ kraj pravidelně publikuje a prezentuje laické i odborné veřejnosti.

V roce 2005 Liberecký kraj také, jako jeden z prvních v České republice, zpracoval Strategii udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2005–2020, která se stala jedním z podkladů dlouhodobého rozvojového dokumentu kraje. Liberecký kraj tak může, nejen Zdravým krajům, přinést řadu inspirací a podnětů.

Plzeňský kraj: Nový "Zdravý kraj" systematicky podporuje rozvoj venkova, ale je i velkou inspirací v oblasti informačních technologií

Plzeňský kraj vstoupil v polovině letošního roku do Národní sítě Zdravých měst ČR. Tento krok navazuje mimo jiné na osvědčenou spolupráci s Místními akčními skupinami, které zastupují zájmy především menších obcí. „Plzeňský kraj je regionem s druhou nejmenší hustotou zalidnění v ČR a rozmístění jeho obyvatel je značně nerovnoměrné, když více než jeda třetina osob žije ve městě Plzni a jeho nejbližším okolí. Oproti jiným krajům máme deficit větších měst. Tato skutečnost nás vede k myšlence větší pomoci venkovu, k myšlence udržitelného rozvoje, kdy se snažíme různými typy krajských programů vyrovnávat regionální disparity,“ říká Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblasti regionální rozvoj, fondy EU a informatiku.

V Plzeňském kraji se chystá také užší spolupráce odboru regionálního rozvoje, který má na starosti Projekt Zdravý kraj, s dalšími odbory krajského úřadu, ale také s externími partnery, jako je krajská hygienická stanice, hospodářská a agrární komora nebo nevládní organizace všeho druhu. Plzeňský kraj má v aktivitách souvisejících se členstvím v NSZM na co navazovat: „Máme za sebou ocenění v soutěži EGOVERNMENT, kdy se náš projekt VIRTUOZ, který zajišťuje větší kvalitu komunikace občanů ve veřejné správě, umístil na druhém místě v rámci celé ČR. V loňském roce se velmi úspěšně rozběhl projekt Plzeňský kraj – bezpečný kraj a na krajském úřadě se na vybraných odborech pokoušíme získat certifikát kvality řízení,“ doplňuje Ivo Grüner. Plzeňský kraj tedy patří nejen v oblasti informačních technologií mezi špičky v krajích a v rámci asociace NSZM tak bude mít ze svých zkušeností co nabídnout.

Celostátní soutěž Město stromů zná letošního vítěze

Zdravé město Uherské Hradiště zvítězilo v letošním ročníku soutěže Město stromů, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem Strakonice. Porota soutěže ocenila zpracování návrhu plánované jednoroční kampaně Uherského Hradiště, kdy se obec bude snažit zvýšit zájem místních lidí o zeleň ve městě. Soutěž Město stromů pořádá Nadace Partnerství pravidelně již od roku 2006. Vítěz letošního ročníku soutěže, město Uherské Hradiště, získává mimo jiné jedinečnou možnost zúčastnit se prestižního mezinárodního klání Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla).

Více informací o soutěži Město Stromů naleznete na www.stromzivota.cz/mestostromu.

Co je nového v Databázi DobráPraxe.cz?

Internetová databáze na adrese DobraPraxe.cz obsahuje již 165 inspirativních příkladů z různých oblastí rozvoje obcí a regionů. Na adrese https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe naleznete také aktuální drobné „střípky“ z každodenní praxe.

Výběr z nejnovějších příkladů dobré praxe:

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: Domácí paliativní péče - pilotní projekt
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: Vytvoření Domu sociálních služeb
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: Šedesát a víc neznamená nic
Mikroregion DRAHANSKÁ VRCHOVINA: Pěší stezka "Za pověstmi Drahanské vrchoviny"
Mikroregion DRAHANSKÁ VRCHOVINA: Naučná stezka Luleč
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: Mapa volnočasových aktivit a partnerů MA21
PRACHATICE: Ohniště pro veřejnost na území města

Nejnovější střípky:

BRNO: Na jihu Moravy začnou vznikat školičky u lidí doma
HODONÍN: Den s policií
LITOMĚŘICE: Setkání vítězů soutěže „Ať je vaše škola CO2OL!“
HODONÍN: Cyklo týden
PRAHA - LIBUŠ: Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie
HODONÍN: Slavnosti vodního království
VRCHLABÍ: Soutěž o nejkrásnější krkonošskou louku
BRNO: Domy z obalů Tetra Pak jsou novým hitem!
PLANÁ NA TACHOVSKU: Chcete pomoci památkám? Adoptujte si kříž
JILEMNICE: Město slaví úspěchy v třídění odpadů
LITOMĚŘICE: Síla lidskosti - ekologická akce na počest sira Wintona
MLADÁ BOLESLAV: Zdravé město má nové logo a plánuje zajímavé projekty


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.zdravamesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2011

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.